Elektromagnetické polia

Názor občanov

Od roku 1973 Európska komisia uskutočňuje celoeurópske prieskumy s cieľom monitorovať zmeny verejnej mienky v krajinách EÚ. Jeden z týchto prieskumov Eurobarometra  sa zameral na názory občanov týkajúce sa možných zdravotných rizík vyplývajúcich z elektromagnetických polí.

Podľa prieskumu Eurobarometra z roku 2007 o týchto rizikách bol počet respondentov, ktorí ich považovali za znepokojivé, približne rovnaký ako počet respondentov s opačným názorom. Napriek tomu si väčšina európskych občanov myslela, že národné vlády by mohli urobiť viac v oblasti prevencie možných zdravotných rizík súvisiacich s elektromagnetickými poľami a v oblasti informovania verejnosti.

Nadväzný prieskum Eurobarometra z roku 2010 (+ prílohy) poukázal na mierny pokles „znepokojených“ respondentov (46 % namiesto 48 %), pričom väčšina Európanov si aj naďalej myslela, že by vnútroštátne orgány mohli urobiť viac v oblasti prevencie možných zdravotných rizík vyplývajúcich z elektromagnetických polí a informovania verejnosti. Takmer polovica respondentov bola toho názoru, že v týchto oblastiach by mala urobiť viac aj Európska komisia.

V roku 2011 Komisia zorganizovala diskusie  s jednotlivcami a organizáciami so záujmom o elektromagnetické polia.