E-hälsa

Policy

Vad är e-hälsa?

  • Med e-hälsa avses verktyg och tjänster som använder informationsteknik för att förbättra förebyggande insatser, diagnoser, vård, övervakning och administration.
  • Den kan gynna hela samhället genom att förbättra tillgången till vård, höja vårdens kvalitet och effektivisera hälso- och sjukvården.
  • E-hälsa omfattar informationsutbyte mellan patienter och vårdgivare, sjukhus, vårdpersonal och nätverk för hälsoinformation samt elektroniska patientjournaler, telemedicin, bärbar utrustning för patientövervakning, bokningsprogram för operationssalar, robotkirurgi och forskning för att skapa datormodeller av människan.

EU:s mål för e-hälsa är att

  • förbättra invånarnas hälsa genom att göra livsviktig information tillgänglig med hjälp av e-hälsoverktyg – vid behov också mellan länder
  • öka tillgången och kvaliteten på hälso- och sjukvården genom att göra e-hälsa till en del av folkhälsopolitiken och samordna EU-ländernas politiska, ekonomiska och tekniska strategier
  • göra e-hälsoverktygen effektivare, mer användarvänliga och allmänt populära genom att engagera både personalen och patienterna i strategierna, utformningen och genomförandet.

Strategin för en digital inre marknad

EU:s strategi för den digitala inre marknaden ska stimulera tillväxt och jobb genom att se till att marknadsfriheterna även gäller digitala varor och tjänster. Strategin omfattar bl.a. telemedicin och e-hälsa och bidrar till att främja driftskompatibilitet och standarder för tekniken. Detta gynnar såväl industrin som patienterna, vårdpersonalen och hälso- och sjukvården.

Direktivet om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Genom artikel 14 i direktiv 2011/24/EU inrättas ett frivilligt nätverk av nationella myndigheter som ansvarar för e-hälsa. Nätverket för e-hälsa  ska ta fram riktlinjer för e-hälsa. Målet är att förbättra driftskompatibiliteten mellan elektroniska hälso- och sjukvårdssystem, förbättra kontinuiteten i vården och se till att alla kan få säker och bra vård.

En e-hälsostrategi växer fram

Viktiga dokument  om e-hälsa

Stödinsatser

Stöd till e-hälsoprojekt