eZdravotníctvo

Politika

Elektronické zdravotníctvo (eHealth):

  • predstavuje nástroje a služby využívajúce informačné a komunikačné technológie (IKT), ktoré môžu zlepšiť prevenciu, diagnostikovanie, liečbu, monitorovanie a riadenie,
  • môže byť prospešné pre celú spoločnosť – zlepšuje prístup ku zdravotnej starostlivosti, zlepšuje jej kvalitu a pomáha zefektívniť sektor zdravotníctva,
  • umožňuje výmenu informácií a údajov medzi pacientmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, nemocnicami, zdravotníckymi odborníkmi a informačnými sieťami v oblasti zdravia, poskytuje elektronické zdravotné záznamy, telemedicínske služby, prenosné prístroje na monitorovanie pacientov, softvér na plánovanie časových rozvrhov pre operačné sály, robotickú chirurgiu a experimentálny výskum virtuálnej ľudskej fyziológie.

Ciele EÚ:

  • zlepšiť zdravie občanov sprístupnením zdravotne dôležitých informácií – v prípade potreby medzi jednotlivými krajinami – prostredníctvom nástrojov elektronického zdravotníctva,
  • zvýšiť kvalitu a prístupnosť zdravotnej starostlivosti začlenením elektronického zdravotníctva do politiky v oblasti zdravia a koordináciou politických, finančných a technických stratégií jednotlivých členských štátov na úrovni EÚ,
  • zlepšiť efektívnosť, použiteľnosť a rozšírenosť nástrojov elektronického zdravotníctva zapojením odborníkov a pacientov do ich návrhov, tvorby a uplatňovania.

Stratégia v oblasti jednotného digitálneho trhu

Európska komisia prijala stratégiu v oblasti jednotného digitálneho trhu pre Európu, ktorej cieľom je digitalizovať slobody jednotného trhu a podporiť rast a nové pracovné miesta v EÚ. Táto stratégia zahŕňa telemedicínu a elektronické zdravotníctvo, ktoré sú krokom vpred pri podpore interoperability a noriem týchto digitálnych technológií v EÚ, a to v prospech pacientov, odborníkov v oblasti zdravotníctva, zdravotníckych systémov a priemyslu.

Smernica o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Článkom 14 smernice 2011/24/EÚ sa zriaďujú dobrovoľné siete vnútroštátnych orgánov zodpovedných za elektronické zdravotníctvo. Sieť elektronického zdravotníctva  vypracuje usmernenia v oblasti elektronického zdravotníctva. Ich cieľom je zlepšiť interoperabilitu medzi systémami elektronického zdravotníctva a kontinuitu starostlivosti, a zaistiť prístup k bezpečnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Tvorba politického rámca

Kľúčové dokumenty  týkajúce sa elektronického zdravotníctva

Podporné opatrenia

Podpora projektov v oblasti elektronického zdravotníctva