e-Zdrowie

Polityka

E-zdrowie:

  • to narzędzia i usługi wykorzystujące technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK), które mogą ulepszyć profilaktykę, diagnostykę, leczenie, monitorowanie i zarządzanie
  • pomaga całemu społeczeństwu poprzez ulepszenie dostępu do usług opieki zdrowotnej i poprawę ich jakości oraz zwiększenie efektywności całego sektora zdrowia
  • obejmuje wymianę informacji oraz danych między pacjentami i podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne, szpitalami, pracownikami służby zdrowia oraz podmiotami odpowiedzialnymi za sieci informacyjne; elektroniczne rejestry medyczne; usługi w zakresie telemedycyny; przenośne urządzenia do monitorowania pacjentów, oprogramowania do opracowywania harmonogramów, roboty wykorzystywane w chirurgii i badania podstawowe w zakresie wirtualnego modelu fizjologii człowieka.

Cele UE:

  • poprawa stanu zdrowia obywateli dzięki udostępnianiu innym krajom informacji, które mogą ocalić ludzkie życie – za pomocą narzędzi e-zdrowia
  • podniesienie jakości usług opieki zdrowotnej i zwiększenie ich dostępności poprzez włączenie e-zdrowia do unijnej polityki zdrowotnej i koordynację politycznych, finansowych i technicznych strategii krajów UE
  • sprawienie, by narzędzia e-zdrowia były skuteczniejsze, bardziej przyjazne dla użytkownika i bardziej popularne poprzez zaangażowanie pracowników sektora zdrowia i pacjentów w opracowanie strategii i projektu oraz jej realizację.

Strategia jednolitego rynku cyfrowego

KE przyjmuje strategię jednolitego rynku cyfrowego dla Europy, której celem jest sprawienie, by unijne swobody rynkowe działały również w odniesieniu do rynku cyfrowego, i wspieranie wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie. Strategia obejmuje usługi telemedycyny i e-zdrowia, co stanowi ważny krok naprzód we wspieraniu interoperacyjności tych technologii cyfrowych w UE oraz związanych z nimi norm, z korzyścią dla pacjentów i pracowników służby zdrowia, systemów opieki zdrowotnej oraz przemysłu.

Dyrektywa w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej

Art. 14 dyrektywy 2011/24/UE przewiduje utworzenie dobrowolnej sieci organów krajowych odpowiedzialnych za e-zdrowie. Sieć e-zdrowia  opracuje wytyczne w dziedzinie e-zdrowia. Ma ona zwiększyć interoperacyjność systemów zdrowotnych i ciągłość opieki oraz zapewnić dostęp do bezpiecznej opieki zdrowotnej o wysokiej jakości.

Rozwój ram działania

Najważniejsze dokumenty  na temat e-zdrowia

Działania wspierające

Wsparcie dla projektów w dziedzinie e-zdrowia