E-veselība

Politika

E-veselība:

  • rīki un pakalpojumi, kuros izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT), kas var uzlabot profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu, uzraudzību un vadību;
  • var būt ieguvums visai sabiedrībai, uzlabojot aprūpes pieejamību un kvalitāti un darot veselības aizsardzības nozari efektīvāku;
  • ietver informāciju un datus, kas ir pieejami pacientiem, veselības aizsardzības pakalpojumu sniedzējiem, slimnīcām, mediķiem un veselības aizsardzības informācijas tīkliem; elektroniskas pacientu medicīniskās kartes; telemedicīnas pakalpojumus; pārnēsājamas pacienta uzraudzības ierīces, operāciju zāles rezervēšanas programmatūru, automatizēto ķirurģiju, kā arī pētījumu “blue-sky”, kurā pētījumu priekšmets ir cilvēka fizioloģijas virtuālais modelis.

ES mērķi:

  • uzlabot iedzīvotāju veselību, gādājot par dzīvībai svarīgas informācijas pieejamību — un vajadzības gadījumā nosūtot to no vienas valsts uz citu — liekot lietā e-veselības rīkus;
  • uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, veselības aizsardzības politikā iekļaujot e-veselību un saskaņojot ES dalībvalstu politiku, finansiālās un tehniskās stratēģijas;
  • darīt e-veselības rīkus efektīvākus, lietotājam draudzīgākus un gādāt par to plašu izmantojumu, profesionāļus un pacientus iesaistot plānošanā, izstrādē un īstenošanā.

Digitālā vienotā tirgus stratēģija

Eiropas Komisija pieņem savu digitālā vienotā tirgus stratēģiju, kuras mērķis ir digitalizēt ES vienotā tirgus brīvības un stimulēt izaugsmi un nodarbinātību ES. Stratēģija ietver telemedicīnu un elektronisku veselības aprūpi, kas ir solis uz priekšu, lai sekmētu to, ka šo digitālo tehnoloģiju standarti ir savstarpēji izmantojami ES. Ieguvēji būs pacienti, veselības aprūpes speciālisti, veselības aprūpes sistēmas un nozare.

Direktīva par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē

Direktīvas 2011/24/ES 14. pants izveido brīvprātīgu tīklu, kas apvieno par e-veselību atbildīgās valsts iestādes. E-veselības tīkls  sagatavos pamatnostādnes e-veselības jomā. Tā mērķis ir uzlabot sadarbspēju starp elektroniskajām veselības aprūpes sistēmām un aprūpes nepārtrauktību un nodrošināt drošas un kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamību.

Ietvara izstrāde

Svarīgi dokumenti  par elektronisko veselības aprūpi

Atbalsta darbības

Atbalsts elektroniskās veselības aprūpes projektiem