Elektronické zdravotnictví (eHealth)

Politika

Elektronické zdravotnictví (eHealth):

  • je souhrnný název pro nástroje a služby, které využívají informačních a komunikačních technologií ke zlepšování prevence, diagnostiky, léčby, sledování a řízení v oblasti zdravotnictví.
  • přináší veřejnosti prospěch spočívající v lepším přístupu k péči, její lepší kvalitě a ve vyšší efektivitě zdravotnictví.
  • spočívá mimo jiné ve sdílení informací mezi pacientem a poskytovatelem zdravotní péče, nemocnicemi, zdravotnickým personálem a zdravotnickými informačními sítěmi; dále jsou to elektronické zdravotní záznamy; služby telemedicíny; přenosné prostředky pro monitorování pacientů, software pro vytváření časových rozvrhů pro operační sály, operace pomocí robota a výzkum virtuální lidské fyziologie.

Cíle EU:

  • zdraví občanů – nástroje elektronického zdravotnictví umožní sdílení informací (bude-li to nutné i mezi jednotlivými zeměmi) nutných k péči o zdraví občanů a k záchraně jejich životů
  • zlepšování kvality zdravotní péče a přístupu k ní – elektronické zdravotnictví se stane nedílnou součástí politické oblasti zdraví a země EU budou své politické, finanční a technické strategie společně koordinovat
  • zefektivnění nástrojů elektronického zdravotnictví a zvýšení jejich uživatelského komfortu a využití – do plánování, vývoje a realizace zapojí zdravotnický personál i pacienti.

Strategie pro jednotný digitální trh

Evropská unie přijala Strategii pro jednotný digitální trh v Evropě, která si klade za cíl rozšířit svobody jednotného trhu EU i na digitální oblast a podpořit růst a zaměstnanost v EU. Tato strategie se mimo jiné vztahuje i na telemedicínu a na elektronické zdravotnictví, což je krok vpřed na cestě k interoperabilitě a harmonizaci norem těchto digitálních technologií v EU. Prospěch z tohoto pokroku budou mít pacienti, pracovníci ve zdravotníci, zdravotní systémy i související průmyslová odvětví.

Směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči

Článek 14 směrnice 2011/24/EU zřizuje dobrovolnou síť spojující vnitrostátní orgány odpovědné za elektronické zdravotnictví. Tato síť  vypracuje pro oblast elektronického zdravotnictví vlastní pokyny. Cílem je zlepšit interoperabilitu systémů elektronického zdravotnictví, kontinuitu zdravotní péče a zajistit přístup k bezpečné a kvalitní zdravotní péči.

Příprava politického rámce

Hlavní dokumenty  týkající se elektronického zdravotnictví

Podpůrná opatření

eHealth – podpůrné projekty