Електронно здравеопазване

Политика

Електронното здравеопазване:

  • се отнася до инструменти и услуги, използващи информационни и комуникационни технологии (ИКТ), които могат да подобрят профилактиката, диагнозите, леченията, надзора и управлението.
  • може да бъде от полза за всички чрез подобряване на достъпа до лечение и качеството на обслужването и чрез повишаване на ефективността на здравния сектор.
  • включва обмен на информация и данни между пациентите и доставчиците на здравни услуги, болниците, специалистите и мрежите за здравна информация; електронни здравни досиета; телемедицински услуги; преносими уреди за наблюдение на състоянието на пациентите, софтуер за определяне на работния график на операционните зали, роботизирана хирургия и теоретични изследвания на тема „виртуален физиологичен човек“.

Цели на ЕС:

  • подобряване на здравето на гражданите чрез предоставяне на животоспасяваща информация — дори в други държави, когато това е необходимо — чрез инструменти на електронното здравеопазване;
  • подобряване на качеството на здравното обслужване и достъпа до него чрез включване на електронното здравеопазване в здравната политика и координиране на политическите, финансовите и техническите стратегии на страните от ЕС;
  • подобряване на ефективността, разпространението и леснотата на използване на инструментите на електронното здравеопазване чрез въвличане на специалисти и пациенти в изготвянето и прилагането на стратегии.

Стратегия за цифров единен пазар

Европейската комисия прие своята Стратегия за цифров единен пазар за Европа, която има за цел свободите на единния пазар на ЕС да се „цифровизират“ и да се стимулират растежът и заетостта в Съюза. Стратегията включва телемедицината и електронното здравеопазване, което е стъпка напред в развитието на оперативната съвместимост и стандартите за тези цифрови технологии в ЕС. Това ще е от полза за пациентите, здравните специалисти, здравните системи и сектора на здравеопазването.

Директива за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване

В съответствие с член 14 от Директива 2011/24/ЕС на доброволна основа бе създадена мрежа от национални органи, отговорни за електронното здравеопазване. Мрежата за електронно здравеопазване  ще изготвя насоки в тази област. Тя има за цел да се подобри оперативната съвместимост между електронните системи за здравеопазване и непрекъснатостта на грижите и да се гарантира достъпът до безопасно и качествено здравно обслужване.

Развитие на рамката

Важни документи  за електронното здравеопазване

Действия за подкрепа

Подкрепа на проекти за електронно здравеопазване