E-tervis

Poliitika

e-tervis:

  • hõlmab vahendeid ja teenuseid, mille puhul kasutatakse info- ja sidetehnoloogiat, mis võivad parandada ennetustegevust, diagnoosimist, ravi, järelvalvet ja haldamist.
  • saab olla kasulik kogu ühiskonnale, parandades tervishoiu kättesaadavust ja selle kvaliteeti ning tõhustades tervishoiusektori tööd.
  • sisaldab teavet ning patsientide ja tervishoiuteenuste pakkujate, haiglate, tervishoiutöötajate ja terviseteabevõrgustike vahelist andmevahetust; elektroonilisi terviseandmeid; telemeditsiini teenuseid; teisaldatavaid patsientide jälgimiseks mõeldud seadmeid, operatsioonisaali kavandamise tarkvara, robotiseerituid operatsioone ja alusuuringuid füsioloogilisel virtuaalinimesel.

ELi eesmärgid:

  • parandada kodanike tervist elupäästva teabe avaldamisega – vajadusel ka riikide vahel – kasutades selleks e-tervise vahendeid
  • parandada tervishoiuteenusele jurudepääsu ning selle kvaliteeti, muutes e-tervise tervisepoliitika osaks ning kooskõlastades ELi riikide poliitilisi, finants- ja tehnilisi strateegiaid
  • muuta e-tervis tõhusamaks, kasutajasõbralikumaks ja laialdaselt tunnustatuks, kaasates tervishoiutöötajad ja patsiendid strateegia koostamisse ja rakendamisse.

Digitaalne ühtse turu strateegia

Euroopa Komisjon võtab vastu Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia, mille eesmärk on muuta ELi ühtse turu vabadused digitaalseks ning edendada majanduskasvu ja töökohtade loomist ELis. Strateegia hõlmab ka telemeditsiini ja e-tervist, mis on samm edasi asjaomase digitaaltehnoloogia koostalitlusvõime ja standardite edendamisel ELis, millest saavad kasu patsiendid, tervishoiutöötajad, tervishoiusüsteemid ja tööstus.

Direktiiv patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius

Direktiivi 2011/24/EL artikli 14 alusel luuakse e-tervise eest vastutavate riiklike asutuste vabatahtlik võrgustik. e-tervise võrgustiku  raames koostatakse e-tervise valdkonna suunised. Selle eesmärk on parandada elektrooniliste tervisesüsteemide vahelist koostalitlusvõimet ja ravi järjepidevust ning tagada juurdepääs ohututele ja kvaliteetsetele tervishoiuteenustele.

Raamistiku väljatöötamine

Peamised e-tervise alased dokumendid 

Toetusmeetmed

e-tervise tugiprojektid