Ηλεκτρονική υγεία (eHealth)

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

Η ηλεκτρονική υγεία:

  • αφορά τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που βασίζονται σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και μπορούν να βελτιώσουν την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την παρακολούθηση και τη διαχείριση·
  • μπορεί να έχει οφέλη για ολόκληρη την κοινωνία χάρη στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας της περίθαλψης και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του τομέα της υγείας·
  • περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ ασθενών και παρόχων υπηρεσιών υγείας, νοσοκομείων, επαγγελματιών του τομέα της υγείας και δικτύων πληροφοριών υγείας, ηλεκτρονικών μητρώων υγείας, υπηρεσιών τηλεϊατρικής, φορητών συσκευών παρακολούθησης ασθενών, λογισμικού προγραμματισμού χειρουργείων, ρομποτικής χειρουργικής και βασικής έρευνας για εικονική ανθρώπινη φυσιολογία.

Η ΕΕ στοχεύει στα εξής:

  • να βελτιώσει την υγεία των πολιτών παρέχοντας πληροφορίες ικανές να σώσουν ζωές και διαδίδοντάς τις στις διάφορες χώρες μέσω εργαλείων ηλεκτρονικής υγείας
  • να βελτιώσει την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και την πρόσβαση σε αυτή με την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής υγείας στην πολιτική για την υγεία και τον συντονισμό των πολιτικών, χρηματοδοτικών και τεχνικών στρατηγικών των διαφόρων κρατών μελών
  • να καταστήσει τα εργαλεία ηλεκτρονικής υγείας αποτελεσματικότερα, φιλικότερα προς τον χρήστη και ευρύτερα αποδεκτά με την ενεργό συμμετοχή των επαγγελματιών και των ασθενών στη χάραξη και την υλοποίηση των σχετικών στρατηγικών.

Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη Στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά της Ευρώπης, της οποίας στόχος είναι η επέκταση των ελευθεριών που διέπουν την ενιαία αγορά της ΕΕ στον ψηφιακό τομέα και η τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ. Η στρατηγική περιλαμβάνει την τηλεϊατρική και την ηλεκτρονική υγεία, που αποτελούν σημαντικό βήμα για την προώθηση της διαλειτουργικότητας και των προτύπων των ψηφιακών τεχνολογιών στην ΕΕ, προς όφελος των ασθενών, των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, των συστημάτων υγείας και της βιομηχανίας.

Οδηγία για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Στο άρθρο 14 της οδηγίας 2011/24/ΕΕ προβλέπεται η σύσταση εθελοντικού δικτύου των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την ηλεκτρονική υγεία. Το δίκτυο ηλεκτρονικής υγείας  θα καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας. Στόχος του είναι η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων υγείας και η συνέχεια της περίθαλψης, καθώς και η διασφάλιση της πρόσβασης σε ασφαλή και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη.

Ανάπτυξη του πλαισίου

Βασικά έγγραφα  για την ηλεκτρονική υγεία

Δράσεις υποστήριξης

Στήριξη σχεδίων στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας