eZdravotníctvo

Prehľad

Digitálna zdravotná a iná starostlivosť sa týka nástrojov a služieb, ktoré využívajú informačné a komunikačné technológie (IKT) na zlepšenie prevencie, diagnostiky, liečby, monitorovania a správy zdravia a životného štýlu. Digitálna zdravotná a iná starostlivosť má potenciál inovovať a zlepšovať prístup k starostlivosti a jej kvalitu, ako aj zvýšiť celkovú efektívnosť sektora zdravotníctva.

Stratégia digitálneho jednotného trhu

Jednou z hlavných priorít Európskej komisie je rozširovanie využívania digitálnych technológií prostredníctvom vytvorenia digitálneho jednotného trhu (DSM). DSM bol spustený v roku 2015 s cieľom poskytnúť ľuďom a podnikom digitálne príležitosti, ako aj prispôsobiť jednotný trh EÚ digitálnemu veku. Jedným zo sektorov zahrnutých do tejto stratégie je zdravotníctvo, a to vzhľadom na potenciálny prínos digitálnych služieb pre občanov a podniky v tomto sektore.

Preskúmanie DSM v polovici trvania v máji 2017 poukázalo na veľkú ochotu uľahčiť prístup k údajom týkajúcich sa zdravia na výskumné a liečebné účely, ako aj ich zdieľanie, a podnecovať pacientov k poskytovaniu spätnej väzby týkajúcej sa kvality služieb zdravotníctva.

Oznámenie o digitálnej zdravotnej a inej starostlivosti

Cieľom oznámenia Komisie o digitálnej transformácii zdravotnej a inej starostlivosti z apríla 2018 je posilniť digitalizáciu sektorov zdravotníctva a starostlivosti. V oznámení sa uvádzajú tri piliere aktivít:

Pilier 1: Bezpečný prístup k údajom a ich zdieľanie

Na uľahčenie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti buduje Komisia infraštruktúru digitálnych služieb elektronického zdravotníctva, ktorá umožní výmenu elektronických predpisov aj súhrnných údajov o pacientovi medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Prvé cezhraničné výmeny sa začali v roku 2019 s cieľom do roku 2020 do nich zapojiť všetky ostatné krajiny EÚ. V dlhodobom horizonte pripravuje Komisia európsky formát na výmenu elektronických zdravotných záznamov, ku ktorému budú mať prístup všetci občania EÚ.

Pilier 2: Prepájanie a zdieľanie údajov týkajúcich sa zdravia na účely výskumu, rýchlejšej diagnostiky a zlepšenia zdravia

Decentralizovaná európska infraštruktúra digitálnej zdravotnej starostlivosti uľahčí prispôsobenú diagnostiku a liečbu, pomôže zdravotníckym službám lepšie reagovať na cezhraničné ohrozenia zdravia a zlepší vývoj a dohľad na zdravotníckymi produktmi.

Pilier 3: Skvalitnenie postavenia občanov a zlepšenie individuálnej starostlivosti prostredníctvom digitálnych služieb

Digitálne služby môžu zlepšiť prevenciu a zvládanie chronických ochorení, ako aj umožniť pacientom poskytovať spätnú väzbu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Pre systémy zdravotnej starostlivosti budú prínosom aj inovatívne modely starostlivosti, ktoré využívajú tzv. telezdravie a mobilné zdravotníctvo na riešenie rastúceho dopytu po zdravotnej starostlivosti.

Glosár elektronického zdravotníctva:
 • Súhrnné údaje o pacientovi
  Súhrnné údaje o pacientovi obsahujú základné zdravotné údaje o každom pacientovi. Dostupné budú pre zdravotníckych pracovníkov v EÚ, čím sa uľahčí prispôsobená starostlivosť pre občanov EÚ, a to aj pri prístupe k službám v iných krajinách EÚ.
 • Elektronické predpisy a elektronická dispenzácia
  Vďaka elektronickým predpisom a elektronickej dispenzácii môžu pacienti v zahraničí dostať podobné lieky, aké by dostali vo svojej domovskej krajine.
  Elektronické predpísanie lieku umožňuje elektronický prenos lekárskeho predpisu do lekárne, kým elektronická dispenzácia označuje elektronické načítanie lekárskeho predpisu a dodanie lieku pacientovi.
 • Elektronické zdravotné záznamy (EZZ)
  EZZ označujú komplexné zdravotné záznamy pacienta, ktoré sú dostupné v elektronickej forme.