Sähköiset terveyspalvelut

Perustietoa

Terveys- ja hoitoalan digitaalisilla ratkaisuilla tarkoitetaan tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvia välineitä ja palveluja, joita käytetään sairauksien ehkäisyssä, diagnosoinnissa ja hoidossa sekä terveydentilan seurannassa ja elämäntapojen hallinnassa. Terveys- ja hoitoalan digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan kehittää innovatiivisia ratkaisuja, parantaa hoidon saatavuutta ja laatua sekä lisätä koko alan tehokkuutta.

Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia

Euroopan komissio pyrkii edistämään digitaaliteknologian käyttöä digitaalisten sisämarkkinoiden avulla. Vuonna 2015 perustettujen digitaalisten sisämarkkinoiden tavoitteena on, että kansalaiset ja yritykset voivat hyödyntää digitaalisia mahdollisuuksia EU:ssa. Terveys on yksi digitaalisten sisämarkkinoiden osa-alue, jolla digipalvelut voivat tuottaa hyötyä kansalaisille ja yrityksille.

Toukokuussa 2017 tehtiin digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpanon väliarviointi. Siinä tuotiin vahvasti esiin yhtäältä halu edistää terveystietojen saatavuutta ja jakamista tutkimus- ja hoitokäytössä sekä toisaalta halu kannustaa terveydenhuollon asiakkaita antamaan palautetta terveyspalvelujen laadusta.

Terveys- ja hoitoalan digitaalimurrosta koskeva tiedonanto

Euroopan komission huhtikuussa 2018 terveys- ja hoitoalan digitaalimurroksesta antaman tiedonannon tavoitteena on tehostaa terveydenhuolto- ja hoitoalojen digitalisointia. Tiedonannossa määritetään 3 keskeistä alaa (pilaria), joilla digitalisointia tehostetaan:

Pilari 1: Turvallinen pääsy terveystietoihin ja tietojen jakaminen

Komissio pyrkii helpottamaan valtioiden rajat ylittävien terveydenhuoltopalvelujen saatavuutta. Tämän vuoksi se kehittää sähköisten terveyspalvelujen digitaalista palveluinfrastruktuuria, joka mahdollistaa sähköisten reseptien ja potilastiedon yhteenvetojen vaihdon terveydenhuollon tarjoajien välillä. Tietojenvaihto aloitettiin joidenkin EU-maiden välillä vuonna 2019, ja tavoitteena on saada kaikki EU-maat mukaan vuoden 2020 aikana. Pidemmällä aikavälillä komission tavoitteena on eurooppalaisten sähköisten terveystietojen vaihtoformaatti, joka olisi kaikkien EU-kansalaisten käytettävissä.

Pilari 2: Yhteyksien luominen ja terveystietojen jakaminen – tutkimuskäyttö, nopeampi diagnosointi, paremman hoidon tarjoaminen

EU:n terveyspalvelujen digitaalinen palveluinfrastruktuuri mahdollistaa yksilöllisen hoidon ja diagnosoinnin, auttaa terveydenhuoltopalveluja varautumaan ja vastaamaan valtioiden rajat ylittäviin terveysuhkiin ja tehostaa lääkevalmisteiden kehittämistä ja valvontaa.

Pilari 3: Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja potilaskeskeinen hoito digitalisoinnin avulla

Digitaaliset terveyspalvelujen avulla voidaan tehostaa kroonisten sairauksien ehkäisemistä ja hallintaa. Niiden ansiosta asiakkaiden on myös helpompi antaa palautetta terveydenhuollon tarjoajille. Terveydenhuoltojärjestelmät voivat hyödyntää myös innovatiivisia hoitomuotoja (etäterveydenhuolto ja terveysalan mobiilisovellukset (mHealth)) palvelujen kasvavaan kysyntään vastaamiseksi.

Sähköisen terveydenhuollon sanastoa:
 • Potilastietojen yhteenvedot
  Potilastietojen yhteenvedoissa näkyvät keskeiset terveystiedot. Ne ovat terveydenhuollon ammattilaisten saatavilla EU:ssa ja mahdollistavat EU-kansalaisten yksilölliset hoitopalvelut myös muissa EU-maissa.
 • Sähköiset reseptit ja lääketoimitukset
  Sähköisten reseptien ja lääketoimitusten ansiosta potilaat voivat saada ulkomailla ollessaan vastaavia lääkkeitä kuin kotimaassaan.
  Sähköiset lääkereseptit mahdollistavat reseptien siirtämisen tietojärjestelmässä apteekkiin. Sähköisillä lääketoimituksilla tarkoitetaan puolestaan reseptitietojen sähköistä hakua ja lääkkeiden toimittamista potilaalle.
 • Sähköiset potilaskertomukset
  Sähköinen potilaskertomus sisältää kattavat sähköiset terveystiedot potilaasta.