E-tervis

Ülevaade

Digitaalne tervishoid ja hooldus tähendavad vahendeid ja teenuseid, mis kasutavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT), et täiustada tervise ja elustiiliga seotud ennetamist, diagnoosimist, ravi, seiret ja juhtimist. Digitaalne tervishoid ja hooldus võivad olla uuenduslikud ja parandada juurdepääsu hooldusele, täiustada selle kvaliteeti ning suurendada tervishoiusektori üldist tõhusust.

Digitaalse ühtse turu strateegia

Digitaaltehnoloogia kasutamise edendamine digitaalse ühtse turu loomise kaudu on üks Euroopa Komisjoni peamisi prioriteete. 2015. aastal käivitatud digitaalse ühtse turu eesmärk on avada inimestele ja ettevõtetele digitaalsed võimalused ning tuua ELi ühtne turg digitaalajastusse. Tervishoid on üks selle tegevuskavaga hõlmatud sektoritest, võttes arvesse võimalikku kasu, mida digitaalteenused saavad kodanikele ja ettevõtjatele selles valdkonnas pakkuda.

2017. aasta mais tehtud digitaalse ühtse turu vahekokkuvõte näitas tugevat tahet hõlbustada juurdepääsu terviseandmetele ja nende jagamist teadusuuringute või ravi eesmärgil ning julgustada patsiente andma tagasisidet tervishoiuteenuste kvaliteedi kohta.

Digitaalset tervishoidu ja hooldust käsitlev teatis

Komisjoni 2018. aasta aprilli teatise „Tervise- ja hooldusvaldkonna digiteerimise võimaldamine“ eesmärk on edendada tervise- ja hooldussektori digiteerimist. Teatises määratakse kindlaks kolm sammast, millel tegevus põhineb.

Esimene sammas: turvaline juurdepääs andmetele ja andmete jagamine

Selleks et hõlbustada piiriülest juurdepääsu tervishoiule, rajab komisjon e-tervise digitaalteenuste taristu, mis võimaldab tervishoiuteenuse osutajatel vahetada digiretsepte ja patsientide koondandmeid. Esimesed piiriülesed vahetused algasid 2019. aastal eesmärgiga kaasata 2020. aastaks kõik teised ELi riigid. Pikemas perspektiivis töötab komisjon selle nimel, et luua digitaalsete terviseloosüsteemide Euroopa andmevahetusvorm, mis oleks kättesaadav kõigile ELi kodanikele.

Teine sammas: koostöö ja terviseandmete jagamine teadusuuringute, kiirema diagnoosimise ja parema tervise edendamiseks

Detsentraliseeritud Euroopa e-tervise taristu soodustab isikukohast diagnoosimist ja ravi, aitab tervishoiuteenistustel paremini valmistuda piiriülesteks terviseohtudeks ning täiustab ravimite väljatöötamist ja järelevalvet.

Kolmas sammas: kodanike võimestamise ja personaalse hoolduse edendamine digiteenuste kaudu

Digiteenused võivad täiustada krooniliste seisundite ennetamist ja haldamist ning võimaldavad patsientidel anda tervishoiuteenuse osutajatele tagasisidet. Tervishoiusüsteemidele on kasulikud ka uuenduslikud hooldusmudelid, mis kasutavad teletervise ja m-tervise lahendusi, et rahuldada kasvavat nõudlust tervishoiuteenuste järele.

E-tervise sõnastik
 • Patsiendi koondandmed
  Patsiendi koondandmed kujutavad endast iga patsiendi peamisi terviseandmeid. Need on kättesaadavad ELi tervishoiutöötajatele, hõlbustades ELi kodanike kohandatud hooldust isegi juhul, kui nad lähevad teenuseid saama teistesse ELi riikidesse.
 • Digiretseptid ja digiretsepti alusel ravimi väljastamine
  Välismaal viibivatel patsientidel on tänu digiretseptidele ja nende alusel ravimite väljastamisele võimalik saada oma koduriigis pakutavatele sarnaseid ravimeid.
  Digiretseptide väljastamine võimaldab retsepti elektroonilist edastamist apteeki ning digiretsepti alusel ravimi väljastamine tähendab retsepti elektroonilist saamist ja selle alusel patsiendile ravimi väljastamist.
 • Digitaalne terviselugu
  Digitaalne terviselugu kujutab endast isiku terviklikke ravidokumente, mis on elektrooniliselt kättesaadavad.