Електронно здравеопазване

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Преглед

Цифровото здравеопазване и грижи се отнасят до инструментите и услугите, които използват информационните и комуникационните технологии (ИКТ) за подобряване на профилактиката, диагностиката, лечението, наблюдението и управлението на здравето и начина на живот. Цифровото здравеопазване и грижи имат потенциал да създават иновации и да подобряват достъпа до грижи и качеството на грижите и да повишават цялостната ефективност на здравния сектор.

Стратегия за цифров единен пазар

Засилването на използването на цифрови технологии чрез създаване на цифров единен пазар е един от основните приоритети на Европейската комисия. Създаден през 2015 г., цифровият единен пазар има за цел да се открият възможности за хората и предприятията в областта на цифровите технологии и да се помогне на единния пазар на ЕС да навлезе в ерата на цифровите технологии. Здравеопазването е един от секторите в програмата, тъй като цифровите услуги имат значителни потенциални ползи за гражданите и предприятията в тази област.

В средносрочен преглед на цифровия единен пазар, проведен през май 2017 г., бе поставен акцент върху силната воля за улесняване на достъпа и обмен на здравни данни за целите на научните изследвания или лечението, както и за насърчаване на осведомеността на пациентите относно качеството на здравните услуги.

Съобщение относно цифровото здравеопазване и грижите

Съобщението на Комисията относно преобразуването на цифровото здравеопазване и грижите от април 2018 г. има за цел да подобри цифровизацията на сектора на здравеопазването и грижите. В него се определят 3 стълба, на които ще се основават дейностите:

Стълб 1: Сигурен обмен и достъп до данни

За да се улесни достъпът до трансгранично здравно обслужване, Комисията изгражда инфраструктура за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване, която ще позволява обмен на електронни рецепти и обобщени здравни данни за пациентите между доставчиците на здравно обслужване. Първият трансграничен обмен започна през 2019 г., като целта е до 2020 г. да се включат всички страни от ЕС. В дългосрочен план Комисията работи за създаването на формат за обмен на електронни здравни досиета, достъпен за всички граждани на ЕС.

Стълб 2: Свързване и обмен на здравни данни за изследвания, по-бърза диагностика и по-добро здраве

С децентрализираната европейска цифрова здравна инфраструктура ще бъдат улеснени специалните методи за диагностика и лечение, ще се помогне здравните услуги да бъдат по-добре подготвени за реагиране на трансгранични заплахи за здравето и ще се подобри разработването и надзора на медицинските продукти.

Стълб 3: Укрепване на правомощията на гражданите и на индивидуалните грижи чрез цифрови услуги

Цифровите услуги могат да подобрят профилактиката и управлението на хроничните заболявания и да позволят на пациентите да предоставят обратна информация на доставчиците на здравно обслужване. Здравните системи също ще се възползват от иновативните модели на здравни грижи, използващи телемедицина и мобилна медицина за справяне с нарастващото търсене на здравни грижи.

Речник на електронното здравеопазване:
 • Обобщени данни за пациентите
  В обобщените данни за пациентите се събират основните здравни данни за пациентите. Те ще бъдат достъпни за работещите в сферата на здравеопазването в ЕС, като ще улесняват специализираните грижи за гражданите, дори когато те използват услуги в други държави в Съюза.
 • Електронни рецепти и електронно разпределение
  Пациентите в чужбина могат да получават лекарства, подобни на тези които имат в своите държави чрез електронни рецепти и електронно разпределение.
  Електронните рецепти позволяват електронното предаване на рецептата до аптеките, а електронното разпределение се отнася до извличането на рецептата и доставянето на лекарството на пациента.
 • Електронно здравно досие
  Електронното здравно досие съдържа подробни медицински данни за лицето, които са достъпни в електронен формат.