eZdravotníctvo

Elektronické služby poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Infraštruktúra digitálnych služieb elektronického zdravotníctva (eHDSI) je infraštruktúra zabezpečujúca kontinuitu starostlivosti o európskych občanov počas cestovania do zahraničia v rámci EÚ. Krajinám EÚ sa tým poskytuje možnosť vymieňať si zdravotné údaje bezpečným, účinným a interoperabilným spôsobom. Občania môžu ľahko rozpoznať dostupnosť služieb pod značkou „Moje zdravie @ EÚ“.

V súčasnosti sa vo všetkých krajinách EÚ zavádzajú tieto dve elektronické služby poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti:

  • Elektronické predpisovanie liekov a výdaj ereceptu (usmernenia siete elektronického zdravotníctva o predpise ereceptu) umožňuje občanom EÚ získať lieky v lekárni, ktorá sa nachádza v inej krajine EÚ, a to vďaka online prenosu elektronického predpisu z ich krajiny pôvodu do krajiny, v ktorej sa zdržiavajú.
  • Súhrnné údaje o pacientovi (usmernenia siete elektronického zdravotníctva o súhrnných údajoch o pacientovi, poznámky k vydaniu) poskytujú informácie o dôležitých aspektoch týkajúcich sa zdravia, ako sú alergie, užívané lieky, predchádzajúce ochorenia, operácie atď. Sú súčasťou väčšieho súboru údajov o zdraví známeho ako elektronický zdravotný záznam. Cieľom digitálnych súhrnných údajov o pacientovi je poskytnúť lekárom v ich vlastnom jazyku základné informácie o pacientovi, ktorý pochádza z inej krajiny EÚ, a predísť tak prípadnej jazykovej bariére.
    Z dlhodobého hľadiska budú v celej EÚ k dispozícii aj lekárske snímky, laboratórne výsledky a správy o prepustení z nemocnice, pričom neskôr bude nasledovať úplný zdravotný záznam. Výmena ereceptov a súhrnných údajov o pacientovi je otvorená pre všetky krajiny EÚ.

Do roku 2025 sa tieto dve služby postupne zavedú v týchto 25 krajinách EÚ: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

Ktoré služby sú k dispozícii v ktorých krajinách?

Lekári z týchto krajín: majú prístup k zdravotným údajom občanov pochádzajúcich z týchto krajín:
Chorvátsko Česká republika (september 2019), Malta (február 2020) a Portugalsko (február 2020)
Luxembursko Česká republika (jún 2019), Malta (december 2019)
Malta Portugalsko (február 2020), Chorvátsko (17. decembra 2020)
Portugalsko (webové sídla SNS a SPMS) Malta (január 2020), Chorvátsko (17. decembra 2020)
Česká republika Chorvátsko (21. decembra 2020)

So zdravotnými údajmi občanov z týchto krajín: sa môžu prostredníctvom súhrnných údajov o pacientovi oboznámiť lekári z týchto krajín:
Česká republika Luxembursko (jún 2019), Chorvátsko (september 2019)
Malta Luxembursko (december 2019), Portugalsko (január 2020), Chorvátsko (február 2020)
Portugalsko Malta (21. februára 2020), Chorvátsko (február 2020) a Luxembursko (marec 2020)
Chorvátsko Malta (17. decembra 2020), Portugalsko (17. decembra 2020), Česká republika (21. decembra 2020)

Erecepty občanov z týchto krajín: sú platné v lekárňach v týchto krajinách:
Chorvátsko Fínsko (august 2020), Portugalsko (august 2020)
Estónsko Fínsko (jún 2020), Chorvátsko (august 2020)
Fínsko Estónsko (január 2019), Chorvátsko (september 2019), Portugalsko (august 2020)
Portugalsko (webové sídla SNS a SPMS) Estónsko (jún 2020), Fínsko (august 2020), Chorvátsko (august 2020)

Farmaceuti z týchto krajín: môžu na základe ereceptov vydať lieky občanom z týchto krajín:
Chorvátsko Fínsko (september 2019), Estónsko (august 2020), Portugalsko (august 2020)
Estónsko Fínsko (január 2019), Chorvátsko (marec 2020), Portugalsko (jún 2020)
Fínsko Estónsko (jún 2020), Portugalsko (august 2020), Chorvátsko (august 2020)
Portugalsko Fínsko (august 2020), Chorvátsko (august 2020)

Riadenie a financovanie

Infraštruktúra digitálnych služieb elektronického zdravotníctva (eHDSI) uľahčuje cezhraničnú výmenu údajov týkajúcich sa zdravia vrátane súhrnných údajov o pacientoch a elektronických predpisov. Európska komisia v rámci „základných služieb“ poskytuje krajinám EÚ jednotnú infraštruktúru a prierezové služby v oblasti IKT (terminológia, interoperabilita atď.). Krajiny potom môžu vytvoriť „generické služby“ na pripojenie národných sietí elektronického zdravotníctva prostredníctvom „národných kontaktných miest pre elektronické zdravotníctvo (NCPeH)“ s finančnou pomocou Nástroja na prepájanie Európy pre telekomunikácie (2015 – 2020).

Expertná skupina krajín EÚ pre eHDSI (eHMSEG) pozostáva z manažérov zodpovedných za implementáciu NCPeH, ktorí sú nominovaní zúčastnenými krajinami. Členovia sa zúčastňujú na zavádzaní a prevádzkovaní cezhraničnej infraštruktúry elektronického zdravotníctva a nesú zodpovednosť za zriaďovanie národných kontaktných miest pre elektronické zdravotníctvo.

Výbor pre operačné riadenie elektronického zdravotníctva (eHOMB) pozostáva zo zástupcov interných odborov Európskej komisie a predsedov eHMSEG. Dohliada na poskytovanie služieb a prijíma taktické a operačné rozhodnutia týkajúce sa eHDSI.

Komunikačné materiály

Súvisiace informácie: