E-tervis

Piiriülesed e-tervise teenused

E-tervise digiteenuste taristu (eHDSI) on vahend, mis aitab Euroopa kodanike eest hoolitseda ka siis, kui nad ELis reisivad. See teenus annab ELi riikidele võimaluse vahetada terviseandmeid turvaliselt, tõhusalt ja koostalitlusvõimeliselt. Teenuste kättesaadavuse tunnevad kodanikud hõlpsasti ära rakendusena „Minu tervis @ EL“.

Praegu juurutatakse kõikides ELi riikides kaht järgmist piiriülest e-tervise teenust:

  • digiretsept ja digiretsepti alusel ravimi väljastamine (e-tervise võrgustiku suunised digiretsepti kohta) võimaldab ELi kodanikul osta ravimeid teises ELi riigis paiknevast apteegist tänu sellele, et digiretsept edastatakse elektrooniliselt tema asukohariigist, kus tal on ravikindlustus, sellesse riiki, kus ta parajasti viibib;
  • patsiendi terviseandmete kokkuvõte (e-tervise võrgustiku suunised patsiendi terviseandmete kokkuvõtte kohta, märkused teate kohta), millest võib leida olulist teavet patsiendi terviseseisundi kohta, näiteks seda, kas tal on allergiaid, kas ta võtab ravimeid, milliseid haigusi ta on varem põdenud, milliseid kirurgilisi lõikusi on talle tehtud jne. See kokkuvõte on osa suuremast terviseandmete kogust, mida nimetatakse digitaalseks terviselooks. Digitaalne patsiendi terviseandmete kokkuvõte on mõeldud selleks, et anda arstile tema emakeeles patsiendi kohta olulist teavet, kui patsient on pärit muust ELi riigist ja suhtlemine võib keele tõttu olla raskendatud.
    Pikemas perspektiivis saavad kogu ELis kättesaadavaks ka meditsiinilised ülesvõtted, laboritulemused ja haiglast väljakirjutamise aruanded, ning hiljem ka täielik terviselugu. Digiretsepte ja patsiendi terviseandmete kokkuvõtteid saavad vahetada kõik ELi liikmesriigid.

Mõlemad teenused võetakse 2025. aastaks järk-järgult kasutusele 25 ELi riigis: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Sloveenia, Slovakkia, Soome, Tšehhi Vabariik ja Ungari.

Millised teenused on kättesaadavad millistes riikides?

Alljärgnevalt loetletud riikide kodanike terviseandmetele: on juurdepääs arstidel järgmistest riikidest (patsiendi terviseandmete kokkuvõtte vahendusel):
Tšehhi Vabariik Luksemburg, Horvaatia, Portugal, Prantsusmaa
Malta Luksemburg, Portugal, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Prantsusmaa
Portugal Malta, Horvaatia, Luksemburg, Prantsusmaa, Tšehhi Vabariik, Hispaania
Horvaatia Malta, Portugal, Tšehhi Vabariik, Luksemburg, Prantsusmaa
Hispaania Portugal

Arstidel järgmistest riikidest: on juurdepääs nende kodanike terviseandmetele, kes saabuvad järgmistest riikidest:
Horvaatia Tšehhi Vabariik, Malta, Portugal
Luksemburg Tšehhi Vabariik, Malta, Portugal, Horvaatia
Malta Portugal, Horvaatia
Portugal (SNSi ja SPMSi veebisaidid) Malta, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Hispaania
Tšehhi Vabariik Horvaatia, Malta, Portugal
Prantsusmaa Tšehhi Vabariik, Malta, Portugal, Horvaatia
Hispaania Portugal

Järgmiste riikide kodanike digiretsepte: saab kätte järgmiste riikide apteekidest:
Horvaatia Soome, Eesti, Portugal
Eesti Soome, Horvaatia
Soome Eesti, Horvaatia, Portugal
Portugal (SNSi ja SPMSi veebisaidid) Eesti, Soome, Horvaatia

Proviisorid järgmistest riikidest: saavad väljastada digiretsepte järgmiste riikide kodanikele:
Horvaatia Soome, Eesti, Portugal
Eesti Soome, Horvaatia, Portugal
Soome Eesti, Portugal, Horvaatia
Portugal Soome, Horvaatia

Juhtimine ja rahastamine

E-tervise digiteenuste taristu (eHDSI) hõlbustab terviseandmete, sealhulgas patsientide terviseandmete kokkuvõtete ja digiretseptide piiriülest vahetamist. Põhiteenuste kaudu pakub Euroopa Komisjon ELi riikidele ühist IKT taristut ja valdkondadevahelisi teenuseid (terminoloogia, koostalitlusvõime jne). Nende põhjal saavad liikmesriigid Euroopa Ühendamise Rahastu telekommunikatsiooniprogrammi (2015–2020) rahalise toetuse abil luua üldteenuseid, et riiklikud e-tervise süsteemid e-tervise riiklike kontaktpunktide (e-tervise riiklikud kontaktpunktid) kaudu ühendada.

E-tervise digiteenuste taristut käsitlev liikmesriikide eksperdirühm (eHMSEG) koosneb e-tervise riiklike kontaktpunktide rakendamise eest vastutavatest juhtidest, kelle nimetavad osalevad riigid. Liikmed osalevad e-tervise piiriülese taristu kasutuselevõtus ja tööshoidmises ning vastutavad e-tervise riiklike kontaktpunktide loomise eest.

E-tervise operatiivjuhtimisnõukogu (eHOMB) koosneb Euroopa Komisjoni sisetalituste ja eHMSEGi esimeestest. Kõnealune nõukogu teeb järelevalvet teenuste osutamise üle ning võtab eHDSI kohta vastu taktikalisi ja tegevusotsuseid.

Teabematerjal

Seotud teave: