E-tervis

Piiriülesed e-tervise teenused

Piiriülene e-tervise teenus on vahend, mis aitab Euroopa kodanike eest hoolitseda ka siis, kui nad ELis reisivad. See teenus annab ELi riikidele võimaluse vahetada terviseandmeid turvaliselt, tõhusalt ja koostalitlusvõimeliselt.

Praegu juurutatakse kõikides ELi riikides järk-järgult kaht järgmist piiriülest e-tervise teenust:

  • e-retsept (ja e-väljastamine) võimaldab ELi kodanikul osta ravimeid teises ELi riigis paiknevast apteegist tänu sellele, et e-retsept edastatakse elektrooniliselt tema asukohariigist, kus tal on ravikindlustus, sellesse riiki, kus ta parajasti viibib;
  • patsiendi koondandmed, millest võib leida olulist teavet patsiendi terviseseisundi kohta, näiteks seda, kas tal on allergiaid, kas ta võtab ravimeid, milliseid haigusi ta on varem põdenud, milliseid kirurgilisi lõikusi on talle tehtud jne. Need andmed moodustavad osa suuremast andmekogust, mida nimetatakse elektroonilisteks terviseandmeteks. Digitaalsed patsiendi koondandmed on mõeldud selleks, et anda arstile tema emakeeles patsiendi kohta olulist teavet, kui patsient on pärit muust ELi riigist ja suhtlemine on keele tõttu raskendatud. Pikemas perspektiivis peaks kogu ELis lisaks meditsiinilist põhiteavet sisaldavatele patsiendi koondandmetele kättesaadavaks tehtama ka patsientide täielikud terviseandmed. E-retsepte ja patsiendi koondandmeid võivad vahetada kõik liikmesriigid.

Neid saab ELi riikide vahel vahetada tänu uuele e-tervise digitaalteenuste taristule (eHealth Digital Service Infrastructure – eHDSI).

Mõlemad teenused võetakse 2021. aastaks järk-järgult kasutusele 22 ELi riigis: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Sloveenia, Soome, Tšehhi Vabariik ja Ungari.

Praegu on kasutusel juba järgmised funktsioonid:

  • Soome: e-retseptiga ravimite ostmine väljaspool Soomet;
  • Eesti: teise ELi riigi e-retseptiga ravimite ostmine Eestis.

Teave