Електронно здравеопазване

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Електронни трансгранични здравни услуги

Инфраструктурата за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване (eHDSI) е инфраструктура, която осигурява непрекъснатост на здравните грижи за европейските граждани, когато те пътуват в други страни от ЕС. Тя дава възможност на държавите от ЕС да обменят здравни данни по сигурен, ефективен и оперативно съвместим начин. Гражданите могат лесно да разберат дали се предлагат такива услуги по логото MyHealth@EU.

В момента във всички страни от ЕС се въвеждат следните две електронни трансгранични здравни услуги:

  • Електронните рецепти (и електронното отпускане на лекарства) дават възможност на гражданите на ЕС да си набавят необходимите им лекарства в аптека в друга страна от ЕС благодарение на изпращането по интернет на техните електронни рецепти от държавата им на пребиваване, в която се осигуряват, до държавата, в която пътуват.
  • Обобщените данни за пациентите предоставят важна информация по свързани със здравето въпроси, като алергии, прием на лекарства понастоящем, предишни болести, хирургични операции и т.н. Те са част от по-широкото събиране на данни в рамките на т.нар. електронни здравни досиета. Целта на цифровите обобщени данни е да предоставят на лекарите съществена информация на собствения им език за даден пациент, когато той е от друга страна от ЕС и може да съществува езикова бариера.
    В дългосрочен план в целия ЕС ще бъдат достъпни и медицинските изображения, резултатите от лабораторни изследвания и епикризите, а по-късно и пълните здравни досиета. Всички държави от Съюза могат да участват в обмена на електронни рецепти и обобщени данни за пациентите.

До 2025 г. двете услуги ще бъдат въведени постепенно в 25 държави от ЕС: Австрия, Белгия, България, Естония, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция.

В кои държави са достъпни услугите?

Лекари от страните по-долу: имат достъп до здравни данни на гражданите от:
Хърватия Чехия (септември 2019 г.), Малта (февруари 2020 г.) и Португалия (февруари 2020 г.)
Люксембург Чехия (юни 2019 г.) и Малта (декември 2019 г.)
Малта Португалия (февруари 2020 г.), Хърватия (17 декември 2020 г.)
Португалия (уебсайтове на SNS и SPMS) Малта (януари 2020 г.), Хърватия (17 декември 2020 г.)
Чехия Хърватия (21 декември 2020 г.)

Здравни данни на гражданите от държавите по-долу: са достъпни за лекарите от държавите по-долу под формата на обобщени данни за пациентите:
Чехия Люксембург (юни 2019 г.) и Хърватия (септември 2019 г.)
Малта Люксембург (декември 2019 г.), Португалия (януари 2020 г.) и Хърватия (февруари 2020 г.)
Португалия Малта (21 февруари 2020 г.), Хърватия (февруари 2020 г.) и Люксембург (март 2020 г.)
Хърватия Малта (17 декември 2020 г.), Португалия (17 декември 2020 г.), Чехия (21 декември 2020 г.)

Електронните рецепти на граждани от държавите по-долу: са достъпни в аптеки в:
Хърватия Финландия (август 2020 г.) и Португалия (август 2020 г.)
Естония Финландия (юни 2020 г.) и Хърватия (август 2020 г.)
Финландия Естония (януари 2019 г.), Хърватия (септември 2019 г.) и Португалия (август 2020 г.)
Португалия (уебсайтове на SNS и SPMS) Естония (юни 2020 г.), Финландия (август 2020 г.) и Хърватия (август 2020 г.)

Фармацевтите в държавите, посочени по-долу: могат да изпълняват електронни рецепти, представени от граждани от:
Хърватия Финландия (септември 2020 г.), Естония (август 2020 г.) и Португалия (август 2020 г.)
Естония Финландия (януари 2019 г.), Хърватия (март 2019 г.) и Португалия (юни 2020 г.)
Финландия Естония (юни 2020 г.), Португалия (август 2020 г.) и Хърватия (август 2020 г.)
Португалия Финландия (август 2020 г.) и Хърватия (август 2020 г.)

Управление и финансиране

Инфраструктурата за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване (eHDSI) улеснява трансграничния обмен на здравни данни, включително обобщени данни за пациентите и електронни рецепти. Чрез основни услуги Европейската комисия предоставя на страните от ЕС обща ИКТ инфраструктура и хоризонтални услуги (терминология, оперативна съвместимост и др.). След това те могат да създадат общи услуги, за да свържат националните системи за електронно здравеопазване чрез националните точки за контакт във връзка с електронното здравеопазване (NCPeH), като ползват финансова помощ по програмата за далекосъобщенията в рамките на Механизма за свързване на Европа (2015—2020 г.).

Експертната група на държавите членки в областта на електронното здравеопазване (eHMSEG) се състои от ръководители, които отговарят за създаването на националните точки за контакт във връзка с електронното здравеопазване и са определени от участващите държави. Членовете на групата участват във внедряването и експлоатацията на трансграничната инфраструктура за електронно здравеопазване и отговарят за създаването на националните точки за контакт във връзка с електронното здравеопазване.

Съветът за оперативно управление в областта на електронното здравеопазване (eHOMB) се състои от представители на ведомства на Европейската комисия и председателите на експертната група на държавите членки в областта на електронното здравеопазване. Той упражнява надзор върху предоставянето на услуги и взема тактически и оперативни решения относно инфраструктурата за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване.

Комуникационни материали

Информация по темата: