Електронно здравеопазване

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Електронни трансгранични здравни услуги

Инфраструктурата за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване (eHDSI) е инфраструктура, която осигурява непрекъснатост на здравните грижи за европейските граждани, когато те пътуват в други страни от ЕС. Тя дава възможност на държавите от ЕС да обменят здравни данни по сигурен, ефективен и оперативно съвместим начин. Гражданите могат лесно да разберат дали се предлагат такива услуги по логото MyHealth@EU.

В момента във всички страни от ЕС се въвеждат следните две електронни трансгранични здравни услуги:

  • Електронните рецепти и електронното отпускане на лекарства (насоки на мрежата за електронно здравеопазване относно електронните рецепти) дават възможност на гражданите на ЕС да си набавят необходимите им лекарства в аптека в друга страна от ЕС благодарение на изпращането по интернет на техните електронни рецепти от държавата им на пребиваване, в която се осигуряват, до държавата, в която пътуват.
  • Обобщените данни за пациентите (насоки на мрежата за електронно здравеопазване относно обобщените данни за пациентите, бележки за версията) предоставят важна информация по свързани със здравето въпроси, като алергии, прием на лекарства понастоящем, предишни болести, хирургични операции и т.н. Те са част от по-широкото събиране на данни в рамките на т.нар. електронни здравни досиета. Целта на цифровите обобщени данни е да предоставят на лекарите съществена информация на собствения им език за даден пациент, когато той е от друга страна от ЕС и може да съществува езикова бариера.
    В дългосрочен план в целия ЕС ще бъдат достъпни и медицинските изображения, резултатите от лабораторни изследвания и епикризите, а по-късно и пълните здравни досиета. Всички държави от Съюза могат да участват в обмена на електронни рецепти и обобщени данни за пациентите.

До 2025 г. двете услуги ще бъдат въведени постепенно в 25 държави от ЕС: Австрия, Белгия, България, Естония, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция.

В кои държави са достъпни услугите?

Лекари от страните по-долу: имат достъп до здравни данни на гражданите от:
Хърватия Чехия (септември 2019 г.), Малта (февруари 2020 г.) и Португалия (февруари 2020 г.)
Люксембург Чехия (юни 2019 г.) и Малта (декември 2019 г.)
Малта Португалия (февруари 2020 г.), Хърватия (17 декември 2020 г.)
Португалия (уебсайтове на SNS и SPMS) Малта (януари 2020 г.), Хърватия (17 декември 2020 г.)
Чехия Хърватия (21 декември 2020 г.)

Здравни данни на гражданите от държавите по-долу: са достъпни за лекарите от държавите по-долу под формата на обобщени данни за пациентите:
Чехия Люксембург (юни 2019 г.) и Хърватия (септември 2019 г.)
Малта Люксембург (декември 2019 г.), Португалия (януари 2020 г.) и Хърватия (февруари 2020 г.)
Португалия Малта (21 февруари 2020 г.), Хърватия (февруари 2020 г.) и Люксембург (март 2020 г.)
Хърватия Малта (17 декември 2020 г.), Португалия (17 декември 2020 г.), Чехия (21 декември 2020 г.)

Електронните рецепти на граждани от държавите по-долу: са достъпни в аптеки в:
Хърватия Финландия (август 2020 г.) и Португалия (август 2020 г.)
Естония Финландия (юни 2020 г.) и Хърватия (август 2020 г.)
Финландия Естония (януари 2019 г.), Хърватия (септември 2019 г.) и Португалия (август 2020 г.)
Португалия (уебсайтове на SNS и SPMS) Естония (юни 2020 г.), Финландия (август 2020 г.) и Хърватия (август 2020 г.)

Фармацевтите в държавите, посочени по-долу: могат да изпълняват електронни рецепти, представени от граждани от:
Хърватия Финландия (септември 2020 г.), Естония (август 2020 г.) и Португалия (август 2020 г.)
Естония Финландия (януари 2019 г.), Хърватия (март 2019 г.) и Португалия (юни 2020 г.)
Финландия Естония (юни 2020 г.), Португалия (август 2020 г.) и Хърватия (август 2020 г.)
Португалия Финландия (август 2020 г.) и Хърватия (август 2020 г.)

Управление и финансиране

Инфраструктурата за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване (eHDSI) улеснява трансграничния обмен на здравни данни, включително обобщени данни за пациентите и електронни рецепти. Чрез основни услуги Европейската комисия предоставя на страните от ЕС обща ИКТ инфраструктура и хоризонтални услуги (терминология, оперативна съвместимост и др.). След това те могат да създадат общи услуги, за да свържат националните системи за електронно здравеопазване чрез националните точки за контакт във връзка с електронното здравеопазване (NCPeH), като ползват финансова помощ по програмата за далекосъобщенията в рамките на Механизма за свързване на Европа (2015—2020 г.).

Експертната група на държавите членки в областта на електронното здравеопазване (eHMSEG) се състои от ръководители, които отговарят за създаването на националните точки за контакт във връзка с електронното здравеопазване и са определени от участващите държави. Членовете на групата участват във внедряването и експлоатацията на трансграничната инфраструктура за електронно здравеопазване и отговарят за създаването на националните точки за контакт във връзка с електронното здравеопазване.

Съветът за оперативно управление в областта на електронното здравеопазване (eHOMB) се състои от представители на ведомства на Европейската комисия и председателите на експертната група на държавите членки в областта на електронното здравеопазване. Той упражнява надзор върху предоставянето на услуги и взема тактически и оперативни решения относно инфраструктурата за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване.

Комуникационни материали

Информация по темата: