E-hälsa

Ett europeiskt hälsodataområde

Att skapa ett europeiskt dataområde, även för hälsodata, är en av kommissionens prioriteringar för 2019–2025. Syftet är att göra det lättare att dela och få tillgång till olika typer av uppgifter – bl.a. elektroniska patientjournaler, genomikdata och data från patientregister – både inom själva vården (primär användning) och för forskare och beslutsfattare (sekundär användning).

Systemet ska vara transparent och göra det lättare att överföra hälsodata över gränserna, i enlighet med artikel 20 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), och garantera att uppgifterna skyddas.

Med stöd av en ny ”gemensam åtgärd för det europeiska hälsodataområdet” ska kommissionen och EU-länderna ta fram formerna för utbyte av hälsodata som kan användas för folkhälsoinsatser, vård, forskning och innovation.

Hälsodataområdet kommer att bygga på tre huvudpelare:

  • Ett robust system för styrning och regler för datautbyte
  • Uppgifternas kvalitet
  • Infrastruktur och driftskompatibilitet

Styrning av det europeiska hälsodataområdet

Under 2020 har det pågått förberedelser med olika workshoppar och en studie för att ta fram ramar för användningen av hälsodata i EU-länderna, bland annat genom att

  • kartlägga tillämpningen av GDPR inom hälso- och sjukvården i de olika länderna och de rättsliga och tekniska förutsättningarna för att dela hälsodata
  • se över ländernas styrningsstrukturer för sekundär användning av hälsodata
  • ta fram rekommendationer för EU-lagstiftning och andra EU-åtgärder för att underlätta delning av hälsodata i EU för både primär och sekundär användning.

Uppgifter av hög kvalitet och kompatibla system

För att till fullo utnyttja möjligheterna att utbyta hälsodata är det viktigt att uppgifterna håller hög kvalitet och att de olika datakällorna (t.ex. elektroniska patientjournaler, register och digitala verktyg) kan ”prata” med varandra. För detta krävs att de olika infrastrukturerna och it-systemen är tekniskt och semantiskt kompatibla.

Det är också viktigt att hälsodata är sökbara, tillgängliga, kompatibla och återanvändbara (Fair-principen). Kommissionen stöder en kartläggning och ”fair-ifiering” av befintliga register över hälsodata och andra datakällor för att skapa gemensamma datamängder som kan utbytas för hälsoforskning och beslutsfattande.

Infrastruktur och teknik

Infrastrukturen kommer att följa den övergripande strategi för det europeiska dataområdet som beskrivs i EU:s datastrategi från den 19 februari 2020, samtidigt som hälso- och sjukvårdssektorns särdrag ska analyseras ingående. Infrastrukturen kommer att utgå från pågående initiativ som infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster, de europeiska referensnätverken och genomikprojektet.