eZdravotníctvo

Európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia

Vytvorenie európskeho dátového priestoru je jednou z priorít Komisie na roky 2019 – 2025 v rámci odvetvia zdravotníctva. Spoločný európsky dátový priestor podporí lepšiu výmenu údajov týkajúcich sa zdravia (elektronické zdravotné záznamy, genomické údaje, údaje z registrov pacientov atď.), ako aj lepší prístup k rôznych druhom týchto údajov, a to nielen na podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti (tzv. primárne použitie údajov), ale aj na účely zdravotníckeho výskumu a tvorby politiky v oblasti zdravotníctva (tzv. sekundárne použitie údajov).

Celý systém údajov bude postavený na transparentných základoch, ktoré v plnej miere chránia údaje občanov a posilňujú prenosnosť ich údajov týkajúcich sa zdravia podľa článku 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Komisia sa v spolupráci s členskými štátmi podieľa na prípravných prácach a vývoji európskeho priestoru pre údaje týkajúce sa zdravia. Členské štáty podporí nová „jednotná akcia pre európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia“ vytvorená s cieľom pomôcť členským štátom a Komisii uľahčiť zdieľanie údajov týkajúcich sa zdravia na účely verejného zdravia, liečby, výskumu a inovácie v Európe.

Európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia bude postavený na 3 hlavných pilieroch:

  • výkonný systém správy údajov a pevné pravidlá ich výmeny,
  • kvalita údajov,
  • náležitá infraštruktúra a interoperabilita.

Správa európskeho priestoru pre údaje týkajúce sa zdravia

Prípravné práce sa vykonali v roku 2020 prostredníctvom série seminárov a štúdie s cieľom poskytnúť rámec pre primárne a sekundárne použitie údajov týkajúcich sa zdravia v členských štátoch, konkrétne pomocou:

  • mapovania, ako sa všeobecné nariadenie o ochrane údajov vykonáva v sektore zdravotníctva v rôznych krajinách vrátane prehľadu právnych predpisov a technických postupov uplatniteľných na zdieľanie údajov týkajúcich sa zdravia na primárne a sekundárne použitie v krajinách EÚ;
  • prehľadu existujúcich riadiacich štruktúr pre sekundárne použitie údajov týkajúcich sa zdravia v krajinách EÚ;
  • odporúčaní možných legislatívnych a nelegislatívnych opatrení na úrovni EÚ s cieľom uľahčiť zdieľanie údajov týkajúcich sa zdravia v celej EÚ na primárne a sekundárne použitie.

Kvalita údajov a interoperabilita

Aby sa plne využil potenciál výmeny údajov týkajúcich sa zdravia, je nevyhnutné zabezpečiť kvalitu údajov a to, aby jednotlivé zdroje údajov týkajúcich sa zdravia (napr. elektronické zdravotné záznamy, rozličné registre, rôzne IT alebo digitálne nástroje) mohli navzájom „komunikovať“. Vyžaduje si to technickú a sémantickú interoperabilitu medzi rôznymi infraštruktúrami a informačnými systémami.

Rovnako dôležité je zabezpečiť vyhľadateľnosť, prístupnosť, interoperabilnosť a opakovanú použiteľnosť údajov týkajúcich sa zdravia (zásady FAIR). Komisia podporuje mapovanie a „FAIRovanie“ existujúcich registrov údajov týkajúcich sa zdravia a ďalších zdrojov údajov s cieľom vytvoriť spoločné dátové súbory na účely výskumu a tvorby politík.

Infraštruktúra a technológia

Infraštruktúra na európskej úrovni sa bude riadiť zastrešujúcou stratégiou pre európsky dátový priestor, ktorá sa začala uverejnením európskej dátovej stratégie 19. februára 2020, a zároveň poskytne podrobnú analýzu odvetvia zdravotníctva. Vychádzať bude z existujúcich iniciatív, ako sú infraštruktúra digitálnych služieb elektronického zdravotníctva, európska referenčná sieť a projekt zameraný na genomiku, pričom bude uvedené iniciatívy potenciálne rozširovať.