Saħħa-e

L-Ispazju Ewropew tad-<i>Data</i> dwar is-Saħħa

Il-ħolqien tal-Ispazju Ewropew tad-Data huwa wieħed mill-prijoritajiet tal-Kummissjoni 2019-2025, inkluż is-settur tas-saħħa. Spazju Ewropew komuni tad-Data dwar is-Saħħa jippromwovi skambju u aċċess aħjar għal tipi differenti ta’ data dwar is-saħħa (rekords elettroniċi tas-saħħa, data ġenomika, data mir-reġistri tal-pazjenti eċċ.), mhux biss biex jappoġġja t-twassil tal-kura tas-saħħa (l-hekk imsejjaħ użu primarju tad-data) iżda wkoll għar-riċerka dwar is-saħħa u l-għanijiet tat-tfassil tal-politika tas-saħħa (l-hekk imsejjaħ użu sekondarju tad-data).

Is-sistema tad-data kollha se tinbena fuq pedamenti trasparenti li jipproteġu bis-sħiħ id-data taċ-ċittadini u jsaħħu l-portabbiltà tad-data dwar is-saħħa tagħhom, kif iddikjarat fl-Artikolu 20 tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR).

Il-Kummissjoni, f’kollaborazzjoni mal-Istati Membri, hija involuta fil-ħidma preparatorja u fl-iżvilupp tal-Ispazju Ewropew tad-Data dwar is-Saħħa. L-Istati Membri se jkunu appoġġjati minn “Azzjoni Konġunta għall-Ispazju Ewropew tad-data dwar is-Saħħa” stabbilita biex tgħin lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jiffaċilitaw l-ixxerjar tad-data dwar is-saħħa pubblika, it-trattament, ir-riċerka u l-innovazzjoni fl-Ewropa.

L-Ispazju Ewropew tad-Data dwar is-Saħħa se jkun mibni fuq 3 pilastri ewlenin:

  • sistema b’saħħitha ta’ governanza tad-data u regoli għall-iskambju tad-data
  • il-kwalità tad-data
  • infrastruttura u interoperabbiltà b’saħħithom

Governanza tal-Ispazju Ewropew tad-Data dwar is-Saħħa

Il-ħidma preparatorja twettqet fl-2020, permezz ta’ serje ta’ workshops u studju biex jiġi pprovdut qafas għall-użu primarju u sekondarju tad-data dwar is-saħħa fl-Istati Membri, b’mod partikolari permezz ta’

  • immappjar ta’ kif il-GDPR jiġi implimentat fis-settur tas-saħħa fil-pajjiżi differenti, inkluża ħarsa ġenerali tal-modalitajiet legali u tekniċi applikabbli għall-kondiviżjoni tad-data dwar is-saħħa għal użi primarji u sekondarji fil-pajjiżi tal-UE
  • ħarsa ġenerali tal-istrutturi ta’ governanza eżistenti għall-użu sekondarju tad-data dwar is-saħħa fil-pajjiżi tal-UE
  • rakkomandazzjonijiet għal azzjonijiet possibbli, leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi, fil-livell tal-UE biex jiġi ffaċilitat l-ixxerjar tad-data dwar is-saħħa fl-UE kollha għal użi primarji u sekondarji

Kwalità tad-data u interoperabbiltà

Sabiex jiġi sfruttat bis-sħiħ il-potenzjal tal-iskambju tad-data dwar is-saħħa, huwa essenzjali li tiġi żgurata l-kwalità tad-data dwar is-saħħa u li d-diversi sorsi ta’ data dwar is-saħħa (eż. rekords elettroniċi tas-saħħa, reġistri differenti, diversi għodod tal-IT jew diġitali) ikunu jistgħu “jikkomunikaw” ma’ xulxin. Dan jeħtieġ interoperabbiltà teknika u semantika bejn l-infrastrutturi differenti u s-sistemi tal-IT.

Huwa importanti wkoll li jiġi żgurat li d-data dwar is-saħħa tkun traċċabbli, aċċessibbli, interoperabbli u riużabbli (FAIR). Il-Kummissjoni qed tappoġġja l-immappjar u l-“FAIR-ification” tar-reġistri tad-data tas-saħħa eżistenti u sorsi oħra ta’ data biex jiġu stabbiliti settijiet tad-data komuni għall-iskambji għal skopijiet ta’ riċerka dwar is-saħħa u t-tfassil tal-politika.

Infrastruttura u teknoloġija

L-infrastruttura fil-livell Ewropew se ssegwi l-istrateġija globali tal-Ispazju Ewropew tad-Data mnedija bil-pubblikazzjoni tal-istrateġija Ewropea għad-data fid-19 ta’ Frar 2020, filwaqt li fl-istess ħin tipprovdi analiżi fil-fond tal-ispeċifiċitajiet tas-settur tas-saħħa. Se tibni fuq u potenzjalment iżżid l-inizjattivi eżistenti bħall-Infrastruttura Ewropea ta’ Servizzi Diġitali tas-Saħħa-e, in-Networks ta’ Referenza Ewropew u l-proġett Ġenomika.