E-veselība

Eiropas veselības datu telpa

Eiropas datu telpas izveide ir viena no Komisijas prioritātēm 2019.–2025. gada periodam, ieskaitot veselības aprūpes nozari. Vienota Eiropas veselības datu telpa uzlabos apmaiņu ar dažāda veida veselības datiem (elektroniskām veselības kartēm, genomikas datiem, datiem no pacientu reģistriem utt.) un piekļuvi tiem, lai atbalstītu ne tikai veselības aprūpes sniegšanu (datu primārais lietojums), bet arī veselības pētniecību un politikas izstrādi veselības jomā (datu sekundārais lietojums).

Visa datu sistēma tiks veidota uz caurskatāmiem pamatiem, kas pilnībā aizsargās iedzīvotāju datus un stiprinās viņu veselības datu pārnesamību, kā noteikts Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 20. pantā.

Sadarbībā ar dalībvalstīm Komisija piedalās Eiropas veselības datu telpas sagatavošanā un izstrādē. Jauna “Vienota rīcība Eiropas veselības datu telpai” tiks izveidota, lai palīdzētu dalībvalstīm un Komisijai veicināt veselības datu apmaiņu par sabiedrības veselību, ārstēšanu, pētniecību un inovāciju Eiropā.

Eiropas veselības datu telpas pamatā būs 3 galvenie pīlāri:

  • spēcīga datu pārvaldības sistēma un datu apmaiņas noteikumi;
  • datu kvalitāte;
  • spēcīga infrastruktūra un sadarbspēja.

Eiropas veselības datu telpas pārvaldība

2020. gadā sagatavošanas darbs noritēja vairāku darbsemināru un pētījuma ietvaros, un mērķis bija nodrošināt satvaru veselības datu primāram un sekundāram lietojumam dalībvalstīs, jo īpaši izstrādājot:

  • karti par VDAR īstenojumu veselības nozarē dažādās valstīs, kā arī pārskatu par juridiskiem un tehniskiem nosacījumiem ES valstīs, kuri piemērojami veselības datu kopīgošanai saistībā ar primāru un sekundāru lietojumu;
  • pārskatu par esošajām pārvaldības struktūrām veselības datu sekundāram lietojumam ES valstīs;
  • ieteikumus iespējamiem leģislatīviem un neleģislatīviem pasākumiem ES līmenī, lai visā ES veicinātu veselības datu apmaiņu primāram un sekundāram lietojumam.

Datu kvalitāte un sadarbspēja

Lai pilnībā izmantotu veselības datu apmaiņas potenciālu, ir būtiski nodrošināt veselības datu kvalitāti un gādāt, ka dažādie veselības datu avoti (piemēram, elektroniskās veselības kartes, dažādi reģistri, dažādi IT vai digitālie rīki) var risināt dialogu cits ar citu. Tam nepieciešama dažādu infrastruktūru un IT sistēmu tehniskā un semantiskā sadarbspēja.

Svarīgi ir arī nodrošināt, lai veselības dati būtu viegli atrodami, pieejami, sadarbspējīgi un atkalizmantojami (FAIR). Komisija atbalsta esošo veselības datu reģistru un citu datu avotu kartēšanu un “FAIR-ifikāciju”, lai izveidotu kopīgas datu kopas apmaiņai, kuras paredzētas veselības pētniecībai un politikas veidošanai veselības jomā.

Infrastruktūra un tehnoloģijas

Infrastruktūra Eiropas līmenī atbildīs visaptverošajai Eiropas datu telpas stratēģijai, kas tika aizsākta ar Eiropas datu stratēģijas publicēšanu 2020. gada 19. februārī, vienlaikus sniedzot padziļinātu analīzi par veselības nozares īpatnībām. Tās pamatā būs esošās iniciatīvas, kā e-veselības digitālo pakalpojumu infrastruktūra, Eiropas references tīkli un genomikas projekts, un, iespējams, tā stiprinās šīs iniciatīvas.