E. sveikata

Europos sveikatos duomenų erdvė

Europos duomenų erdvės sukūrimas, įskaitant sveikatos sektorių, yra vienas iš 2019–2025 m. Komisijos prioritetų. Bendra Europos sveikatos duomenų erdvė skatins geresnį keitimąsi ir galimybes naudotis įvairių rūšių sveikatos duomenimis (elektroniniais sveikatos įrašais, genomikos duomenimis, pacientų registrų duomenimis ir t. t.) ne tik sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikmėms (vadinamasis pirminis duomenų naudojimas), bet ir sveikatos mokslinių tyrimų ir sveikatos politikos formavimo tikslais (vadinamasis antrinis duomenų naudojimas).

Visa duomenų sistema bus grindžiama skaidriu pagrindu, kuriuo visapusiškai apsaugomi piliečių duomenys ir stiprinamas jų sveikatos duomenų perkeliamumas, kaip nurodyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 20 straipsnyje.

Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, dalyvauja parengiamajame darbe ir Europos sveikatos duomenų erdvės kūrimo procese. Valstybių narių veikla bus remiama vykdant naujus Bendruosius veiksmus dėl Europos sveikatos duomenų erdvės, kurie pradėti siekiant padėti valstybėms narėms ir Komisijai lengviau Europoje dalytis sveikatos duomenimis visuomenės sveikatos, gydymo, mokslinių tyrimų ir inovacijų tikslais.

Europos sveikatos duomenų erdvę sudarys 3 pagrindiniai ramsčiai:

  • tvirta duomenų valdymo sistema ir keitimosi duomenimis taisyklės,
  • duomenų kokybė,
  • tvirta infrastruktūra ir sąveikumas.

Europos sveikatos duomenų erdvės valdymas

2020 m. buvo atliktas parengiamasis darbas: surengti keli praktiniai seminarai ir atliktas tyrimas siekiant sukurti pirminio ir antrinio sveikatos duomenų naudojimo pagrindą valstybėse narėse, visų pirma:

  • apžvelgiant, kaip įvairiose šalyse sveikatos priežiūros sektoriuje įgyvendinamas BDAR, įskaitant teisines ir technines sąlygas, taikomas dalijantis sveikatos duomenimis pirminio ir antrinio naudojimo reikmėms ES šalyse;
  • apžvelgiant esamas antrinio sveikatos duomenų naudojimo valdymo struktūras ES šalyse;
  • pateikiant rekomendacijas dėl galimų teisėkūros ir ne teisėkūros veiksmų siekiant ES lygmeniu palengvinti dalijimąsi sveikatos duomenimis ES pirminio ir antrinio naudojimo reikmėms.

Duomenų kokybė ir sąveikumas

Siekiant visapusiškai išnaudoti keitimosi sveikatos duomenimis galimybes, būtina užtikrinti, kad sveikatos duomenys būtų kokybiški ir kad įvairūs sveikatos duomenų šaltiniai (pvz., elektroniniai sveikatos įrašai, įvairūs registrai, įvairios IT ar skaitmeninės priemonės) galėtų tarpusavyje „bendrauti“. Todėl turi būti užtikrintas skirtingų infrastruktūrų ir IT sistemų techninis ir semantinis sąveikumas.

Be to, svarbu užtikrinti, kad sveikatos duomenys būtų surandami, prieinami, sąveikūs ir pakartotinai panaudojami (angl. findable, accessible, interoperable and reusable – FAIR). Komisija pritaria, kad, siekiant sukurti bendrus duomenų rinkinius, skirtus keistis informacija sveikatos mokslinių tyrimų ir politikos formavimo tikslais, būtų parengta esamų sveikatos duomenų registrų ir kitų duomenų šaltinių apžvalga ir jiems taikomi FAIR principai.

Infrastruktūra ir technologijos

Europos lygmens infrastruktūra bus kuriama remiantis visa apimančia Europos duomenų erdvės strategija, pradėta įgyvendinti 2020 m. vasario 19 d. paskelbus Europos duomenų strategiją, ir kartu bus teikiama išsami sveikatos sektoriaus ypatumų analizė. Ji bus grindžiama esamomis iniciatyvomis, tokiomis kaip e. sveikatos skaitmeninių paslaugų infrastruktūra, Europos referencijos centrų tinklai ir genomikos projektas, ir galbūt jas plėtos.