e-egészségügy

Európai egészségügyi adattér

Az európai adattér létrehozása a Bizottság egyik prioritása a 2019 és 2025 közötti időszakban, és ez az egységes európai adattér az egészségügyre is ki fog terjedni. A közös európai egészségügyi adattér elő fogja segíteni a különböző típusú egészségügyi adatok (elektronikus egészségügyi nyilvántartások, genomikai adatok, betegnyilvántartásokból származó adatok stb.) jobb cseréjét és az azokhoz való hozzáférést, nemcsak az egészségügyi ellátás támogatása (vagyis az adatok elsődleges felhasználása) érdekében, hanem az egészségügyi kutatás és az egészségpolitikai döntéshozatal (az adatok másodlagos felhasználása) céljából is.

A teljes adatrendszer átlátható alapokra fog épülni, és teljes mértékben védeni fogja a polgárok adatait és meg fogja erősíteni az egészségügyi adatok hordozhatóságát az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkével összhangban.

A Bizottság a tagállamokkal együttműködve részt vesz az európai egészségügyi adattér előkészítésében és kiépítésében. Az európai egészségügyi adattérre vonatkozó új együttes fellépés meg fogja könnyíteni a tagállamoknak és a Bizottságnak, hogy megosszák egymással a kezeléssel, kutatással és innovációval kapcsolatos egészségügyi adatokat.

Az európai egészségügyi adattér a következő három fő pillérre épül:

  • erős adatkormányzási rendszer és adatcserére vonatkozó szabályok;
  • adatminőség;
  • erős infrastruktúra és interoperabilitás.

Az európai egészségügyi adattér irányítása

2020-ban a Bizottság előkészítő munka gyanánt munkaértekezleteket tartott és tanulmányokat készített annak érdekében, hogy megteremtse az egészségügyi adatok elsődleges és másodlagos felhasználásának alapjait a tagállamokban. Ennek során:

  • feltérképezte, hogyan hajtják végre az általános adatvédelmi rendeletet az egyes tagországok az egészségügy területén, és milyen jogi és technikai eszközökkel osztják meg az egészségügyi adatokat elsődleges és másodlagos felhasználás céljából;
  • áttekintette az egészségügyi adatok másodlagos felhasználására rendelkezésre álló kormányzati struktúrákat;
  • ajánlásokat fogalmazott meg lehetséges uniós szintű – jogalkotási és nem jogalkotási – intézkedésekre, melyek megkönnyíthetik az egészségügyi adatok elsődleges és másodlagos felhasználás céljából történő megosztását tagországokon átívelően.

Adatminőség és interoperabilitás

Ahhoz, hogy maradéktalanul kiaknázhassuk az egészségügyi adatok cseréjében rejlő lehetőségeket, kulcsfontosságú, hogy az egészségügyi adatok minőségi színvonala megfelelő legyen, és hogy az adatforrások (pl. elektronikus egészségügyi nyilvántartások, különböző jegyzékek, illetve informatikai vagy digitális eszközök) képesek legyenek „kommunikálni” egymással. Ehhez műszaki és szemantikai átjárhatóságra van szükség a különböző infrastruktúrák és informatikai rendszerek között.

Biztosítani kell továbbá azt is, hogy az egészségügyi adatok fellelhetők, hozzáférhetők, átjárhatók és újrafelhasználhatók legyenek. A Bizottság támogatja az erre irányuló erőfeszítéseket, az egészségügyi nyilvántartások és más adatforrások kutatási és egyéb szakpolitikai célú adatcserére történő módszeres felkészítését.

Infrastruktúra és technológia

Az európai szintű infrastruktúra az európai adattérre vonatkozó átfogó elképzeléshez fog igazodni, melyet a 2020. február 19-én közzétett európai adatstratégia hívott életre, és amely mélyreható elemzést nyújt az egészségügyi ágazat sajátosságairól. Az európai egészségügyi adattér már meglévő kezdeményezésekre – például az eHealth Digital Service Infrastructure e-egészségügyi digitális szolgáltatási infrastruktúrára, az európai referenciahálózatokra és a Genomika projektre — épít, és azokat bővítheti majd.