Sähköiset terveyspalvelut

Eurooppalainen terveysdata-avaruus

Eurooppalaisen data-avaruuden luominen on yksi Euroopan komission poliittisista painopisteistä vuosina 2019–2025, ja terveysala on osa sitä. Eurooppalainen terveysdata-avaruus parantaa erilaisten terveystietojen vaihtamista ja saatavuutta (sähköiset terveyskertomukset, genomidata, potilasrekisteritiedot jne.). Sillä ei tueta ainoastaan terveydenhuollon tarjoamista (tietojen ensisijainen käyttö) vaan myös terveysalan tutkimusta ja terveyspolitiikan laadintaa (toissijainen käyttö).

Koko datajärjestelmä rakennetaan läpinäkyvälle alustalle, jolla taataan kansalaisten tietosuoja ja heidän oikeutensa siirtää terveystietonsa järjestelmästä toiseen yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukaisesti.

Euroopan komissio ja EU-maat valmistelevat ja kehittävät eurooppalaista terveysdata-avaruutta yhdessä. EU-maita tullaan tukemaan uudella "eurooppalaista terveysdata-avaruutta koskevalla yhteisellä toimella", jonka tarkoituksena on auttaa EU-maita ja komissiota helpottamaan terveystietojen jakamista kansanterveyttä, hoitoja, tutkimusta ja innovointia varten Euroopassa.

Eurooppalainen terveysdata-avaruus tulee rakentumaan 3 pääpilarille:

  • vahva järjestelmä datanhallintaa ja datanvaihtosääntöjä varten
  • datan laatu
  • vahva infrastruktuuri ja yhteentoimivuus

Eurooppalaisen terveysdata-avaruuden hallinnointi

Valmistelutyö suoritettiin vuonna 2020 työpajoilla ja selvityksellä, joiden tarkoituksena oli luoda puitteet terveystietojen ensisijaiselle ja toissijaiselle käytölle EU-maissa. Erityisiä toimia olivat:

  • selonteko yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta terveysalalla eri maissa, mukaan lukien katsaus terveystietojen jakamiseen sovellettaviin oikeudellisiin ja teknisiin menettelytapoihin tietojen ensisijaisessa ja toissijaisessa käytössä EU-maissa
  • katsaus olemassa oleviin hallintorakenteisiin terveystietojen toissijaisessa käytössä EU-maissa
  • suositukset EU-tason mahdollisiksi toimenpiteiksi (lainsäädännöllisiksi ja muiksi), joilla helpotetaan terveystietojen jakamista EU:ssa ensisijaista ja toissijaista käyttöä varten

Datan laatu ja yhteentoimivuus

Terveystietojen vaihtamisen koko potentiaalin hyödyntämisen kannalta on olennaista varmistaa terveystietojen laatu ja niiden eri lähteiden yhteentoimivuus (esim. sähköiset terveyskertomukset, eri rekisterit ja erilaiset tietotekniset ratkaisut). Tämä edellyttää eri infrastruktuurien ja IT-järjestelmien teknistä ja semanttista yhteentoimivuutta.

On myös varmistettava, että terveystiedot ovat löydettävissä, saatavissa, yhteentoimivia ja uudelleenkäytettävissä. Komissio tukee olemassa olevien terveystietorekisterien ja muiden lähteiden kartoitusta ja vaatimustenmukaisuuden edistämistä, jotta voitaisiin luoda yhteiset datajoukot terveysalan tutkimuksen ja politiikan laadinnan aloille.

Infrastruktuuri ja teknologia

Euroopan datastrategia julkaistiin 19.2.2020, ja siihen kuuluvan Euroopan data-avaruusstrategian pohjalta on määrä rakentaa tarvittava Euroopan tason infrastruktuuri. Samassa yhteydessä tehdään perusteellinen analyysi terveysalan erityispiirteistä. Infrastruktuuri perustuu olemassa oleviin aloitteisiin, kuten sähköisten terveyspalvelujen digitaaliseen palveluinfrastruktuuriin, eurooppalaisiin osaamisverkostoihin ja ihmisen genomihankkeeseen.