E-tervis

Tervishoiu Euroopa andmeruum

Euroopa andmeruumi loomine on aastatel 2019–2025 üks komisjoni prioriteete, sealhulgas tervishoiusektoris. Ühine tervishoiu Euroopa andmeruum edendab paremat teabevahetust ja juurdepääsu eri liiki terviseandmetele (elektroonilised tervisekaardid, genoomikaandmed, patsiendiregistrite andmed jne) mitte ainult tervishoiuteenuste osutamise toetamiseks (nn esmane andmekasutus), vaid ka terviseuuringuteks ja tervishoiupoliitika kujundamiseks (nn teisene andmekasutus).

Kogu andmesüsteem põhineb läbipaistvatel alustel, mis kaitsevad täielikult kodanike andmeid ja kindlustavad nende terviseandmete ülekantavust, nagu on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 20.

Komisjon tegeleb koostöös liikmesriikidega tervishoiu Euroopa andmeruumi ettevalmistamise ja arendamisega. Liikmesriike toetatakse tervishoiu Euroopa andmeruumi käsitleva uue ühismeetmega, mille eesmärk on aidata liikmesriikidel ja komisjonil hõlbustada rahvatervise, ravi, teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud terviseandmete jagamist Euroopas.

Tervishoiu Euroopa andmeruum rajatakse kolmele peamisele sambale:

  • tugev andmehaldussüsteem ja andmevahetuse eeskirjad;
  • andmete kvaliteet;
  • tugev taristu ja koostalitlusvõime.

Tervishoiu Euroopa andmeruumi juhtimine

2020. aastal tehti ettevalmistavat tööd mitme seminari ja uuringu kaudu, et luua raamistik terviseandmete esmaseks ja teiseseks kasutamiseks liikmesriikides, eelkõige:

  • ülevaade selle kohta, kuidas eri riikide tervishoiusektoris rakendatakse isikuandmete kaitse üldmäärust, sealhulgas ülevaade õiguslikust ja tehnilisest korrast, mida kohaldatakse terviseandmete jagamisel esmaseks ja teiseseks kasutuseks ELi riikides;
  • ülevaade olemasolevatest juhtimisstruktuuridest terviseandmete teiseseks kasutamiseks ELi riikides;
  • soovitused võimalike seadusandlike ja muude kui seadusandlike meetmete kohta ELi tasandil, et hõlbustada terviseandmete jagamist kogu ELis esmaseks ja teiseseks kasutuseks.

Andmete kvaliteet ja koostalitlusvõime

Terviseandmete vahetamise potentsiaali täielikuks ärakasutamiseks on oluline tagada terviseandmete kvaliteet ja see, et terviseandmete eri allikad (nt elektroonilised tervisekaardid, erinevad registrid ning IT- või digitaalsed vahendid) suudaksid omavahel suhelda. See nõuab eri taristute ja IT-süsteemide tehnilist ja semantilist koostalitlusvõimet.

Samuti on oluline tagada, et terviseandmed on leitavad, kättesaadavad, koostalitlusvõimelised ja taaskasutatavad (findable, accessible, interoperable and reusable – FAIR). Komisjon toetab olemasolevate terviseandmete registrite ja muude andmeallikate kaardistamist ning nende puhul FAIR-põhimõtte rakendamist, et luua ühised andmekogumid terviseuuringute ja poliitikakujundamise eesmärgil toimuvaks teabevahetuseks.

Taristu ja tehnoloogia

Euroopa tasandi taristu järgib Euroopa andmeruumi üldstrateegiat, mis käivitati Euroopa andmestrateegia avaldamisega 19. veebruaril 2020, ning analüüsib samal ajal põhjalikult tervishoiusektori eripärasid. See tugineb olemasolevatele algatustele, nagu e-tervise digitaalteenuse taristu, Euroopa tugivõrgustikud ja genoomikaprojekt, ning võib neid laiendada.