Elektronické zdravotnictví (eHealth)

Evropský prostor pro zdravotní údaje

Vytvoření evropského datového prostoru je jednou z priorit Komise na období 2019–2025, a to včetně pro odvětví zdravotnictví. Společný evropský prostor pro zdravotní údaje usnadní výměnu k různým druhům zdravotních údajů (např. elektronickým zdravotním záznamům, genomickým datům, údajům z registrů pacientů atp.) a přístup k nim, a to nejen k podpoře poskytování zdravotní péče (tzv. primární využití údajů), ale také výzkumu v oblasti zdraví a k tvorbě zdravotní politiky (tzv. sekundární využití údajů).

Celý datový systém bude postaven na transparentních základech, který plně ochrání údaje občanů a posílí přenositelnost jejich zdravotních údajů, jak je uvedeno v článku 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Komise se ve spolupráci s členskými státy na přípravách a vzniku evropského prostoru pro zdravotní údaje podílí. Členským státům bude poskytnuta podpora v rámci nové společné akce pro evropský prostor zdravotních údajů, která má členským státům a Komisi pomoci při sdílení zdravotních údajů o oblasti veřejného zdraví, léčbě, výzkumu a inovacích v Evropě.

Evropský prostor pro zdravotní údaje bude postaven na třech hlavních pilířích:

  • robustním systému správy údajů a pravidlech pro výměnu údajů
  • kvalitě údajů
  • silné infrastruktuře a interoperabilitě

Správa evropského prostoru pro zdravotní údaje

Přípravné práce probíhaly v roce 2020 formou seminářů a studií. Cílem bylo vytvořit rámec pro primární a sekundární využívání zdravotních údajů v členských státech. Jednalo se zejména o:

  • Zmapování toho, jak je obecné nařízení o ochraně osobních údajů prováděno ve zdravotnictví v různých zemích, včetně přehledu právních a technických postupů pro sdílení zdravotních údajů pro primární a sekundární využití v zemích EU.
  • Přehled stávajících správních struktur pro sekundární využívání zdravotních údajů v zemích EU.
  • Doporučení pro možná opatření, legislativní i nelegislativní, na úrovni EU s cílem usnadnit sdílení zdravotních údajů v celé EU pro primární a sekundární využití.

Kvalita a interoperabilita údajů

Má-li být plně využit potenciál výměny údajů o zdraví, je nezbytné zajistit kvalitu těchto údajů a to, aby spolu různé zdroje zdravotních údajů (např. elektronické zdravotní záznamy, různé registry, různé IT nebo digitální nástroje) mohly vzájemně komunikovat. To vyžaduje technickou a sémantickou interoperabilitu mezi různými infrastrukturami a informačními systémy.

Je rovněž důležité zajistit, aby údaje o zdravotním stavu byly vyhledatelné, přístupné, interoperabilní a opakovaně použitelné (FAIR). Aby bylo možné vytvořit společné soubory údajů k výměně údajů pro účely výzkumu v oblasti zdraví a tvorby politik, Komise podporuje mapování a zajištění souboru pravidel „FAIR“ u stávajících registrů zdravotních údajů a dalších zdrojů údajů.

Infrastruktura a technologie

Infrastruktura na evropské úrovni vznikne podle zastřešující strategie evropského datového prostoru, která byla zahájena zveřejněním evropské strategie pro data dne 19. února 2020, a zároveň bude poskytovat hloubkovou analýzu specifických aspektů v oblasti zdravotnictví. Bude stavět na stávajících iniciativách, jako je infrastruktura digitálních zdravotnických služeb, evropské referenční sítě a projekt Genomics, a případně tyto iniciativy rozšíří.