eZdravotníctvo

elektronické zdravotníctvo a COVID-19

Európska komisia a krajiny EÚ zadefinovali spoločný prístup pre potvrdenia o očkovaní, ktoré sú jednotné a vyznačujú sa interoperabilitou (očkovacie preukazy). Komisia a členské štáty EÚ tiež spolupracovali na efektívnych aplikáciách na sledovanie kontaktov a varovanie.

Digitálny COVID preukaz EÚ

Digitálny COVID preukaz EÚ je digitálny dôkaz o tom, že osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, prekonala toto ochorenie alebo má negatívny výsledok testu. Digitálny COVID preukaz EÚ sa používa na označenie 3 typov potvrdení: o očkovaní, o prekonaní ochorenia a o vykonaní testu.

Potvrdenie o očkovaní

Keďže v krajinách EÚ očkovanie napreduje, zaočkované osoby musia dostať potvrdenie o očkovaní, tzv. očkovací preukaz, ktorý sa môže hodiť, najmä ak daná osoba využíva služby rôznych zdravotníckych zariadení, prípadne služby v rôznych krajinách.

Okrem toho sú tieto potvrdenia užitočné na účely cestovania v niektorých krajinách EÚ, ktoré zaviedli osobitné pravidlá cestovania pre očkované osoby. Európska komisia a krajiny EÚ prijali usmernenia k overiteľným potvrdeniam o očkovaní. Cieľom týchto usmernení je podporiť interoperabilitu takýchto potvrdení a stanoviť minimálny súbor údajov vrátane jedinečného identifikátora. 

Potvrdenie o prekonaní ochorenia

Niektoré členské štáty zaviedli osobitné pravidlá cestovania pre ľudí, ktorí sa nedávno zotavili z ochorenia COVID-19. Namiesto potvrdenia o vykonaní testu alebo potvrdenia o očkovaní sa od takýchto osôb môže vyžadovať predloženie potvrdenia o prekonaní ochorenia.

S cieľom podporiť interoperabilitu a uznávanie potvrdení o prekonaní ochorenia, ktoré vydali rôzne krajiny EÚ, sieť elektronického zdravotníctva uverejnila usmernenia týkajúce sa potvrdení o prekonaní ochorenia COVID-19, ktoré stanovujú minimálny súbor údajov v týchto potvrdeniach.

Potvrdenia o vykonaní testu

Pokiaľ ide o potvrdenie o vykonaní testu, Výbor pre zdravotnú bezpečnosť prijal spoločný štandardizovaný súbor údajov, ktoré sa majú zahrnúť do potvrdení o vykonaní testu na ochorenie COVID-19. Výsledky testov bežne požadujú členské štáty EÚ v rámci svojich opatrení týkajúcich sa voľného pohybu, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu vírusu a jeho variantov.

Rámec dôvery a podrobné technické špecifikácie

Sieť elektronického zdravotníctva zverejnila podrobné technické špecifikácie, ktoré popisujú mechanizmy vzájomného uznávania a interoperability potvrdení o očkovaní, vykonaní testu a prekonaní ochorenia (formáty a zabezpečenie dôvery, brána, 2D čiarový kód, aplikácie, správa certifikátov verejného kľúča). Okrem toho sú k dispozícii podrobné technické štruktúry a súbory hodnôt, ktoré majú byť v digitálnych COVID preukazoch EÚ použité. K dispozícii sú referenčné implementácie, ktoré boli zverejnené ako otvorený zdroj.

Sieť elektronického zdravotníctva spolupracuje s agentúrami EÚ, Výborom pre zdravotnú bezpečnosť, Svetovou zdravotníckou organizáciou a ďalšími inštitúciami. Pokračuje sa v práci na ďalšom zavádzaní systému pre digitálny COVID preukaz EÚ v členských štátoch. Spolupráca s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami pokračuje s cieľom umožniť medzinárodnú interoperabilitu.

Ďalšie informácie:

Aplikácie na sledovanie kontaktov a varovanie

Mobilné aplikácie na sledovanie kontaktov a varovanie môžu prispieť k obmedzeniu šírenia SARS-CoV-2 a podporiť postupné rušenie opatrení na obmedzenie pohybu prostredníctvom:

  • informovania občanov o tom, že sa ocitli v blízkosti osôb nakazených vírusom (počas viac ako 15 minút vo vzdialenosti menej ako 2 metre), a
  • nabádania občanov ku kontaktu so zdravotníckymi orgánmi a vyhľadaniu pomoci.

Európska komisia a krajiny EÚ vytvorili celoúnijný systém na zabezpečenie interoperability – tzv. sieťový priechod.

Európskym občanom umožňuje:

  • cestovať v rámci EÚ s jedinou aplikáciou, a
  • dostať varovanie v prípade, ak boli na dlhší čas vystavení ochoreniu COVID-19 v blízkosti osoby, ktorá je infikovaná

Totožnosť osoby infikovanej ochorením COVID však zostane vždy anonymná.

Aplikácie na sledovanie kontaktov, ktoré si občania inštalujú dobrovoľne, sa zakladajú na technológii Bluetooth na určovanie blízkosti, ktorá neumožňuje sledovanie polohy.

Tieto aplikácie varujú ľudí, ktorí boli počas určitého obdobia v blízkosti infikovanej osoby, aby mohli vykonať potrebné kroky na ochranu seba a ľudí v ich okolí, napríklad samoizoláciou a testovaním. Cieľom je takýmto spôsobom čo najskôr prerušiť šírenie nákazy.

Musí sa však zabezpečiť ochrana osobných údajov a súkromia používateľov aplikácií. Vnútroštátne orgány aplikácie deaktivujú po skončení pandémie a používatelia si ju môžu kedykoľvek odinštalovať.

Ako funguje systém interoperability

Stačí, ak si používatelia nainštalujú jednu aplikáciu a výstrahy budú prijímať aj počas cestovania v zahraničí. Server sieťovej brány bude účinne prijímať a odovzdávať náhodné identifikátory medzi vnútroštátnymi aplikáciami s cieľom minimalizovať množstvo vymieňaných údajov.

V budúcnosti bude mať čoraz viac európskych krajín príležitosť pripojiť sa k sieťovej bráne prostredníctvom ich vnútroštátnych aplikácií na sledovanie kontaktov a varovanie, a to v záujme plného využitia potenciálu aplikácií tohto druhu na prerušenie reťazca cezhraničného šírenia koronavírusových infekcií a záchrany životov.

Zúčastnené krajiny EÚ, ktoré sú zastúpené určenými vnútroštátnymi orgánmi alebo úradmi, sú spoločnými prevádzkovateľmi, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov v rámci sieťového prechodu. Musia poskytnúť používateľom primerané informácie o spracúvaní ich osobných údajov v rámci európskej federálnej brány v súlade s článkom 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov („politika v oblasti ochrany osobných údajov“). 

S cieľom podporiť spoločných prevádzkovateľov pri plnení ich povinností podľa článku 35 všeobecného nariadenia o ochrane údajov pripravila Európska komisia dokument, v ktorom poskytuje informácie o službe tzv. federálnej brány (European Federation Gateway Service), ktorú môžu členské štáty začleniť do svojho vlastného posúdenia vplyvu na ochranu údajov pri výmene osobných údajov prostredníctvom tejto brány. V záujme ochrany bezpečnosti spracovania osobných údajov sa nezverejňuje časť dokumentu, v ktorej sa opisujú prijaté bezpečnostné opatrenia.

Usmernenia pre interoperabilitu a súbor nástrojov

Krajiny EÚ s podporou Komisie prijali 16. apríla 2020 v reakcii na pandémiu spôsobenú koronavírusom súbor nástrojov EÚ na využívanie mobilných aplikácií určených na sledovanie kontaktov a varovanie, ktoré rešpektujú ochranu súkromia. Krajiny EÚ s podporou Európskej komisie prijali 13. mája 2020 usmernenia pre interoperabilitu schválených mobilných aplikácií na sledovanie kontaktov v EÚ a 30. júna 2020 súbor technických špecifikácií.

Kľúčovou zásadou usmernení, je to, že sa užívatelia môžu spoľahnúť na jedinú aplikáciu bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádzajú. Sieťová brána na zabezpečenie interoperability spája backendové servery vnútroštátnych aplikácií na sledovanie kontaktov a varovanie, čím sa zabezpečuje bezproblémové fungovanie aplikácií v rôznych krajinách EÚ. Spôsoby spracúvania osobných údajov v rámci sieťovej brány sú vymedzené vo vykonávacom rozhodnutí, ktoré prijala Komisia.

Ďalšie informácie