eZdravotníctvo

elektronické zdravotníctvo a COVID-19

Európska komisia a krajiny EÚ zadefinovali spoločný prístup pre potvrdenia o očkovaní, ktoré sú jednotné a vyznačujú sa interoperabilitou (očkovacie preukazy). Komisia a členské štáty EÚ tiež spolupracovali na efektívnych aplikáciách na sledovanie kontaktov a varovanie.

Potvrdenie o očkovaní

Krajiny EÚ zintenzívňujú svoje úsilie v oblasti očkovania. Zaočkované osoby musia disponovať potvrdeniami o očkovaní na lekárske účely, ktoré sa nazývajú aj očkovacie preukazy a ktoré:

  • užitočné pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, najmä ak osoba využíva služby rôznych zdravotníckych zariadení, prípadne v rôznych krajinách,
  • sú zostavené podľa spoločného a jednotného vzoru a možno im porozumieť vo všetkých krajinách,
  • možno vydať v papierovej alebo elektronickej podobe.

Existuje niekoľko situácií, v ktorých môžu byť očkovacie preukazy užitočné:

  • ak je osoba zaočkovaná v rôznych krajinách a potrebuje predložiť informácie o predchádzajúcom očkovaní druhému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,
  • ak sa u pacienta vyskytnú vedľajšie účinky a treba ich nahlásiť,
  • osoba získa aj spoľahlivý záznam o očkovaní, ktorý je užitočný pre kontinuitu starostlivosti.

Európska komisia a krajiny EÚ prijali usmernenia k potvrdeniam o očkovaní na lekárske účely. Cieľom týchto usmernení je podporiť interoperabilitu očkovacích preukazov a stanoviť minimálny súbor údajov vrátane jedinečného identifikátora. 

Ďalšiu prácu vykonáva sieť elektronického zdravotníctva v spolupráci s agentúrami EÚ a inými inštitúciami a so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Cieľom je stanoviť rámec dôvery a vytvoriť lepšie mechanizmy vzájomného uznávania a interoperability očkovacích preukazov.

Ďalšie informácie:

Aplikácie na sledovanie kontaktov a varovanie

Mobilné aplikácie na sledovanie kontaktov a varovanie môžu prispieť k obmedzeniu šírenia SARS-CoV-2 a podporiť postupné rušenie opatrení na obmedzenie pohybu prostredníctvom:

  • informovania občanov o tom, že sa ocitli v blízkosti osôb nakazených vírusom (počas viac ako 15 minút vo vzdialenosti menej ako 2 metre), a
  • nabádania občanov ku kontaktu so zdravotníckymi orgánmi a vyhľadaniu pomoci.

Európska komisia a krajiny EÚ vytvorili celoúnijný systém na zabezpečenie interoperability – tzv. sieťový priechod.

Európskym občanom umožňuje:

  • cestovať v rámci EÚ s jedinou aplikáciou, a
  • dostať varovanie v prípade, ak boli na dlhší čas vystavení ochoreniu COVID-19 v blízkosti osoby, ktorá je infikovaná

Totožnosť osoby infikovanej ochorením COVID však zostane vždy anonymná.

Aplikácie na sledovanie kontaktov, ktoré si občania inštalujú dobrovoľne, sa zakladajú na technológii Bluetooth na určovanie blízkosti, ktorá neumožňuje sledovanie polohy.

Tieto aplikácie varujú ľudí, ktorí boli počas určitého obdobia v blízkosti infikovanej osoby, aby mohli vykonať potrebné kroky na ochranu seba a ľudí v ich okolí, napríklad samoizoláciou a testovaním. Cieľom je takýmto spôsobom čo najskôr prerušiť šírenie nákazy.

Musí sa zabezpečiť ochrana osobných údajov a súkromia používateľov aplikácií. Vnútroštátne orgány aplikácie deaktivujú po skončení pandémie a používatelia si ju môžu kedykoľvek odinštalovať.

Ako funguje systém interoperability

Stačí, ak si používatelia nainštalujú jednu aplikáciu a výstrahy budú prijímať aj počas cestovania v zahraničí. Server sieťovej brány bude účinne prijímať a odovzdávať náhodné identifikátory medzi vnútroštátnymi aplikáciami s cieľom minimalizovať množstvo vymieňaných údajov.

V budúcnosti bude mať čoraz viac európskych krajín príležitosť pripojiť sa k sieťovej bráne prostredníctvom ich vnútroštátnych aplikácií na sledovanie kontaktov a varovanie, a to v záujme plného využitia potenciálu aplikácií tohto druhu na prerušenie reťazca cezhraničného šírenia koronavírusových infekcií a záchrany životov.

Zúčastnené krajiny EÚ, ktoré sú zastúpené určenými vnútroštátnymi orgánmi alebo úradmi, sú spoločnými prevádzkovateľmi, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov v rámci sieťového prechodu. Musia poskytnúť používateľom primerané informácie o spracúvaní ich osobných údajov v rámci európskej federačnej brány v súlade s článkom 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov („politika v oblasti ochrany osobných údajov“). 

S cieľom podporiť spoločných prevádzkovateľov pri plnení ich povinností podľa článku 35 všeobecného nariadenia o ochrane údajov pripravila Európska komisia dokument, v ktorom poskytuje informácie o službe tzv. federálnej brány, European Federation Gateway Service, ktorú môžu členské štáty začleniť do svojho vlastného posúdenia vplyvu na ochranu údajov pri výmene osobných údajov prostredníctvom tejto brány. V záujme ochrany bezpečnosti spracovania osobných údajov sa nezverejňuje časť dokumentu, v ktorej sa opisujú prijaté bezpečnostné opatrenia.

Usmernenia pre interoperabilitu a súbor nástrojov

Krajiny EÚ s podporou Komisie prijali 16. apríla 2020 v reakcii na pandémiu spôsobenú koronavírusom súbor nástrojov EÚ na využívanie mobilných aplikácií určených na sledovanie kontaktov a varovanie, ktoré rešpektujú ochranu súkromia. Krajiny EÚ s podporou Európskej komisie prijali 13. mája 2020 usmernenia pre interoperabilitu schválených mobilných aplikácií na sledovanie kontaktov v EÚ a 30. júna 2020 súbor technických špecifikácií.

Kľúčovou zásadou usmernení, je to, že sa užívatelia môžu spoľahnúť na jedinú aplikáciu bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádzajú. Sieťová brána na zabezpečenie interoperability spája backendové servery vnútroštátnych aplikácií na sledovanie kontaktov a varovanie, čím sa zabezpečuje bezproblémové fungovanie aplikácií v rôznych krajinách EÚ. Spôsoby spracúvania osobných údajov v rámci sieťovej brány sú vymedzené vo vykonávacom rozhodnutí, ktoré prijala Komisia.

Ďalšie informácie