E-veselība

E-veselība un Covid-19

Eiropas Komisija un ES valstis ir noteikušas kopēju pieeju, kā nodrošināt vienotus un sadarbspējīgus vakcinācijas apliecinājumus (vakcinācijas sertifikātus). Eiropas Komisija un ES valstis ir arī sadarbojušās, lai nodrošinātu kontaktu izsekošanas un brīdināšanas lietotņu efektivitāti.

ES digitālais Covid sertifikāts

ES digitālais Covid sertifikāts ir digitāls pierādījums tam, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19, ir atveseļojusies no Covid-19 vai tai ir negatīvs testa rezultāts. ES digitālais Covid sertifikāts ir nosaukums, ar kuru kopā apzīmē trīs veidu sertifikātus saistībā ar: vakcināciju, atveseļošanos, testu.

Vakcinācijas sertifikāti

Tā kā vakcinācija ES valstīs pamazām virzās uz priekšu, vakcinētajiem cilvēkiem ir jāsaņem vakcinācijas apliecinājumi, ko dēvē arī par vakcinācijas sertifikātiem, kas ir noderīgi veselības aprūpes situācijās, jo īpaši, ja persona izmanto dažādu veselības aprūpes organizāciju pakalpojumus, iespējams, dažādās valstīs.

Turklāt tie ir noderīgi ceļošanai dažās ES valstīs, kurās ir izstrādāti īpaši ceļošanas noteikumi vakcinētiem cilvēkiem. Eiropas Komisija un ES dalībvalstis ir pieņēmušas pamatnostādnes par pārbaudāmiem vakcinācijas sertifikātiem. Šo pamatnostādņu mērķis ir veicināt vakcinācijas sertifikātu sadarbspēju un izveidot minimālu datu kopu, tostarp unikālus identifikatorus. 

Atveseļošanās sertifikāti

Dažas dalībvalstis ir ieviesušas īpašus ceļošanas noteikumus cilvēkiem, kuri nesen ir atveseļojušies no Covid-19 slimības. Testa vai vakcinācijas sertifikāta vietā šādām personām var pieprasīt uzrādīt atveseļošanās sertifikātu.

Lai atbalstītu dažādu ES valstu izdoto atveseļošanās sertifikātu sadarbspēju un atzīšanu, e-veselības tīkls ir publicējis pamatnostādnes par sertifikātiem, kas apliecina iedzīvotāju atveseļošanos no Covid-19, nosakot tiem datu kopas minimumu.

Testa rezultātu sertifikāti

Attiecībā uz sertifikātiem, kuros dokumentēti testu rezultāti, Veselības drošības komiteja ir pieņēmusi vienotu standartizētu datu kopumu, kas jāiekļauj Covid-19 testa rezultātu sertifikātos. Lai novērstu vīrusa un tā variantu tālāku izplatīšanos, ES dalībvalstis parasti pieprasa testu rezultātus kā daļu no pasākumiem, kas saistīti ar brīvu pārvietošanos.

Uzticamības satvars un detalizētas tehniskās specifikācijas

E-veselības tīkls ir publicējis detalizētas tehniskās specifikācijas, kurās aprakstīti vakcinācijas savstarpējas atzīšanas un sadarbspējas mehānismi, kā arī testu un atveseļošanās sertifikāti (formāti un uzticamības pārvaldība, vārteja, 2D svītrkods, lietotnes, publiskās atslēgas sertifikātu pārvaldība). Turklāt ir pieejama detalizēta tehniskā struktūra un vērtību kopas, kas izmantojamas ES digitālo Covid sertifikātu saturā. Ir pieejami īstenošanas paraugi, un tie ir publicēti kā atklātais pirmkods.

Šo darbu veic e-veselības tīkls sadarbībā ar ES aģentūrām, Veselības drošības komiteju, Pasaules Veselības organizāciju un citām iestādēm. Tiek arī turpināta ES digitālā Covid sertifikāta sistēmas ieviešana dalībvalstīs. Turpinās sadarbība ar ārpussavienības valstīm un starptautiskajām organizācijām, lai nodrošinātu starptautisku sadarbspēju.

Plašāka informācija:

Kontaktu izsekošanas un brīdināšanas lietotnes

Mobilās kontaktu izsekošanas un brīdināšanas lietotnes var palīdzēt samazināt SARS-CoV-2 vīrusa izplatīšanos un atbalstīt ierobežošanas pasākumu pakāpenisku atcelšanu:

  • informējot iedzīvotājus par to, ka viņi ir bijuši ar vīrusu inficētu personu tuvumā (vairāk nekā 15 minūtes un mazāk nekā 2 metru attālumā), un
  • viņus mudinot informēt savas veselības aizsardzības iestādes un lūgt atbalstu.

Eiropas Komisija un ES dalībvalstis izveidojušas tā dēvēto “vārtejas” sistēmu ES mēroga sadarbspējas nodrošināšanai.

Šī sistēma ļauj eiropiešiem:

  • ceļot ar vienu lietotni ES teritorijā un
  • saņemt brīdinājumu tad, ja ir bijuši pakļauti riskam inficēties ar Covid-19, tāpēc ka kādu laiku bijuši inficētas personas tuvumā vai ciešā kontaktā ar to.

Tomēr ar vīrusu inficētās personas identitāte vienmēr paliks anonīma.

Kontaktu izsekošanas lietotnes iedzīvotāji instalē brīvprātīgi, un to pamatā ir “Bluetooth” tehnoloģija, kas darbojas tikai tad, ja ierīces atrodas tuvu cita citai, bet tā neļauj izsekot personas atrašanās vietu.

Šīs lietotnes brīdina cilvēkus, kuri noteiktu laiku ir bijuši inficētas personas tiešā tuvumā, lai viņi varētu veikt nepieciešamos pasākumus un aizsargāt sevi un apkārtējos, piemēram, pašizolējoties un veicot pārbaudes. Tādējādi infekcijas pārnešanu var ātri pārtraukt.

Tomēr šo lietotņu lietotāju persondatiem un privātumam ir jābūt aizsargātam. Pandēmijas beigās nacionālās iestādes lietotnes deaktivizēs, un lietotāji var tās atslēgt jebkurā laikā.

Kā darbojas sadarbspējas sistēma

Lietotājam vajadzēs uzstādīt tikai vienu lietotni un tajā varēs saņemt brīdinājumu arī izbraucienos ārzemēs. Vārtejas serveris starp valstu lietotnēm saņems un nodos tālāk nejauši piešķirtus identifikatorus, tādā veidā minimalizējot datu apmaiņas apjomu.

Turpmāk arvien vairāk Eiropas valstu varēs pievienoties vārtejai, savienojot savas valsts kontaktu izsekošanas un brīdināšanas lietotnes ar sistēmu un tādējādi izmantojot visu šo lietotņu potenciālu, lai pārrautu infekciju ķēdi pāri robežām un glābtu dzīvības.

Iesaistītās ES valstis, ko pārstāv izraudzītās valsts iestādes vai oficiālās struktūras, ir kopīgi vārtejas datu apstrādes pārziņi. Tām ir jāsniedz lietotājiem atbilstoša informācija par viņu persondatu apstrādi platformā European Federation Gateway saskaņā ar VDAR (vispārīgā regula par datu aizsardzību) 13. pantu. 

Lai palīdzētu kopīgajiem pārziņiem pildīt to pienākumus saskaņā ar VDAR 35. pantu, Eiropas Komisija ir sagatavojusi dokumentu, kurā sniegta informācija par Eiropas Federācijas vārtejas pakalpojumu (European Federation Gateway Service). Dalībvalstis šo dokumentu var izmantot, veicot ietekmes novērtējumu par datu aizsardzību persondatu apmaiņā, izmantojot vārteju. Lai aizsargātu persondatu apstrādes drošību, netiek izpausta tā dokumenta daļa, kurā aprakstīti īstenotie drošības pasākumi.

Rīkkopa un sadarbspējas pamatnostādnes

Reaģējot uz koronavīrusa pandēmiju, 2020. gada 16. aprīlī ES valstis ar Komisijas atbalstu pieņēma ES rīkkopu attiecībā uz kontaktu izsekošanas un brīdināšanas mobilo lietotņu izmantošanu, ievērojot privātumu. 2020. gada 13. maijā ES valstis ar Eiropas Komisijas atbalstu pieņēma vadlīnijas attiecībā uz ES apstiprinātu kontaktu izsekošanas mobilo lietotņu sadarbspēju, un 2020. gada 30. jūnijā tās pieņēma tehnisko specifikāciju kopumu.

Viens no pamatnostādņu pamatprincipiem ir tāds, ka lietotājiem jāspēj paļauties uz vienu lietotni, lai kur ES viņi arī neatrastos. Sadarbspējas vārtejas pakalpojums nodrošina saziņu starp nacionālo kontaktu izsekošanas lietotņu aizmugurējā plāna serveriem tā, ka tās netraucēti darbojas dažādās ES valstīs. Datu apstrādes kārtība vārtejas pakalpojumā ir noteikta Komisijas pieņemtajā īstenošanas lēmumā.

Sīkāka informācija