E. sveikata

e. sveikata ir COVID-19

Europos Komisija ir ES šalys nustatė bendrą požiūrį į vienodus ir sąveikius skiepijimosi įrodymus (skiepijimo pažymėjimus). Be to, Europos Komisija ir ES šalys bendrai kūrė veiksmingas kontaktų atsekimo ir įspėjimo programėles.

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas – skaitmeninis įrodymas, kad asmuo buvo paskiepytas nuo COVID-19, yra persirgęs COVID-19 arba turi tyrimo rezultatą. Todėl pavadinimas „ES skaitmeninis COVID pažymėjimas“ vartojamas bendrai nurodant 3 rūšių pažymėjimus: skiepijimo, persirgimo liga ir tyrimo rezultatų.

Skiepijimo pažymėjimai

Kadangi ES šalyse daroma pažanga skiepijant, paskiepyti žmonės turi gauti skiepijimo įrodymus, taip pat vadinamus skiepijimo pažymėjimais, kurie naudingi sveikatos priežiūros situacijose, ypač jei asmuo naudojasi skirtingų sveikatos priežiūros organizacijų paslaugomis, galbūt skirtingose šalyse.

Be to, jie naudingi kelionių tikslais kai kuriose ES šalyse, kurios yra nustačiusios specialias paskiepytų žmonių kelionių taisykles. Europos Komisija ir ES šalys patvirtino patikrinamų skiepijimo pažymėjimų gaires. Šiomis gairėmis siekiama remti skiepijimo pažymėjimų sąveikumą ir nustatyti būtiniausių duomenų rinkinį, įskaitant unikalų atpažinties kodą. 

Persirgimo liga pažymėjimai

Kai kurios valstybės narės nustatė specialias kelionių taisykles žmonėms, kurie neseniai persirgo COVID-19 liga. Vietoj tyrimo arba skiepijimo pažymėjimo tokių asmenų gali būti paprašyta pateikti persirgimo liga pažymėjimą.

Kad būtų remiamas skirtingų ES šalių išduotų persirgimo liga pažymėjimų sąveikumas ir pripažinimas, E. sveikatos tinklas paskelbė piliečių persirgimo COVID-19 pažymėjimų gaires, kuriose nustatytas minimalus jų duomenų rinkinys.

Tyrimo rezultatų pažymėjimai

Dėl pažymėjimų, kuriais patvirtinami tyrimo rezultatai, Sveikatos saugumo komitetas patvirtino bendrą standartizuotą duomenų rinkinį, kuris turi būti įtrauktas į COVID-19 tyrimo rezultatų pažymėjimus. Tyrimo rezultatų paprastai prašo ES valstybės narės, įgyvendindamos su laisvu judėjimu susijusias priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią tolesniam viruso ir jo atmainų plitimui.

Patikimumo užtikrinimo sistema ir išsamios techninės specifikacijos

E. sveikatos tinklas paskelbė išsamias technines specifikacijas, kuriose aprašomi skiepijimo, tyrimo rezultatų ir persirgimo liga pažymėjimų tarpusavio pripažinimo ir sąveikumo mechanizmai (formatai ir patikimumo užtikrinimo valdymas, tinklų sietuvas, 2D brūkšninis kodas, programėlės, viešojo rakto sertifikato valdymas). Be to, pateikiama išsami techninė struktūra ir turinio verčių rinkiniai, naudotini ES skaitmeniniuose COVID pažymėjimuose. Parengtos pavyzdinės realizacijos, kurios yra paskelbtos kaip atvirasis šaltinis.

Techninės specifikacijos buvo oficialiai priimtos 2021 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2021/1073.

Darbą atliko E. sveikatos tinklas, bendradarbiaudamas su ES agentūromis, Sveikatos saugumo komitetu, Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis institucijomis. Toliau diegiama ES skaitmeninio COVID pažymėjimo sistema valstybėse narėse. Tęsiamas bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti tarptautinį sąveikumą.

Trečiosios valstybės

Sistemą šiuo metu naudoja visos ES ir EEE šalys. Šveicarija taip pat dalyvauja sistemoje. Tačiau kitos šalys gali taip pat prisijungti prie infrastruktūros po to, kai valstybės narės priima įgyvendinimo aktą (vadinamąjį sprendimą dėl lygiavertiškumo). Tokie sprendimai dėl lygiavertiškumo yra skirti konkrečioms šalims.

Sprendime dėl lygiavertiškumo nustatoma, kad COVID-19 pažymėjimai, išduoti trečiosios valstybės laikantis standartų ir technologinių sistemų, kurios yra sąveikios su ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistema ir kuriomis sudaroma galimybė patikrinti pažymėjimo autentiškumą, galiojimą ir vientisumą, ir kuriuose yra Reglamento (ES) 2021/952 priede nurodyti duomenys, yra laikomi lygiaverčiais valstybių narių pagal ES skaitmeninių COVID pažymėjimų reglamentą išduotiems pažymėjimams, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos jų turėtojams naudotis savo teise laisvai judėti Sąjungoje.

Prisijungimo procesas aprašytas Sprendimo dėl trečiosios valstybės COVID pažymėjimo lygiavertiškumo kontroliniame sąraše, papildytame trimis priedais (vertinimo kontroliniu sąrašu, technine procedūra, prašymo forma).

Daugiau informacijos

Sąlytį turėjusių asmenų atsekimo ir įspėjimo programėlės

Mobiliosios kontaktų atsekimo ir įspėjimo programėlės gali padėti sumažinti SARS-CoV-2 viruso plitimą ir padėti palaipsniui panaikinti izoliavimo priemones šiais būdais:

  • informuoti piliečius, jei jie yra turėję artimą sąlytį (ilgesnį kaip 15 min trukmės ir mažesniu kaip 2 m atstumu) su užsikrėtusiais asmenimis ir
  • skatinti piliečius informuoti savo sveikatos priežiūros institucijas ir prašyti paramos.

Europos Komisija ir ES šalys sukūrė ES masto sistemą sąveikumui užtikrinti – sąveikiųjų tinklų sietuvą.

Ja naudodamiesi, europiečiai gali:

  • keliauti su viena programėle visoje Europos Sąjungoje ir
  • gauti įspėjimą, jei jie galėjo užsikrėsti COVID-19 dėl ilgalaikio buvimo arti užkrėsto asmens arba glaudaus sąlyčio su juo.

Tačiau visada bus išsaugomas COVID užkrėsto asmens anonimiškumas.

Kontaktų atsekimo programėles, grindžiamas „Bluetooth“ artumo technologija, pagal kurią neįmanoma atsekti žmogaus buvimo vietos, savanoriškai įsidiegia patys piliečiai.

Šios programėlės įspėja žmones, tam tikrą laiką buvusius arti užkrėsto asmens, kad jie galėtų imtis būtinų veiksmų apsisaugoti ir apsaugoti juos supančius žmones, pavyzdžiui, saviizoliuotis ir atlikti tyrimus. Tokiu būdu galima greičiau sustabdyti infekcijos plitimą.

Vis dėlto privalo būti apsaugotas programėlių naudotojų privatumas ir duomenys. Pandemijai pasibaigus, nacionalinės valdžios institucijos programėles deaktyvuos, o naudotojai galės bet kada jas pašalinti.

Kaip veikia sąveikos sistema

Naudotojams reikės įsidiegti tik vieną programėlę ir jie galės gauti įspėjimą net ir keliaudami užsienyje. Sąveikiųjų tinklų sietuvo serveris veiksmingai gaus ir perduos atsitiktinius identifikatorius iš vienos nacionalinės programėlės į kitą, kad duomenų, kuriais keičiamasi, kiekis būtų kuo mažesnis.

Ateityje vis daugiau Europos šalių turės galimybę prisijungti prie tinklų sietuvo susiedamos savo nacionalines kontaktinių asmenų atsekimo ir įspėjimo programėles su sistema ir taip išnaudodamos visą tokių programėlių potencialą nutraukti koronaviruso infekcijos grandinę tarpvalstybiniu mastu ir gelbėti gyvybes.

Dalyvaujančios ES šalys, kurioms atstovauja paskirtosios nacionalinės institucijos arba oficialios įstaigos, yra bendros duomenų valdytojos, atsakingos už tinklų sietuvo duomenų tvarkymą. Jos turi teikti naudotojams tinkamą informaciją apie jų asmens duomenų tvarkymą Europos sietiniame tinklų sietuve pagal BDAR 13 straipsnį (vadinamoji privatumo politika). 

Siekdama padėti bendriems duomenų valdytojams vykdyti savo pareigas pagal BDAR 35 straipsnį, Europos Komisija parengė dokumentą, kuriame pateikiama informacija apie Europos sietinio tinklų sietuvo paslaugą, kurią valstybės narės gali naudoti atlikdamos atitinkamus poveikio duomenų apsaugai vertinimus keičiantis asmens duomenimis naudojant sietuvą. Siekiant užtikrinti asmens duomenų tvarkymo saugumą, neatskleidžiama dokumento dalis, kurioje aprašomos įgyvendintos saugumo priemonės.

Priemonių rinkinys ir sąveikumo gairės

2020 m. balandžio 16 d. ES šalys, remiamos Komisijos, priėmė ES priemonių rinkinį, pagal kurį reaguojant į koronaviruso pandemiją būtų galima išsaugant privatumą naudoti kontaktų atsekimo ir įspėjimo programėles. 2020 m. gegužės 13 d. ES šalys, padedamos Europos Komisijos, priėmė patvirtintų kontaktų atsekimo programėlių sąveikumo gaires ES, o 2020 m. birželio 30 d. – techninių specifikacijų rinkinį.

Pagrindinis gairių principas yra tas, kad naudotojai turėtų turėti galimybę naudotis viena programėle, kad ir kur ES jie būtų. Teikiant tinklų sietuvo paslaugą susiejami nacionalinių kontaktų atsekimo prietaikų pagrindiniai puslapiai, kuriais užtikrinama, kad prietaikos sklandžiai veiktų skirtingose ES šalyse. Duomenų tvarkymo tinklų sietuve sąlygos apibrėžtos Komisijos priimtame įgyvendinimo sprendime.

Daugiau informacijos