eHealth : Digital health and care

e-zdravstvo i COVID-19

Europska komisija i države članice utvrdile su zajednički pristup za jedinstvene i interoperabilne dokaze o cijepljenju (potvrde o cijepljenju) te su surađivale na izradi učinkovitih aplikacija za praćenje kontakata i upozoravanje.

Digitalna zelena potvrda

Digitalna zelena potvrda digitalni je dokaz da je osoba cijepljena protiv bolesti COVID-19, da je preboljela COVID-19 ili da ima negativan rezultat testa. Digitalna zelena potvrda stoga je zajednički naziv za tri vrste potvrda: o cijepljenju, oporavku i testiranju.

Potvrde o cijepljenju

Budući da cijepljenje u državama članicama EU-a sve više napreduje, cijepljene osobe trebaju dobiti dokaze o cijepljenju u medicinske svrhe, tzv. potvrde o cijepljenju, koje su korisne za daljnju zdravstvenu skrb, posebno ako se osoba koristi uslugama različitih zdravstvenih organizacija ili organizacija iz različitih zemalja.

Osim toga, korisne su i za putovanja u neke države članice EU-a koje su uvele posebna pravila za putovanja cijepljenih osoba. Europska komisija i države članice donijele su smjernice o provjerljivim potvrdama o cijepljenju . Cilj je tih smjernica poduprijeti interoperabilnost potvrda o cijepljenju te uspostaviti minimalni skup podataka, uključujući jedinstveni identifikator. 

Potvrde o oporavku

Neke su države članice uvele posebna pravila za putovanja osoba koje su se nedavno oporavile od bolesti COVID-19. Umjesto potvrde o testiranju ili cijepljenju, od tih se osoba može zatražiti potvrda o oporavku.

Kako bi se poduprla interoperabilnost i prihvaćanje potvrda o oporavku koje izdaju različite države članice EU-a, u okviru mreže e-zdravstva objavljene su smjernice o potvrdama o oporavku građana od bolesti COVID-19, u kojima je utvrđen minimalni skup podataka koje treba navesti.

Potvrde o rezultatima testiranja

Kad je riječ o potvrdama o rezultatima testiranja na bolest COVID-19, Odbor za zdravstvenu sigurnost donio je zajednički standardizirani skup podataka koje treba uključiti u takve potvrde. Države članice EU-a često u okviru aranžmana povezanih sa slobodnim kretanjem zahtijevaju rezultate testiranja kako bi se spriječilo daljnje širenje virusa i njegovih varijanti.

Okvir za povjerenje i detaljne tehničke specifikacije

U okviru mreže e-zdravstva objavljen je nacrt okvira za povjerenje kako bi se uspostavila struktura za digitalnu zelenu potvrdu i pripremile detaljne tehničke specifikacije za mehanizme međusobnog priznavanja i interoperabilnosti potvrda o cijepljenju, testiranju i oporavku (formati i upravljanje povjerenjem, pristupnik, 2-D crtični kod, aplikacije).  Osim toga, dostupna je detaljna tehnička struktura i skupovi vrijednosti koje treba upotrijebiti za podatke na digitalnim zelenim potvrdama. U tijeku je razvoj otvorenih referentnih implementacijskih računalnih programa,

na čemu radi mreža e-zdravstva u suradnji s agencijama EU-a, Odborom za zdravstvenu sigurnost, Svjetskom zdravstvenom organizacijom i drugim institucijama. Nastavlja se i suradnja s državama članicama, trećim zemljama i međunarodnim organizacijama u cilju uvođenja sustava digitalnih zelenih potvrda.

Više informacija:

Aplikacije za praćenje kontakata i upozoravanje

Mobilne aplikacije za praćenje kontakata i upozoravanje mogu pridonijeti suzbijanju širenja virusa SARS-CoV-2 i poduprijeti postupno ukidanje mjera izolacije zahvaljujući:

  • informiranju građana koji su bili u blizini osoba zaraženih virusom (više od 15 minuta unutar manje od dva metra) i
  • poticanjem građana da obavijeste svoja zdravstvena tijela i zatraže potporu

Europska komisija i države članice EU-a uspostavile su sustav na razini EU-a kojim se osigurava interoperabilnost – takozvani „pristupnik”.

Taj sustav Europljanima omogućuje da:

  • putuju koristeći se jednom aplikacijom u cijelom EU-u i
  • prime upozorenje ako su možda bili izloženi bolesti COVID-19 zbog dužeg boravka u blizini zaražene osobe ili bliskog kontakta s njom

Međutim, identitet osobe zaražene bolešću COVID-19 nikad neće biti otkriven.

Aplikacije za praćenje kontakata dobrovoljno instaliraju sami građani, a temelje se na tehnologiji Bluetooth, koja ne omogućuje praćenje lokacije ljudi.

Te aplikacije upozoravaju osobe koje su određeno vrijeme bile u neposrednoj blizini zaražene osobe kako bi mogle poduzeti potrebne mjere za zaštitu sebe i ljudi oko sebe, primjerice samoizolacijom i testiranjem. Na taj se način prijenos infekcije može brzo prekinuti.

Međutim, privatnost korisnika aplikacije i njegovi podaci moraju biti zaštićeni. Nacionalna tijela deaktivirat će aplikacije na kraju pandemije, a korisnici ih u svakom trenutku mogu ukloniti.

Kako funkcionira sustav interoperabilnosti

Korisnici će trebati instalirati samo jednu aplikaciju i moći će primiti upozorenje, čak i ako putuju u inozemstvo. Pristupnik će učinkovito primati i prenositi nasumične identifikatore među nacionalnim aplikacijama kako bi se smanjila količina razmijenjenih podataka.

Ubuduće će se sve više europskih zemalja moći spojiti na pristupnik povezivanjem nacionalne aplikacije za praćenje kontakata i upozoravanje sa sustavom i iskoristiti puni potencijal tih aplikacija za prekidanje lanaca zaraze koronavirusom i preko granica i spašavanje ljudskih života.

Imenovana nacionalna tijela ili službena tijela koja predstavljaju države članice sudionice zajednički su voditelji obrade podataka u pristupniku. Oni korisnicima moraju pružati odgovarajuće informacije o obradi njihovih osobnih podataka u europskom federacijskom pristupniku u skladu s člankom 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (tzv. „politika zaštite privatnosti”). 

Kako bi pružila potporu zajedničkim voditeljima obrade u ispunjavanju njihovih obveza iz članka 35. Opće uredbe o zaštiti podataka, Europska komisija pripremila je dokument s informacijama o usluzi europskog federacijskog pristupnika, koji države članice mogu upotrebljavati kao sastavni dio vlastite procjene učinka na zaštitu podataka za razmjenu osobnih podataka putem pristupnika. Kako bi se zaštitila sigurnost obrade osobnih podataka, dio dokumenta u kojem se opisuju provedene sigurnosne mjere ne objavljuje se.

Paket instrumenata i smjernice o interoperabilnosti

Države članice donijele su kao odgovor na pandemiju koronavirusa, uz potporu Komisije, 16. travnja 2020. paket mjera EU-a za primjenu mobilnih aplikacija za praćenje kontakata i upozoravanje uz zaštitu privatnosti. Nadalje, 13. svibnja 2020. donijele su, uz potporu Europske komisije, smjernice o interoperabilnosti za odobrene mobilne aplikacije za praćenje kontakata u EU-u, a 30. lipnja 2020. skup tehničkih specifikacija.

Ključno je načelo tih smjernica da bi se korisnici trebali moći osloniti na jednu aplikaciju gdje god se nalazili u EU-u. Usluga interoperabilnog pristupnika povezuje tzv. „backend poslužitelje” nacionalnih aplikacija za praćenje kontakata, čime se osigurava nesmetan rad aplikacija u različitim državama članicama. Načini obrade u pristupniku definirani su u Provedbenoj odluci, koju je donijela Komisija.

Više informacija