E-tervis

e-tervis ja COVID-19

Mobiilsed kontaktide jälgimise ja hoiatamise rakendused saavad aidata kaasa COVID-19 viiruse leviku vähenemisele ja toetada liikumispiirangute järkjärgulist kaotamist järgmiselt:

  • teavitades kodanikke juhul, kui nad on olnud viirusega nakatunud isikute läheduses (rohkem kui 15 minutit vähem kui 2 meetri raadiuses) ning
  • julgustades neid teavitama oma tervishoiuasutusi ja paluma abi.

Euroopa Komisjon ja ELi riigid on kindlaks määranud ühise lähenemisviisi, mida tuleb järgida kontaktide jälgimiseks ja hoiatamiseks mõeldud tõhusalt toimivate rakenduste puhul. Nad on loonud koostalitlusvõime tagamiseks kogu ELi hõlmava süsteemi – nn lüüsiteenuse.

See võimaldab eurooplastel

  • reisida ELi piires, kasutades vaid ühte rakendust ja
  • saada hoiatusi juhul, kui nad võivad olla COVID-19ga kokku puutunud, olles olnud pikemaajaliselt kontaktis kellegagi, kes on nakatunud, või lähikontakti kaudu.

Vaatamata sellele ei avaldata kunagi COVIDiga nakatunud isiku identiteeti.

Kontaktide jälgimise rakenduse paigaldamine on vabatahtlik. Sellised rakendused põhinevad Bluetoothi lähedustehnoloogial ja nende abil ei saa jälgida inimese asukohta.

Need rakendused hoiatavad inimesi, kes on viibinud teatud aja nakatunud isiku vahetuses läheduses, et nad saaksid hakata kaitsma ennast ja neid ümbritsevaid inimesi, näiteks eneseisolatsioon ja testimine. Nii saab nakkuse edasikandumisele kiiresti piiri panna.

Siiski tuleb austada rakenduste kasutajate eraelu puutumatust ja nende andmeid tuleb kaitsta. Riiklikud ametiasutused deaktiveerivad rakendused pandeemia lõpus ning kasutajatel on igal ajal vabadus rakendus seadmest eemaldada.

Kuidas koostalitlusvõime süsteem toimib?

Kasutajad peavad paigaldama ainult ühe rakenduse, mis annab neile hoiatusi ka välismaale reisides. Lüüsiserver võtab vastu ja edastab riiklike rakenduste vahel juhuslikke identifikaatoreid ning minimeerib seeläbi vahetatavate andmete mahtu.

Üha enam Euroopa riike saab võimaluse lüüsiteenusega liituda, sidudes oma riiklikud kontaktide jälgimise ja hoiatamise rakendused süsteemiga ning kasutades seeläbi ära selliste rakenduste täielikku potentsiaali koroonaviiruse nakkusahela piiriülesel lõhkumisel ja elude päästmisel.

Lüüsiteenuses osalevad ELi riigid, keda esindavad määratud riiklikud asutused või ametiasutused, on andmete töötlemise kaasvastutavad töötlejad. Nad peavad andma kasutajatele asjakohast teavet isikuandmete töötlemise kohta Euroopa liidenduslüüsiteenuse kaudu vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 13 (nn isikuandmete kaitse põhimõtted). 

Meetmed ja koostalitlusvõime suunised

16. aprillil 2020 võtsid ELi riigid komisjoni toetusel vastu ELi meetmekogumi, et kasutada koroonaviiruse pandeemiale reageerimiseks mobiilirakendusi, mis on vastavuses isikuandmete kaitse põhimõtetega ning mida saab kasutada haigestunutega kokku puutunud isikute kindlakstegemiseks ja hoiatamiseks. 13. mail 2020 võtsid ELi riigid Euroopa Komisjoni toetusel vastu koostalitlusvõime suunised kontaktide jälgimiseks heaks kiidetud mobiilirakenduste kohta ELis ja 30. juunil 2020 asjaomased tehnilised kirjeldused.

Suuniste peamine põhimõte on, et kasutajatel peaks olema võimalik kasutada ühte rakendust, olenemata sellest, kus nad ELis viibivad. Lüüsiteenus on seotud riiklike kontaktide jälgimise rakenduste tagasüsteemiga, mis tagab selle, et riiklikud rakendused töötavad sujuvalt erinevates ELi riikides. Lüüsiteenuse kaudu töötlemise kord on kindlaks määratud komisjoni vastu võetud rakendusotsuses.

Lisateave