Sähköiset terveyspalvelut

Sähköiset terveyspalvelut ja covid-19

Euroopan komissio ja EU-maat ovat määritelleet yhteisen toimintalinjan rokotuksesta annettavia yhdenmukaisia ja yhteentoimivia todisteita varten (rokotustodistukset). Euroopan komissio ja EU-maat ovat lisäksi yhdessä kehittäneet tehokkaita jäljitys- ja varoitussovelluksia.

Digitaalinen vihreä todistus

Digitaalinen vihreä todistus on digitaalinen todiste siitä, että henkilö on saanut covid-19-rokotteen, parantunut covid-19-taudista tai saanut covid-19-testituloksen. Digitaalinen vihreä todistus kattaa siis itse asiassa kolme erilaista todistusta: rokotus-, parantumis- tai testaustodistuksen.

Rokotustodistus

Rokotusten edetessä EU-maissa rokotuksen saaneet saavat rokotustodistuksen. Todistuksesta on hyötyä terveyspalveluja käytettäessä. Erityisen hyödyllinen se on silloin, jos henkilö käyttää eri terveydenhuolto-organisaatioiden palveluja, mahdollisesti eri maissa.

Todistuksesta on hyötyä myös liikuttaessa niissä EU-maissa, joissa on otettu käyttöön erityisiä rokotuksen saaneiden matkustamista helpottavia sääntöjä. Euroopan komissio ja EU-maat ovat hyväksyneet todennettavissa olevia rokotustodistuksia koskevat ohjeet. Ohjeilla pyritään siihen, että eri maiden rokotustodistukset olisivat riittävän yhdenmukaisia ja sisältäisivät samat vähimmäistiedot (mm. yksilöllisen tunnisteen). 

Parantumistodistus

Jotkin EU-maat ovat ottaneet käyttöön erityisiä matkustussääntöjä henkilöille, jotka ovat äskettäin parantuneet covid-19-taudista. Testaus- tai rokotustodistuksen sijaan tällaisia henkilöitä voidaan pyytää esittämään parantumistodistus.

Sähköisten terveyspalvelujen eHealth-verkosto on julkaissut ohjeet covid-19-taudista parantumisesta annettavista todistuksista. Ohjeissa määritetään todistuksiin merkittävät vähimmäistiedot. Tarkoituksena on, että eri EU-maiden antamat parantumistodistukset olisivat yhteentoimivia ja EU-maiden keskinäisesti hyväksymiä.

Testaustodistukset

Terveysturvakomitea on hyväksynyt covid-19-testituloksesta annettavaan todistukseen sisällytettävät yhteiset vakioidut perustiedot. EU-maat edellyttävät yleisesti rajanylitysten yhteydessä negatiivista testitulosta estääkseen viruksen ja sen muunnosten leviämisen.

Luotettavuusmalli ja tekniset vaatimukset

eHealth-verkosto on julkaissut digitaalisen vihreän todistuksen infrastruktuuria varten tarvittavan luotettavuusmallin rungon ja laatinut tekniset määritelmät, joissa kuvataan rokotus-, testaus- ja parantumistodistusten keskinäisen hyväksymisen ja yhteentoimivuuden menetelmät (eri formaatit ja luotettavuuden hallinta, yhdyskäytäväpalvelu, 2D-koodi, sovellukset).  Lisäksi on määritetty digitaalisten vihreiden todistusten sisällön yksityiskohtainen tekninen rakenne ja arvojoukotAvoimen lähdekoodin tuotteina julkaistavia viitetoteutuksia kehitetään parhaillaan.

Kehitystyöstä on vastannut eHealth-verkosto yhteistyössä EU:n virastojen, terveysturvakomitean, Maailman terveysjärjestön ja muiden organisaatioiden kanssa. EU-maiden, EU:n ulkopuolisten maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa jatketaan yhteistyötä, jonka tavoitteena on ottaa käyttöön digitaalisten vihreiden todistusten järjestelmä.

Lisätietoa:

Kontaktien jäljitys- ja varoitussovellukset

Kontaktien jäljitys- ja varoitussovelluksilla pyritään vähentämään SARS-CoV-2:n leviämistä ja tukemaan eristystoimenpiteiden asteittaista purkamista seuraavin keinoin:

  • annetaan ihmisille tieto siitä, että he ovat olleet lähellä virustartunnan saaneita henkilöitä (yli 15 minuuttia alle 2 metrin säteellä), ja
  • kannustetaan ihmisiä kertomaan terveysviranomaisille altistumisestaan ja pyytämään tukea.

Euroopan komissio ja EU-maat ovat perustaneet ns. yhdyskäytäväpalvelun, joka on EU:n laajuinen järjestelmä sovellusten yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi.

Näin eurooppalaiset voivat

  • matkustaa EU:n alueella tarvitsematta käyttää kuin yhtä sovellusta sekä
  • saada varoituksen, jos he ovat mahdollisesti altistuneet covid-19:lle oltuaan pitkäaikaisesti tai läheisesti kontaktissa tartunnan saaneeseen henkilöön.

Covid-tartunnan saaneen henkilöllisyyttä ei koskaan kuitenkaan paljasteta.

Jäljityssovellusten asentaminen on vapaaehtoista. Sovellukset perustuvat Bluetooth-lähitiedonsiirtoteknologiaan eivätkä mahdollista ihmisten sijainnin seurantaa.

Ne varoittavat käyttäjiä, jotka ovat olleet tietyn ajan lähikontaktissa tartunnan saaneeseen henkilöön. Tämän ansiosta ihmiset voivat ryhtyä tarvittaviin toimiin itsensä ja lähipiirinsä suojelemiseksi vetäytymällä omaehtoiseen karanteeniin ja hakeutumalla testiin. Näin tartunnan leviäminen voidaan katkaista nopeasti.

Sovellusten käyttäjien yksityisyys ja tiedot on joka tapauksessa turvattu. Kansalliset viranomaiset poistavat sovellukset käytöstä pandemian päätyttyä, ja käyttäjät voivat poistaa sovelluksen milloin tahansa.

Miten yhteentoimivuusjärjestelmä toimii?

Käyttäjien ei tarvitse asentaa kuin yksi sovellus, ja he saavat varoituksen myös ulkomailla. Yhdyskäytäväpalvelin vastaanottaa ja välittää kansallisten sovellusten välillä sattumanvaraisia tunnisteita, jolloin välitettävän datan määrä pysyy mahdollisimman pienenä.

Tulevaisuudessa yhä useammat Euroopan maat voivat liittyä yhdyskäytävään ja yhdistää kansallisen kontaktien jäljitys- ja varoitussovelluksensa järjestelmään. Näin sovelluksista saadaan paras mahdollinen hyöty rajat ylittävien koronavirusinfektioketjujen katkaisemiseksi ja ihmishenkien pelastamiseksi.

Järjestelmään osallistuvien EU-maiden nimetyt kansalliset viranomaiset tai viralliset elimet toimivat yhteisrekisterinpitäjinä yhdyskäytävätietojen käsittelyssä. Niiden on annettava käyttäjille tarvittavat tiedot yhdyskäytäväpalvelussa yleisen tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukaisesti tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä. 

Tukeakseen yhteisiä rekisterinpitäjiä niiden yleisen tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukaisten velvoitteiden noudattamisessa Euroopan komissio on laatinut yhdyskäytäväpalvelustamuistion, jota jäsenvaltiot voivat käyttää osana omaa tietosuojaa koskevaa vaikutustenarviointiaan henkilötietojen vaihtamisesta yhdyskäytäväpalvelun kautta. Henkilötietojen käsittelyn turvaamiseksi muistion sitä osaa, jossa kuvataan toteutetut turvatoimet, ei julkisteta.

Asiaa koskeva EU:n välineistö ja yhteentoimivuusohjeet

EU-maat hyväksyivät Euroopan komission tukemana 16.4.2020 EU:n välineistön yksityisyyden säilyttävien jäljitys- ja varoitussovellusten käyttämiseksi koronaviruspandemian torjunnassa. Ne hyväksyivät 13.5.2020 – edelleen komission tuella – myös ohjeet kontaktien jäljityksessä käytettävien hyväksyttyjen mobiilisovellusten yhteentoimivuudesta EU:ssa ja 30.6.2020 asiaa koskevia teknisiä määrittelyjä.

Keskeisenä periaatteena on, että kaikkialla EU:ssa riittäisi vain yksi sovellus. Yhteentoimiva yhdyskäytäväpalvelu yhdistää kansallisten kontaktien jäljityssovellusten taustajärjestelmät, ja varmistaa näin, että sovellukset toimivat saumattomasti eri EU-maissa. Yksityiskohtaiset säännöt yhdyskäytävässä tapahtuvasta tietojenkäsittelystä määritellään komission antamassa täytäntöönpanopäätöksessä.

Lisätietoja