Ηλεκτρονική υγεία (eHealth)

Substances of human origin

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

eHealth και COVID-19

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες της ΕΕ καθόρισαν κοινή προσέγγιση για ομοιόμορφα και διαλειτουργικά αποδεικτικά εμβολιασμού (πιστοποιητικά εμβολιασμού). Η Επιτροπή και οι χώρες της ΕΕ συνεργάστηκαν επίσης για αποτελεσματικές εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων.

Απόδειξη εμβολιασμού

Καθώς οι εκστρατείες εμβολιασμού προχωρούν στις χώρες της ΕΕ, τα εμβολιασμένα άτομα χρειάζεται να διαθέτουν, για ιατρικούς σκοπούς, ένα αποδεικτικό του εμβολιασμού τους, δηλαδή ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο:

  • είναι χρήσιμο σε καταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως εάν ένα άτομο χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαφόρων φορέων υγειονομικής περίθαλψης, ενδεχομένως σε διαφορετικές χώρες
  • ακολουθεί ένα κοινό και ενιαίο υπόδειγμα και μπορεί να γίνει κατανοητό σε οποιαδήποτε χώρα
  • μπορεί να εκδίδεται σε χαρτί ή ψηφιακά

Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις στις οποίες τα πιστοποιητικά εμβολιασμού μπορεί να είναι χρήσιμα:

  • εάν ένα άτομο έχει εμβολιαστεί σε διαφορετικές χώρες και πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το προηγούμενο εμβόλιο στον δεύτερο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης
  • εάν ένας ασθενής εμφανίσει ανεπιθύμητες ενέργειες που πρέπει να αναφερθούν
  • το άτομο λαμβάνει επίσης αξιόπιστο ιστορικό εμβολιασμού, χρήσιμο για την ορθή συνέχεια της περίθαλψης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες της ΕΕ έχουν εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τo αποδεικτικό του εμβολιασμού για ιατρικούς σκοπούς. Σκοπός αυτών των κατευθυντήριων γραμμών είναι να υποστηριχθεί η διαλειτουργικότητα των πιστοποιητικών εμβολιασμού και να καθοριστεί ένα ελάχιστο σύνολο δεδομένων, μεταξύ των οποίων και ένας μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός. 

Περαιτέρω εργασίες διεξάγονται από το δίκτυο eHealth σε συνεργασία με οργανισμούς της ΕΕ και άλλα θεσμικά όργανα, καθώς και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στόχος είναι η καθιέρωση ενός πλαισίου εμπιστοσύνης και η ανάπτυξη καλύτερων μηχανισμών για την αμοιβαία αναγνώριση και τη διαλειτουργικότητα των πιστοποιητικών εμβολιασμού.

Περισσότερες πληροφορίες:

Εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων

Οι εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων για κινητές συσκευές μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της εξάπλωσης της SARS-CoV-2 και να στηρίξουν τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων με τους εξής τρόπους:

  • ενημερώνοντας τους πολίτες εάν βρέθηκαν κοντά σε άτομα που έχουν προσβληθεί από τον ιό (για περισσότερο από 15 λεπτά σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων) και
  • ενθαρρύνοντας τους πολίτες να ενημερώνουν τις υγειονομικές αρχές τους και να ζητούν στήριξη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες της ΕΕ έχουν δημιουργήσει ένα πανευρωπαϊκό σύστημα για διασφάλιση της διαλειτουργικότητας - τη λεγόμενη «πύλη».

Αυτό επιτρέπει στους Ευρωπαίους:

  • να ταξιδεύουν με μία και μόνη εφαρμογή εντός της ΕΕ και
  • να προειδοποιούνται εάν έχουν ενδεχομένως εκτεθεί στη νόσο COVID-19 λόγω παρατεταμένης εγγύτητας ή στενής επαφής με άτομο που έχει μολυνθεί

Ωστόσο, θα διατηρείται πάντα η ανωνυμία του ατόμου που έχει προσβληθεί από τη νόσο COVID-19.

Οι εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών εγκαθίστανται προαιρετικά από τους πολίτες και βασίζονται στην τεχνολογία εγγύτητας bluetooth που δεν επιτρέπει την ιχνηλάτηση της θέσης των χρηστών.

Οι εφαρμογές αυτές προειδοποιούν τους χρήστες που βρέθηκαν για ορισμένο χρονικό διάστημα πολύ κοντά σε άτομο που έχει προσβληθεί από τον ιό, έτσι ώστε να μπορέσουν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να προστατευθούν οι ίδιοι και τα άτομα του περιβάλλοντός τους, για παράδειγμα, με αυτοαπομόνωση και υποβολή σε σχετική εξέταση. Με τον τρόπο αυτόν μπορεί να διακοπεί ταχέως η μετάδοση της λοίμωξης.

Ωστόσο, η ιδιωτική ζωή και τα δεδομένα των χρηστών των εφαρμογών πρέπει να διασφαλίζονται. Οι εθνικές αρχές θα απενεργοποιήσουν τις εφαρμογές στο τέλος της πανδημίας και οι χρήστες είναι ελεύθεροι να τις απεγκαταστήσουν ανά πάσα στιγμή.

Πώς λειτουργεί το σύστημα διαλειτουργικότητας

Οι χρήστες θα χρειαστεί να εγκαταστήσουν μία και μόνη εφαρμογή και θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ειδοποιήσεις, ακόμη και αν ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Ο διακομιστής της πύλης θα λαμβάνει και θα διαβιβάζει με αποτελεσματικό τρόπο τυχαία αναγνωριστικά μεταξύ των εθνικών εφαρμογών, ώστε να ελαχιστοποιεί τον όγκο των ανταλλασσόμενων δεδομένων.

Στο μέλλον, όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν στην πύλη, συνδέοντας τις εθνικές τους εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων με το σύστημα και, με τον τρόπο αυτόν, αξιοποιώντας το πλήρες δυναμικό των εν λόγω εφαρμογών για να σπάσει η αλυσίδα των λοιμώξεων από τον κορονοϊό σε διασυνοριακό επίπεδο και να σωθούν ζωές.

Οι συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ, εκπροσωπούμενες από τις ορισθείσες εθνικές αρχές ή επίσημους φορείς, είναι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας για την επεξεργασία στην πύλη. Πρέπει να παρέχουν στους χρήστες κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν στην ευρωπαϊκή πύλη ομοσπονδιοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ (η λεγόμενη «πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής»). 

Για να στηρίξει τους από κοινού υπευθύνους επεξεργασίας στην τήρηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το άρθρο 35 του ΓΚΠΔ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε έγγραφο με πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία της ευρωπαϊκής πύλης ομοσπονδιοποίησης, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη κατά τις αντίστοιχες εκτιμήσεις επιπτώσεων της προστασίας δεδομένων για σκοπούς ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων μέσω της πύλης. Για να προστατευθεί η ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, το τμήμα του εγγράφου που περιγράφει τα εφαρμοζόμενα μέτρα ασφαλείας δεν γνωστοποιείται.

Εργαλειοθήκη και κατευθυντήριες γραμμές διαλειτουργικότητας

Στις 16 Απριλίου 2020 οι χώρες της ΕΕ, με την υποστήριξη της Επιτροπής, ενέκριναν εργαλειοθήκη της ΕΕ για τη χρήση εφαρμογών για κινητές συσκευές με σκοπό την ιχνηλάτηση επαφών και την αποστολή ειδοποιήσεων με διαφύλαξη της ιδιωτικής ζωής, προς αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Στις 13 Μαΐου 2020 οι χώρες της ΕΕ, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενέκριναν κατευθυντήριες γραμμές διαλειτουργικότητας για εγκεκριμένες εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών για κινητές συσκευές στην ΕΕ, ενώ στις 30 Ιουνίου 2020 ενέκριναν σειρά τεχνικών προδιαγραφών.

Βασική αρχή των κατευθυντήριων γραμμών είναι ότι οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται σε μία και μόνη εφαρμογή οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην ΕΕ. Η υπηρεσία της πύλης διαλειτουργικότητας συνδέει το λογισμικό παρασκηνίου (backend) των εθνικών εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών, γεγονός που διασφαλίζει ότι οι εφαρμογές λειτουργούν απρόσκοπτα στις διάφορες χώρες της ΕΕ. Οι λεπτομέρειες της επεξεργασίας στην πύλη καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση που εξέδωσε η Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες