Elektronické zdravotnictví (eHealth)

Elektronické zdravotnictví a COVID-19

Evropská komise a země EU definovaly společný přístup k využívání jednotných a interoperabilních očkovacích průkazů. Evropská komise a země EU také spolupracují na co nejefektivnějším využívání aplikací sloužících k vysledování kontaktů a k varování veřejnosti.

Digitální zelený certifikát

Digitální zelený certifikát je digitálním dokladem toho, že osoba byla očkována proti covidu-19, že se z této nemoci uzdravila nebo že má výsledek testu. Toto osvědčení se tedy používá k označení 3 typů certifikátů: o očkování, o uzdravení a o výsledku testu.

Certifikát o očkování

Jelikož v zemích EU nadále probíhá očkování, měly by naočkované osoby obdržet potvrzení o provedeném očkování (tzv. certifikát o očkování), které se může hodit, například pokud daná osoba využívá služeb různých zdravotnických organizací, případně v různých zemích.

Kromě toho jsou užitečné pro účely cestování v některých zemích EU, které zavedly zvláštní pravidla cestování pro očkované osoby. Evropská komise a země EU přijaly pokyny ohledně ověřitelných certifikátů o očkování. Cílem těchto pokynů je podpořit interoperabilitu dokladů o očkování a stanovit minimální soubor údajů, včetně jedinečného identifikátoru. 

Certifikát o uzdravení

Některé členské země EU zavedly zvláštní pravidla cestování pro osoby, které se z onemocnění covid-19 nedávno zotavily. Namísto certifikátu o testu nebo očkování mohou být tyto osoby požádány, aby předložily certifikát o uzdravení.

Aby byly tyto certifikáty interoperabilní a akceptovatelné v různých zemích EU, Síť elektronického zdravotnictví zveřejnila pokyny k vydávání certifikátů o uzdravení z covidu-19 pro občany, které stanoví minimální soubor údajů v těchto certifikátech.

Certifikát o výsledku testu

Co se týče těchto certifikátů, Výbor pro zdravotní bezpečnost přijal společný standardizovaný soubor údajů, které mají být do certifikátu o výsledku testu na covid-19 zahrnuty. Členské státy EU obvykle požadují výsledky těchto testů v rámci svých opatření souvisejících s volným pohybem osob, aby se zabránilo dalšímu šíření viru a jeho variant.

Rámec poskytující důvěru a podrobné technické specifikace

Síť pro elektronické zdravotnictví zveřejnila nástin rámce poskytujícího důvěru, který je třeba ke zřízení infrastruktury digitálních zelených certifikátů, a připravila podrobné technické specifikace, jež popisují mechanismy vzájemného uznávání a interoperability certifikátů o očkování, testu a uzdravení (formáty a správa důvěryhodnosti, brána, 2D čárový kód, aplikace).  Kromě toho jsou k dispozici podrobné technické struktury a hodnotové sady, které budou v digitálních zelených certifikátech použity. Připravují se také referenční implementace, jež budou zveřejněny jako otevřený zdroj.

Síť pro elektronické zdravotnictví spolupracuje s agenturami EU, Výborem pro zdravotní bezpečnost, Světovou zdravotnickou organizací a dalšími institucemi. Další spolupráce probíhá s členskými státy, třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi. Jejím cílem je zavést systém digitálních zelených certifikátů do praxe.

Další informace:

Aplikace pro trasování kontaktů a varování

Mobilní aplikace pro vysledování kontaktů a varování mohou pomoci omezit šíření nemoci SARS-CoV-2 a podpořit postupné odstraňování opatření omezujících volný pohyb osob tím, že:

  • informují občany, pokud se nacházejí v blízkosti osob nakažených virem (více než 15 minut ve vzdálenosti méně než 2 metry)
  • nabádají občany, aby informovali příslušné zdravotnické orgány a požádali o pomoc.

Evropská komise a země EU zavedly celounijní systém k zajištění interoperability – tzv. bránu.

Díky tomu mohou Evropané:

  • cestovat v rámci EU s jedinou aplikací
  • a obdrží varování, pokud mohli být vystaveni onemocnění covid-19 v důsledku bezprostřední blízkosti nebo úzkého kontaktu s osobou, která je nakažena

Totožnost osoby nakažené covidem však zůstane vždy anonymní.

Aplikace pro sledování kontaktů si občané instalují dobrovolně. Jsou založeny na interakci zařízení přes rozhraní Bluetooth, která však neumožňuje sledování polohy osob.

Tyto aplikace upozorňují uživatele, kteří se po určitou dobu nacházeli v těsné blízkosti nakažené osoby, aby mohli přijmout nezbytná opatření k ochraně svého zdraví a zdraví ostatních, například prostřednictvím sebeizolace a testování. Tímto způsobem lze rychle zabránit šíření infekce.

Musí však být při tom zajištěna ochrana soukromí a údajů uživatelů. Vnitrostátní orgány aplikace deaktivují po skončení pandemie a uživatelé je budou moct kdykoli odinstalovat.

Jak systém interoperability funguje

Stačí, aby si uživatelé nainstalovali jen jednu aplikaci, a budou moci obdržet varování, i když cestují mimo svou zemi. Server brány bude efektivně přijímat náhodně volené identifikátory a předávat je mezi aplikacemi zúčastněných států, čímž se objem vyměňovaných dat omezí na minimum.

V budoucnu se budou moci k bráně připojit i další evropské země, které propojí své vnitrostátní aplikace pro vysledování kontaktů a varování s tímto systémem. Plně se tak využije potenciál těchto aplikací prolomit přeshraniční řetězce infekcí způsobených koronavirem a zachránit lidské životy.

Zúčastněné země EU, zastoupené příslušnými vnitrostátními orgány nebo úředními subjekty, jsou společnými správci zpracování údajů v bráně. Uživatelům proto musí poskytovat náležité informace o zpracování jejich osobních údajů u evropské služby federační brány, a to v souladu s článkem 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. „politika ochrany soukromí“). 

Pro společné správce údajů připravila Evropská komise dokument s informacemi o evropské službě federační brány, který jim bude nápomocen při plnění jejich povinností podle článku 35 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Členské státy jej mohou začlenit do vlastního posouzení vlivu na ochranu osobních údajů při výměně osobních údajů prostřednictvím brány. V zájmu ochrany bezpečnosti zpracování osobních údajů není zveřejněna část dokumentu popisující provedená bezpečnostní opatření.

Soubor nástrojů a pokyny pro interoperabilitu

Dne 16. dubna 2020 přijaly země EU za podpory Evropské komise v reakci na pandemii koronaviru soubor nástrojů pro účely využívání mobilních aplikací k sledování kontaktů a zasílání varování za současného zachování soukromí. Dne 13. května 2020 přijaly země EU za podpory Evropské komise pokyny k interoperabilitě schválených mobilních aplikací v EU a 30. června 2020 technické specifikace.

Hlavním principem těchto pokynů je, že uživatelé by měli mít možnost spolehnout se kdekoli v EU na jedinou aplikaci. Služba brány interoperability propojuje vnitrostátní aplikace pro vysledování kontaktů, což zajišťuje bezproblémové fungování aplikací v různých zemích Unie. Způsoby zpracování dat v bráně jsou definovány v prováděcím rozhodnutí Komise.

Další informace