Електронно здравеопазване

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Електронно здравеопазване и COVID-19

Европейската комисия и държавите от ЕС определиха общ подход за единни и оперативно съвместими свидетелства за ваксинация (сертификати за ваксинация). Комисията и държавите от ЕС работят съвместно за ефективни приложения за проследяване на контактите и предупреждение.

Удостоверяване на ваксинация

На фона на напредъка на ваксинацията в страните от ЕС, ваксинираните лица трябва да получат свидетелства за ваксинация за медицински цели, наричани още сертификати за ваксинация, които:

  • са полезни в свързани със здравето ситуации, особено ако дадено лице използва услугите на различни организации за здравно обслужване, понякога дори в различни държави
  • се основават на общ и единен модел и са разбираеми независимо от страната
  • могат да бъдат на хартиен носител или в цифров формат.

Има някои ситуации, в които сертификатите за ваксинация могат да бъдат от полза:

  • ако дадено лице се ваксинира в различни държави и трябва да покаже информацията за предишната ваксинация на друг доставчик на здравно обслужване
  • ако при даден пациент бъдат установени странични ефекти и трябва да се съобщи за тях
  • лицето получава и надежден имунизационен документ, което е от полза за непрекъснатостта на здравното обслужване.

Европейската комисия и държавите от ЕС приеха насоки относно удостоверяването на ваксинация за медицински цели. Целта на насоките е да се подпомогне постигането на оперативна съвместимост между сертификатите за ваксинация и да се установи минимален набор от данни, включително уникален идентификатор. 

Мрежата за електронно здравеопазване продължава работата в сътрудничество с агенциите и други институции на ЕС и Световната здравна организация. Целта е да се създаде рамка за доверие и да се разработят по-добри механизми за взаимно признаване и оперативна съвместимост на сертификатите за ваксинация.

Повече информация:

Мобилни приложения за проследяване на контактите и предупреждение

Мобилните приложения за проследяване на контактите и предупреждение могат да помогнат за намаляване на разпространението на SARS-CoV-2 и да подкрепят постепенното отменяне на ограничителните мерки, като:

  • информират гражданите, ако те са били в близост до заразени с вируса лица (за повече от 15 мин. и на разстояние по-малко от 2 метра) и
  • насърчават гражданите да уведомяват националните здравни органи и да търсят помощ.

Европейската комисия и държавите от ЕС създадоха общоевропейска система за осигуряване на оперативна съвместимост.

Това дава възможност на европейците да:

  • пътуват с едно-единствено приложение в ЕС, както и
  • да бъдат предупредени, ако са изложени на риск от заразяване с COVID-19 поради продължително време, прекарано в близост до заразено лице, или близък контакт с такова лице.

Въпреки това анонимността на заразеното с COVID лице винаги ще бъде запазена.

Приложенията за проследяване на контактите се инсталират доброволно от гражданите и се основават на технологията за пренос на данни на близко разстояние Bluetooth, която не позволява проследяването на местоположението на хората.

Тези приложения предупреждават хората, които са се намирали в близост до заразено лице за известно време, с цел те да могат да предприемат необходимите действия, за да защитят себе си и хората около тях, например като се самоизолират и си направят тест. По този начин предаването на заразата може да бъде прекъснато бързо.

При всички положения неприкосновеността на личния живот и данните на потребителите на приложенията трябва да бъдат запазени. Националните органи ще дезактивират приложенията след края на пандемията, като потребителите ще могат да ги деинсталират по всяко време.

Как функционира системата за оперативна съвместимост

Потребителите ще трябва да инсталират само едно приложение и ще могат да получават предупреждения, дори ако пътуват в чужбина. Порталният сървър успешно ще получава и предава случайни идентификатори между националните приложения, като по този начин ще поддържа количеството обменяни данни на минимално равнище.

С течение на времето все повече европейски страни ще имат възможност да се присъединят към портала, като свържат националните си приложения за проследяване на контактите и предупреждение със системата. Като направят това, те ще могат да използват пълния потенциал на тези приложения за прекъсване на веригата на заразяване с коронавирус и да спасят човешки животи.

Участващите държави от ЕС, представлявани от определените за целта национални или официални органи, са съвместни администратори на обработката на данни на портала. Те трябва да предоставят на потребителите съответната информация за обработката на техните лични данни на европейския федериран портал в съответствие с член 13 от Общия регламент относно защитата на данните (т. нар. политика за поверителност на личните данни). 

За да подпомогне съвместните администратори при изпълнението на техните задължения по член 35 от ОРЗД, Европейската комисия изготви документ с информация за европейския федериран портал. Този документ може да се използва от страните членки в рамките на техните оценки на въздействието върху защитата на данните за целите на обмена на лични данни чрез портала. За да се защити сигурността на обработката на лични данни, тази част от документа, в която се описват прилаганите мерки за сигурност, не се публикува.

Набор от инструменти и насоки за оперативна съвместимост

В отговор на пандемията от коронавирус на 16 април 2020 г. страните от ЕС, подкрепени от Комисията, приеха набор от инструменти на ЕС за използване на мобилни приложения за проследяване на контактите и предупреждение, при които се зачита неприкосновеността на личния живот. На 13 май 2020 г. държавите от ЕС с подкрепата на Европейската комисия приеха насоки за оперативна съвместимост за одобрените приложения за проследяване на контактите в ЕС, а на 30 юни 2020 г. — набор от технически спецификации.

Основен принцип в насоките е, че потребителите следва да могат да разчитат на едно-единствено приложение, където и да се намират в ЕС. Порталът за оперативна съвместимост свързва бекенда на националните приложения за проследяване на контактите, което гарантира, че тези приложения ще функционират без прекъсване в различните страни от ЕС. Условията за обработване на данни на портала са определени в решението за изпълнение, прието от Комисията.

Повече информация