Електронно здравеопазване

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Електронно здравеопазване и COVID-19

Европейската комисия и държавите от ЕС определиха общ подход за единни и оперативно съвместими свидетелства за ваксинация (сертификати за ваксинация). Комисията и държавите от ЕС работят съвместно за ефективни приложения за проследяване на контактите и предупреждение.

Цифрово зелено удостоверение

Цифровото зелено удостоверение е цифрово доказателство, че дадено лице е било ваксинирано срещу COVID-19, преболедувало е COVID-19 или е получило отрицателен резултат от тест. Затова наименованието цифрово зелено удостоверение се използва за 3 вида удостоверения, отнасящи се до ваксинация, преболедуване, тест.

Сертификати за ваксинация

На фона на напредъка на ваксинацията в страните от ЕС, ваксинираните лица трябва да получат удостоверения за ваксинация за медицински цели, наричани още сертификати за ваксинация, които са полезни в свързани със здравето ситуации, особено ако дадено лице използва услугите на различни организации за здравно обслужване, понякога дори в различни държави.

Освен това те са полезни за целите на пътуване в някои страни от ЕС, в които има специални правила за пътуване за ваксинирани лица. Европейската комисия и държавите от ЕС приеха насоки относно подлежащите на проверка сертификати за ваксинация. Целта на насоките е да се подпомогне постигането на оперативна съвместимост между сертификатите за ваксинация и да се установи минимален набор от данни, включително уникален идентификатор. 

Удостоверения за преболедуване

Някои страни от ЕС са въвели специални правила за пътуване за хора, преболедували наскоро COVID-19. Вместо тест или сертификат за ваксинация, от такива лица може да бъде поискано да предоставят удостоверение за преболедуване.

За да се подкрепят оперативната съвместимост и приемането на удостоверенията за преболедуване, издадени от различни държави от ЕС, мрежата за електронно здравеопазване публикува насоки относно удостоверенията на граждани на ЕС за преболедуване на COVID-19, в които се определя минималният набор на данни в тях.

Удостоверения за резултати от тестове

Във връзка с удостоверенията за резултати от тестове Комитетът за здравна сигурност прие общ стандартизиран набор от данни, които да бъдат включени в тях. Резултатите от тестове се изискват масово от страните от ЕС в рамките на техните разпоредби за свободното движение, за да се предотврати по-нататъшно разпространение на вируса и неговите варианти.

Рамка за доверие и подробни технически спецификации

Мрежата за електронно здравеопазване публикува проект за рамката за доверие, която е необходима за създаване на инфраструктурата за цифровото зелено удостоверение, и подготви подробни технически спецификации, в които се описват механизмите за взаимното признаване и оперативната съвместимост на удостоверенията за ваксинация, преболедуване и резултат от тест (формати и управление, портал, двуизмерен баркод, приложения).  Освен това са достъпни подробна техническа структура и набори от стойности, които да бъдат използвани в съдържанието на цифровите зелени удостоверения. Разработват се референтни приложения, които ще бъдат публикувани с отворен код.

Мрежата за електронно здравеопазване работи в сътрудничество с агенциите на ЕС, Комитета за здравна сигурност, Световната здравна организация и други институции. В ход е по-нататъшно сътрудничество с държавите от ЕС, трети държави и международни организации за създаване на системата за цифрово зелено удостоверение.

Повече информация:

Мобилни приложения за проследяване на контактите и предупреждение

Мобилните приложения за проследяване на контактите и предупреждение могат да помогнат за намаляване на разпространението на SARS-CoV-2 и да подкрепят постепенното отменяне на ограничителните мерки, като:

  • информират гражданите, ако те са били в близост до заразени с вируса лица (за повече от 15 мин. и на разстояние по-малко от 2 метра) и
  • насърчават гражданите да уведомяват националните здравни органи и да търсят помощ.

Европейската комисия и държавите от ЕС създадоха общоевропейска система за осигуряване на оперативна съвместимост.

Това дава възможност на европейците да:

  • пътуват с едно-единствено приложение в ЕС, както и
  • да бъдат предупредени, ако са изложени на риск от заразяване с COVID-19 поради продължително време, прекарано в близост до заразено лице, или близък контакт с такова лице.

Въпреки това анонимността на заразеното с COVID лице винаги ще бъде запазена.

Приложенията за проследяване на контактите се инсталират доброволно от гражданите и се основават на технологията за пренос на данни на близко разстояние Bluetooth, която не позволява проследяването на местоположението на хората.

Тези приложения предупреждават хората, които са се намирали в близост до заразено лице за известно време, с цел те да могат да предприемат необходимите действия, за да защитят себе си и хората около тях, например като се самоизолират и си направят тест. По този начин предаването на заразата може да бъде прекъснато бързо.

При всички положения неприкосновеността на личния живот и данните на потребителите на приложенията трябва да бъдат запазени. Националните органи ще дезактивират приложенията след края на пандемията, като потребителите ще могат да ги деинсталират по всяко време.

Как функционира системата за оперативна съвместимост

Потребителите ще трябва да инсталират само едно приложение и ще могат да получават предупреждения, дори ако пътуват в чужбина. Порталният сървър успешно ще получава и предава случайни идентификатори между националните приложения, като по този начин ще поддържа количеството обменяни данни на минимално равнище.

С течение на времето все повече европейски страни ще имат възможност да се присъединят към портала, като свържат националните си приложения за проследяване на контактите и предупреждение със системата. Като направят това, те ще могат да използват пълния потенциал на тези приложения за прекъсване на веригата на заразяване с коронавирус и да спасят човешки животи.

Участващите държави от ЕС, представлявани от определените за целта национални или официални органи, са съвместни администратори на обработката на данни на портала. Те трябва да предоставят на потребителите съответната информация за обработката на техните лични данни на европейския федериран портал в съответствие с член 13 от Общия регламент относно защитата на данните (т. нар. политика за поверителност на личните данни). 

За да подпомогне съвместните администратори при изпълнението на техните задължения по член 35 от ОРЗД, Европейската комисия изготви документ с информация за европейския федериран портал. Този документ може да се използва от страните членки в рамките на техните оценки на въздействието върху защитата на данните за целите на обмена на лични данни чрез портала. За да се защити сигурността на обработката на лични данни, тази част от документа, в която се описват прилаганите мерки за сигурност, не се публикува.

Набор от инструменти и насоки за оперативна съвместимост

В отговор на пандемията от коронавирус на 16 април 2020 г. страните от ЕС, подкрепени от Комисията, приеха набор от инструменти на ЕС за използване на мобилни приложения за проследяване на контактите и предупреждение, при които се зачита неприкосновеността на личния живот. На 13 май 2020 г. държавите от ЕС с подкрепата на Европейската комисия приеха насоки за оперативна съвместимост за одобрените приложения за проследяване на контактите в ЕС, а на 30 юни 2020 г. — набор от технически спецификации.

Основен принцип в насоките е, че потребителите следва да могат да разчитат на едно-единствено приложение, където и да се намират в ЕС. Порталът за оперативна съвместимост свързва бекенда на националните приложения за проследяване на контактите, което гарантира, че тези приложения ще функционират без прекъсване в различните страни от ЕС. Условията за обработване на данни на портала са определени в решението за изпълнение, прието от Комисията.

Повече информация