e-Zdrowie

Koordynacja UE

Wiele potencjalnych problemów w obszarze e-zdrowia można rozwiązać tylko na poziomie krajowym i regionalnym (np. kwestie zwrotów kosztów leczenia). Jednak koordynacja na poziomie UE pomaga zapewnić spójność działań.

Bezpieczeństwo pacjentów, polityczne przywództwo, zaangażowanie pracowników służby zdrowia i zrozumiała dla wszystkich terminologia to kwestie, w których koordynacja na szczeblu UE ma szczególne znaczenie.

Dzięki unijnemu wsparciu projektów polityka jest kształtowana w oparciu o aktualny rozwój sytuacji i najnowsze informacje z tej dziedziny.

Najważniejsze unijne inicjatywy w dziedzinie e-zdrowia

Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT)

Wysiłki na rzecz pobudzenia popytu i usunięcia przeszkód w zakresie usług e-zdrowia

Zobacz: Działania UE promujące technologie informacyjno-komunikacyjne w opiece zdrowotnej

Normalizacja

e-Zdrowie uznano za priorytetową dziedzinę, w której normalizacja jest niezbędna, aby osiągnąć wyznaczone cele polityczne.

Zobacz: Program prac w zakresie normalizacji ICT

Badania w dziedzinie zdrowia

Zobacz: Program badań w dziedzinie zdrowia

Wsparcie na rzecz badań

Działania na rzecz lepszego zrozumienia związków między technologią, gospodarką i społeczeństwem

Zobacz: Unijny Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych (IPTS)

Telemedycyna

Narzędzia umożliwiające zdalny dostęp do informacji na odległość

Zobacz: Telemedycyna

Sieci telekomunikacyjne

Baza danych umożliwiająca wyszukiwanie m.in. projektów z dziedziny e-zdrowia

Zobacz: eTEN – ogólnoeuropejskie e-usługi w interesie publicznym

Wyroby medyczne

Przepisy UE dotyczące dostępu do rynku, międzynarodowych stosunków handlowych i konkurencyjności

Zobacz: Wyroby medyczne – wsparcie UE na rzecz rozwoju i innowacji

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego

Zastępuje papierowe formularze niezbędne do poddania się leczeniu w innym kraju UE

Zobacz: Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego