e-Sundhed

EU-samarbejde

Selv om udviklingen og indførelsen af e-sundhedsløsninger i sundhedssystemerne er en national kompetence, har EU forpligtet sig til at yde støtte gennem finansiering og platforme, hvor EU-landene kan samarbejde om at løse e-sundhedsrelaterede problemer. Visse aspekter af e-sundhed som f.eks. interoperabilitet og kvalitetsstandarder håndteres på europæisk plan gennem en koordineret indsats og digital tilpasning.

 

Platforme for samarbejde om politikker

Der findes flere forskellige samarbejdsplatforme:

  • E-sundhedsnetværket, der er oprettet i henhold til direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser, forbinder de nationale myndigheder, som har ansvar for e-sundhed. I dette forum kan EU-landene sætte kursen for udviklingen inden for e-sundhed i Europa og spille en vigtig rolle i de strategiske e-sundhedsrelaterede beslutninger om interoperabilitet og standardisering. Netværkets aktiviteter tager udgangspunkt i de prioriteter, der er fastsat i den flerårige arbejdsplan for 2018-2021.
  • Den fælles aktion til støtte for e-sundhedsnetværket, kaldet eHAction (Action Health Action), blev iværksat i 2018 og er den tredje fælles aktion, som følger op på de to vellykkede foregående aktioner. Hovedformålene med aktionen er dels at give e-sundhedsnetværket teknisk og videnskabelig rådgivning for at lette grænseoverskridende sundhedsydelser i hele EU, dels at yde eHDSI (digitaltjenesteinfrastrukturen for e-sundhed) den nødvendige politiske støtte. eHAction udarbejder strategiske anbefalinger og instrumenter til støtte for de politiske drøftelser mellem e-sundhedsnetværket, medlemslandene og Kommissionen om fire prioriterede områder: 1) at give folk mere indflydelse, 2) at styrke den innovative brug af sundhedsdata, 3) at fremme kontinuiteten i sundhedsplejen og 4) at løse problemer med gennemførelsen af e-sundhed. Disse prioriteter udspringer af e-sundhedsnetværkets flerårige arbejdsprogram for 2018-2021. Den fælles aktion finansieres af EU's tredje sundhedsprogram.
  • E-sundhedsinteressentgruppen (eHSG) består af repræsentanter for europæiske paraplyorganisationer, sammenslutninger og andre organisationer med europæiske aktiviteter inden for forskning, sundhedsbranchen og standardisering samt sammenslutninger, der repræsenterer brugere (patienter, fagfolk, udbydere osv.), som er aktive inden for e-sundhedssektoren. Interessentgruppens primære formål er at bidrage til udviklingen af e-sundhedspolitik på EU-plan. Den blev oprettet i 2012 og har 30 medlemmer og mandat indtil udgangen af 2022.

Teknisk IT-samarbejde: digitaltjenesteinfrastrukturen for e-sundhed

Digitaltjenesteinfrastrukturen for e-sundhed (eHDSI) letter grænseoverskridende udveksling af sundhedsdata, bl.a. i form af patientresuméer og e-recepter. Via en række "kerneydelser" leverer Europa-Kommissionen en fælles IKT-infrastruktur og tværgående tjenester (terminologi, interoperabilitet osv.) til EU-landene. De kan så oprette "generiske tjenester", der forbinder de nationale e-sundhedssystemer med hinanden gennem de "nationale kontaktpunkter for e-sundhed", med økonomisk støtte fra Connecting Europe-faciliteten.

Medlemslandenes ekspertgruppe vedrørende e-sundhed (eHMSEG) består af ledere, som har ansvar for at indføre af de nationale kontaktpunkter for e-sundhed, og som er udpeget af de deltagende lande. Medlemmerne deltager i etableringen og driften af grænseoverskridende infrastruktur for e-sundhed og er ansvarlige for at oprette nationale kontaktpunkter for e-sundhed.

Det operationelle styrelsesråd for e-sundhed (eHOMB) består af repræsentanter for de interne tjenestegrene i Europa-Kommissionen og eHMSEG. Rådet fører tilsyn med leveringen af tjenesteydelser og træffer taktiske og operationelle beslutninger vedrørende eHDSI.

EU-støtte

For at gennemføre sin politik for e-sundhed bruger Kommissionen flere finansielle instrumenter:

  • Connecting Europe-faciliteten (CEF) støtter tværeuropæiske netværk og infrastrukturer inden for transport-, telekommunikations- og energisektorerne. Den finansierer projekter, der tackler fælles udfordringer ved at stille teknisk og organisatorisk ekspertise til rådighed. En indkaldelse af forslag i 2016 havde til formål at støtte EU-landene i at skabe en forbindelse mellem deres nationale sundhedssystemer og digitaltjenesteinfrastrukturen for e-sundhed (eHDSI).
  • Det tredje sundhedsprogram for 2014-2020 støttede de fælles aktioner og medfinansierede flere projekter inden for e-sundhed.
  • Horisont 2020, som er EU's største forskningsprogram, støtter forskning, innovation og samarbejde inden for IKT for sundhed og trivsel. Programmet tilskynder også SMV'erne til at optrappe e-sundhedsløsningerne og udnytte de udenlandske markeder. 

Forskning i e-sundhed

Europa-Kommissionen sponsorerede for nylig to studier af telemedicin og big data, der skal give input til politikkerne for digital sundhed og pleje.