Elektronické zdravotnictví (eHealth)

Koordinace na úrovni EU

Mnoho potenciálních překážek pro elektronické zdravotnictví lze řešit pouze na vnitrostátní a regionální úrovni (například otázky refundace nákladů). Koordinace na úrovni EU nicméně pomáhá zajistit celistvost přístupu k této problematice.

Koordinace je užitečná zejména při řešení otázek bezpečnosti pacientů, politického vedení, zapojování zdravotnického personálu a vytváření terminologie srozumitelné pro všechny zúčastněné strany.

Díky tomu, že jsou projekty podporovány Evropskoi unií, mají tvůrci politik údaje o nejnovějším vývoji a informace z praxe.

Hlavní iniciativy elektronického zdravotnictví

Informační a komunikační technologie.

Stimulace poptávky a odstraňování překážek pro realizaci služeb elektronického zdravotnictví.

Viz: Opatření EU na podporu využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví

Standardizace a normalizace

Elektronické zdravotnictví je jednou z prioritních oblastí, kde je k dosažení cílů vytyčených v rámci politiky zapotřebí normalizace.

Viz: Pracovní program normalizace informačních a komunikačních technologií

Zdravotnický výzkum

Viz: Program zdravotnického výzkumu

Podpora výzkumu

Získávání poznatků o vzájemné provázanosti technologií, ekonomiky a společnosti.

Viz: Institut EU pro perspektivní technologické studie (IPTS)

Telemedicína

Nástroje pro přístup k informacím na dálku.

Viz: Telemedicína

Telekomunikační sítě

Databáze projektů elektronického zdravotnictví umožňující vyhledávaní

Viz: eTen – transevropské veřejné elektronické služby

Zdravotnické prostředky

Právní předpisy EU týkající se přístupu na trh, mezinárodních obchodních vztahů a konkurenceschopnosti

Viz: Zdravotnické prostředky – podpora vývoje a inovací

Evropský průkaz zdravotního pojištění

Nahrazuje papírové formuláře, které byly nutné při čerpání zdravotní péče v jiné zemi EU.

Viz: Evropský průkaz zdravotního pojištění