Електронно здравеопазване

Координация

Много от потенциалните препятствия пред електронното здравеопазване могат да бъдат преодолени само на национално и регионално равнище (като например възстановяването на разходи), но координацията на равнище ЕС гарантира съгласуваност на подхода.

Безопасността на пациентите, политическото лидерство, участието на здравните специалисти и взаиморазбираемата терминология са области, в които координацията на равнище ЕС е особено полезна.

Успоредно с това подкрепата на ЕС за проекти гарантира, че при изготвянето на политики се вземат под внимание най-новите достижения и информация в съответната област.

Важни инициативи на ЕС в областта на електронното здравеопазване

Информационни и комуникационни технологии

Усилия за стимулиране на търсенето и премахване на пречките пред услугите в областта на електронното здравеопазване.

Вж.: Мерки на ЕС за насърчаване на ИКТ в здравеопазването

Стандартизация

Електронното здравеопазване е приоритетна област, в която се изисква стандартизация за постигане на целите на политиката.

Вж.: Работна програма за стандартизация в областта на ИКТ

Изследвания в областта на здравеопазването

Вж.: Програма за изследвания в областта на здравеопазването

Подкрепа за научни изследвания

Работа за подобряване на нашето разбиране на връзките между технологиите, икономиката и обществото.

Вж.: Институт за перспективни технологични изследвания (IPTS)

Телемедицина

Инструменти за достъп до информация от разстояние

Вж.: Телемедицина

Далекосъобщителни мрежи

Бази данни за търсене на проекти в областта на електронното здравеопазване

Вж.: eTen – трансевропейски електронни услуги от обществен интерес

Медицински изделия

Законодателство на ЕС за достъпа до пазара, международните търговски отношения и конкурентоспособността

Вж.: Медицински изделия — подкрепа на ЕС за развитие и иновации

Европейска здравноосигурителна карта

Заменя формулярите на хартия, необходими при лечение в друга страна от ЕС.

Вж.: Европейска здравноосигурителна карта