Skip to main content
Public Health

Evropski prostor zdravstvenih podatkov

Vzpostavitev evropskega podatkovnega prostora je ena od prednostnih nalog Komisije v obdobju 2019–2025, tudi na področju zdravstvenega sektorja. Skupni evropski prostor zdravstvenih podatkov bo spodbujal boljšo izmenjavo in dostop do različnih vrst zdravstvenih podatkov (elektronske zdravstvene evidence, genomski podatki, podatki iz registrov pacientov itd.), in sicer ne zgolj s podporo zagotavljanju zdravstvenega varstva (tako imenovana primarna uporaba podatkov), temveč tudi za zdravstvene raziskave in oblikovanje zdravstvene politike (t. i. sekundarna uporaba podatkov).

Celoten podatkovni sistem bo transparenten in bo v celoti varoval osebne podatke državljanov. Izboljšal bo tudi prenosljivost njihovih zdravstvenih podatkov, kot je navedeno v členu 20 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Komisija v sodelovanju z državami članicami sodeluje pri pripravljalnih delih in razvoju evropskega prostora zdravstvenih podatkov. Opora državam članicam bo novi „skupni ukrep za evropski prostor zdravstvenih podatkov“, ki bo državam članicam in Komisiji pomagal pri izmenjavi zdravstvenih podatkov na področju javnega zdravja, zdravljenja ter raziskav in inovacij v Evropi.

Evropski prostor zdravstvenih podatkov bo temeljil na treh glavnih stebrih:

  • trden sistem upravljanja podatkov in pravil za izmenjavo podatkov
  • kakovost podatkov
  • močna infrastruktura in interoperabilnost

Upravljanje evropskega prostora zdravstvenih podatkov

Pripravljalna dela so bila opravljena leta 2020, in sicer v obliki različnih delavnic in študije za vzpostavitev okvira za primarno in sekundarno uporabo zdravstvenih podatkov v državah članicah, zlasti z naslednjimi ukrepi:

  • pregled izvajanja splošne uredbe o varstvu podatkov v zdravstvenem sektorju po državah, vključno s pregledom pravnih in tehničnih načinov, ki se uporabljajo za izmenjavo zdravstvenih podatkov za primarno in sekundarno uporabo v državah EU
  • pregled obstoječih struktur upravljanja za sekundarno uporabo zdravstvenih podatkov v državah EU
  • priporočila za morebitne zakonodajne in nezakonodajne ukrepe na ravni EU za lažjo izmenjavo zdravstvenih podatkov po vsej EU za primarno in sekundarno uporabo

Kakovost in interoperabilnost podatkov

Da bi v celoti izkoristili potencial izmenjave zdravstvenih podatkov, je treba nujno zagotoviti kakovost zdravstvenih podatkov in omogočiti „medsebojno komunikacijo“ med različnimi viri zdravstvenih podatkov (npr. elektronske zdravstvene evidence, različni registri, različna informacijska ali digitalna orodja). Za to je potrebna tehnična in semantična interoperabilnost med različnimi informacijskimi in komunikacijskimi infrastrukturami in sistemi.

Pomembno je tudi zagotoviti, da je zdravstvene podatke mogoče najti, so dostopni, interoperabilni in se lahko ponovno uporabijo (FAIR – findable, accessible, interoperable and reusable). Komisija podpira evidentiranje in uporabo načela FAIR za obstoječe registre zdravstvenih podatkov in drugih podatkovnih virov za vzpostavitev skupnih podatkovnih nizov za izmenjave pri zdravstvenih raziskavah in oblikovanju politik.

Infrastruktura in tehnologija

Infrastruktura na evropski ravni bo upoštevala splošno strategijo za evropski prostor zdravstvenih podatkov, ki je bila predstavljena z objavo evropske strategije za podatke 19. februarja 2020, hkrati pa bo zagotavljala poglobljeno analizo posebnosti zdravstvenega sektorja. Temeljila bo na obstoječih pobudah in jih po potrebi krepila, denimo infrastruktura za digitalne storitve e-zdravja, evropske referenčne mreže in projekt Genomics.