Nedovolené drogy

Zapojenie občianskej spoločnosti

Drogová závislosť je úzko spätá s inými sociálnymi a zdravotnými problémami. Úspešné opatrenia v tejto oblasti musia zapájať viacero zúčastnených strán a nezaobídu sa bez podpory miestnych komunít. V súčasnosti je čoraz jasnejšie, že debatu o stratégii alebo politike musí sprevádzať dialóg s občianskou spoločnosťou. EÚ pri svojich krokoch zohľadňuje tieto skutočnosti.

Fórum občianskej spoločnosti pre boj proti drogám

Fórum občianskej spoločnosti pre boj proti drogám, ktoré vytvorila Európska komisia, funguje ako platforma pre neformálnu výmenu názorov a informácií medzi Komisiou a rôznymi občianskymi organizáciami. Cieľom tejto iniciatívy je uplatnenie skúseností z terénu pri

• vypracovaní budúcich návrhov Komisie;

• monitorovaní akčného plánu EÚ v oblasti drog.

Európska akcia v oblasti drog

V rámci iniciatívy Európska akcia v oblasti drog môžu jednotlivci, národné, regionálne a miestne orgány, vzdelávacie inštitúcie, výskumné ústavy, súkromné i verejnoprávne médiá, združenia, MVO a hospodárskej subjekty predložiť konkrétny záväzok zameraný na zvýšenie informovanosti o drogovej problematike hlavne medzi mladými ľuďmi.