Zakazane narkotyki

Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego

Problemy narkotykowe są ściśle związane z wieloma kwestiami natury społecznej i zdrowotnej. Aby działania w zakresie narkotyków były skuteczne, nie tylko muszą uczestniczyć w nich różne podmioty, lecz także muszą być wspierane przez społeczności, wśród których są podejmowane. Dlatego coraz większa jest świadomość tego, że debata polityczna musi się opierać na dialogu ze społeczeństwem obywatelskim. Wiele działań podejmowanych na szczeblu UE uwzględnia tę potrzebę.

Forum społeczeństwa obywatelskiego dotyczące narkotyków

Forum społeczeństwa obywatelskiego dotyczące narkotyków jest platformą nieformalnej wymiany poglądów i informacji pomiędzy Komisją a organizacjami społecznymi. Celem forum jest zebranie konkretnych doświadczeń na poziomie lokalnym, aby:

• pomóc w przygotowaniu wniosków ustawodawczych Komisji

• zapewnić monitorowanie unijnego planu działania w zakresie narkotyków.

Europejska kampania w sprawie narkotyków

Plan działania UE w zakresie narkotyków zachęca osoby prywatne, a także władze regionalne i lokalne, instytucje edukacyjne, instytucje badawcze, media i służby publiczne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze do podjęcia konkretnych zobowiązań zwiększających wiedzę na temat narkotyków, zwłaszcza wśród młodzieży.