Illegale drugs

Betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld

Drugsproblemen hangen samen met allerlei sociale en gezondheidsproblemen. Maatregelen op het gebied van drugs zijn meestal pas succesvol als er zijn uiteenlopende deelnemers bij worden betrokken en er steun is vanuit de betrokken gemeenschappen. Het besef groeit dan ook dat het debat over het beleid moet worden gevoed door een dialoog met het maatschappelijk middenveld. Er zijn in dit verband op EU-niveau verscheidene maatregelen genomen.

Drugsforum van het maatschappelijk middenveld

Het drugsforum van het maatschappelijk middenveld is een door de Europese Commissie opgericht platform voor de uitwisseling van meningen en informatie tussen de Commissie en organisaties van het maatschappelijk middenveld. Het doel is uit de ervaring op het terrein te putten bij:

• het opstellen van toekomstige commissievoorstellen

• de opvolging van het EU-actieplan inzake drugs

De Europese drugscampagne

De Europese drugscampagne nodigt burgers, nationale, regionale en lokale overheden, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen, media, openbare diensten, verenigingen, ngo's en ondernemers uit om concrete engagementen te nemen voor bewustmaking rond drugs, in het bijzonder bij jongeren.