Narkomānija

Pilsoniskās sabiedrības līdzdalība

Ar narkotikām saistītās problēmas ir nesaraujami saistītas ar sociāliem un veselības jautājumiem. Sekmes narkomānijas apkarošanā var gūt tad, ja cīņā iesaistās visdažādākās ieinteresētās personas. Turklāt jāgūst atbalsts no vietējiem mikrorajoniem, kuros ir šī problēma. Līdz ar to arvien skaidrāk tiek atzīts, ka politiskajai diskusijai paralēli jārisina dialogs ar sabiedrību. ES līmenī ir veikti vairāki pasākumi, ņemot vērā šos aspektus.

Pilsoniskās sabiedrības forums par narkotikām

ES Komisijas Pilsoniskās sabiedrības forums par narkotikām ir vieta, kur notiek neformāla viedokļu un informācijas apmaiņa starp Komisiju un pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Foruma mērķis ir izmantot tautas pieredzi

• turpmāko Komisijas priekšlikumu sagatavošanā,

• lai uzraudzītu ES rīcības plāna izpildi narkotiku jomā.

ES akcija narkotiku jomā

ES akcija narkotiku jomā aicina kā cilvēkus, tā arī valsts, reģiona un vietējās varas institūcijas, izglītības iestādes, pētniecības institūtus, plašsaziņas līdzekļus un valsts dienestus, asociācijas un NVO, un komersantus veikt konkrētus pasākumus, lai palielinātu informētību par narkotikām, it īpaši jauniešu vidū.