Uimastid

Kodanikuühiskonna kaasatus

Uimastiprobleemid on tihedalt seotud paljude erinevate sotsiaalsete ning tervishoiuküsimustega. Edukad uimastivastased meetmed hõlmavad paljusid osalejaid ning seda peavad toetama ka ühiskonnad, kus neid läbi viiakse. Sellest tulenevalt on järjest süvenev arusaam, et poliitilist mõttevahetust peab täiendama dialoog kodanikuühiskonnaga. Selles valguses on ELi tasandil võetud mitmeid meetmeid.

Kodanikuühiskonna uimastifoorum

Euroopa Komisjoni kodanikuühiskonna uimastifoorum on platvorm seisukohtade ning teabe mitteametlikuks vahetuseks Euroopa Komisjoni ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel. Selle eesmärk on kaasata rohujuure tasandi kogemused

• tulevastesse komisjoni ettepanekutesse;

• ELi uimastialase tegevuskava järelvalve meetmetesse.

Euroopa uimastialane algatus

Euroopa uimastialase algatuse raames kutsutakse üksikisikuid, kuid samuti ka riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi, haridus- ning teadusasutusi, meedia- ning avalikke teenuseid pakkuvaid asutusi, ühinguid, valitsusväliseid organisatsioone ning majandusettevõtjaid võtma konkreetseid kohustusi, et suurendada eelkõige noorte hulgas uimastialast teadlikkust.