Παράνομες ουσίες

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών

Το πρόβλημα των ναρκωτικών συνδέεται στενά με πολλά άλλα ζητήματα σχετικά με την κοινωνία και την υγεία. Τα ναρκωτικά μπορούν να καταπολεμηθούν μόνο με ευρεία δραστηριοποίηση και στήριξη εκ μέρους των κοινωνιών που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό. Συνεπώς, γίνεται όλο και πιό προφανές ότι στη διαμόρφωση και χάραξη πολιτικής πρέπει να λαμβάνει μέρος και η κοινωνία των πολιτών. Με αυτό το σκεπτικό, έχουν αναληφθεί διάφορες δράσεις σε επίπεδο ΕΕ.

Φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών για τα ναρκωτικά

Η Επιτροπή της ΕΕ διοργανώνει ένα φόρουμ της κοινωνίας πολιτών για τα ναρκωτικά το οποίο δίνει την ευκαιρία άτυπης ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, οι εμπειρίες και απόψεις των πολιτών θα τροφοδοτήσουν:

• τις μελλοντικές προτάσεις της Επιτροπής

• τις εργασίες παρακολούθησης του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά

Ευρωπαϊκή Δράση για τα Ναρκωτικά

Η Ευρωπαϊκή δράση για τα ναρκωτικά καλεί τους ιδιώτες αλλά και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, τα εκπαδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, τα μέσα ενημέρωσης και τις δημόσιες υπηρεσίες, τις ενώσεις, τις ΜΚΟ και τους οικονομικούς παράγοντες να προβούν σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση όλων, και ειδικότερα των νέων, στο πρόβλημα των ναρκωτικών.