Наркотици

Гарантиране на здравната сигурност

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Участие на гражданското общество

Проблемите с наркотиците са тясно свързани с редица други социални и здравни въпроси. За успешни действия срещу наркотиците са нужни широк кръг участници, както и подкрепа от страна на общностите, в които се провеждат тези действия. Вследствие на това все повече се признава факта, че дебатът за политиката трябва да бъде допълнен от диалог с гражданското общество. Като се взема предвид всичко това, на равнище ЕС бяха предприети някои действия.

Форум на гражданското общество по въпросите на наркотиците

Форумът на гражданското общество по въпросите на наркотиците е платформа за неформален обмен на мнения и информация между Комисията и организациите на гражданското общество. Целта е предоставяне на информация за специфичен местен опит по отношение на:

• бъдещи предложения на Комисията

• работа по контрола на Плана за действие на ЕС по отношение на наркотиците

Европейско действие по отношение на наркотиците

Европейското действие по отношение на наркотиците приканва физически лица, както и национални, регионални и местни власти, образователни институции, изследователски институти, медии и обществени служби, асоциации и неправителствени организации, както и икономически оператори да поемат конкретни ангажименти за повишаване на осведомеността за наркотиците, особено сред младите хора.