Statistikinsamling

Verktyg för statistikinsamling

Hälsostatistik samlas främst in genom enkäter och undersökningar, men sjukhusstatistik, sjukdomsregister och rapporter från primärvården är också viktiga.

Bättre hälsorapportering

EU:s hälsoinformationssystem ska tillhandahålla bra och jämförbara uppgifter, och kommissionen arbetar nu med att förbättra hälsorapporteringen .

Europeiska hälsoundersökningssystemet

Genom hälsoundersökningar samlas uppgifter in direkt genom intervjuer eller läkarundersökningar.

Det europeiska hälsoundersökningssystemet  kompletterar bilden av EU-invånarnas hälsa genom att den tillför en subjektiv dimension till de objektiva hälsoindikatorerna.

Europeiska hälsoundersökningar

En hälsoundersökning är en populationsbaserad undersökning som består av dels en intervju eller ett frågeformulär som man fyller i själv, dels en läkarundersökning för att t.ex. kontrollera blodtryck, blodvärden och funktionsförmåga.

De är ett sätt att få fram fördjupad information, som behövs för att kunna planera hälso- och sjukvård och hälsofrämjande åtgärder. Kommissionen är i färd med att ta fram modeller för en europeisk hälsoundersökning .

Sentinelövervakning

Nätverk av allmänläkare kan ge värdefull information om vissa hälsoindikatorer, särskilt om sjukdomar där det är viktigt med en medicinsk diagnos och där andra källor är mindre relevanta.

Nätverken kan också ge epidemiologisk information om vissa sjukdomar.

Insamling av sjukhusstatistik

Stastistik om sjukhusvård  hämtas i första hand från sjukhusens uppgifter om patienter som skrivs ut.

Uppgifterna kan ge en bild av vilka vårdresurser som krävts och visar ungefärlig förekomst av vissa sjukdomar.

Bättre sjukdomsregister

Kommissionen behöver sjukdomsregister för att mäta sjukdomarnas konsekvenser och kartlägga vilka åtgärder som bör prioriteras innan man tar fram en strategi.

Det första steget var att förbättra de sjukdomsspecifika registren . Nästa steg blir att inrätta ett europeiskt nätverk av sjukdomsregister.